ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

winning

W IH1 N IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -winning-, *winning*, winn
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
winning(adj) ซึ่งมีชัยชนะ, Syn. attractive, charming, dazzling, agreeable
winnings(n) สิ่งที่ได้มาจากชัยชนะ
winningly(adv) อย่างมีชัยชนะ
winningness(n) การมีชัยชนะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
winning(วิน'นิง) n. การมีชัยชนะ adj. ประสบความสำเร็จ, มีความยินดี, See also: winnings n., pl. สิ่งที่ได้มาจากการมีชัยชนะ โดยเฉพาะเงิน winningly adv. winningness n., Syn. charming

English-Thai: Nontri Dictionary
winning(adj) ซึ่งชนะ, ซึ่งประสบผลสำเร็จ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Don't even think about winning this.อย่าหวังว่าจะชนะงานนี้นะ Stand by Me (1986)
Your princess is really quite a winning creature.เจ้าหญิงของท่านช่างเป็นสิ่งมีชีวิตที่ชอบเอาชนะเสียจริงๆ The Princess Bride (1987)
I'd bet $20, 000, $30, 000 over a weekend... then blow the winnings in a week or go to the sharks to pay the bookies.ผมจะเล่นพนันสักสองสามหมื่นต่ออาทิตย์ แล้วก็ใช้เงินให้ว่อน ไม่ก็ไปแทงม้าตอนสุดสัปดาห์ Goodfellas (1990)
Winning a bobsled race is about - the push start.จะชนะบ๊อบสเลด ขาดสิ่งนี้ไม่ได้ การเข็นสตาร์ท Cool Runnings (1993)
Now maybe you haven't noticed, but we aren't exactly winning any popularity contests here.บางทีพวกนายคงลืมไปนะ เรายังไม่ได้ชนะอะไรเลย Cool Runnings (1993)
In reality, Al, I don't think the Jamaicans have any chance of winning a medal.เอาจริง ๆ นะ อาล ผมไม่คิดว่าจาไมก้า จะมีโอกาสได้เหรียญอะไรเลย Cool Runnings (1993)
You see, Derice, I'd made winning my whole life.ฟังนะ ดีรีซ ฉันชนะมาทั้งชีวิต Cool Runnings (1993)
And when you make winning your whole life, you have to keep on winning.และเมื่อนายเป็นผู้ชนะมาตลอด นายก็ต้องชนะต่อไป Cool Runnings (1993)
But I sure do love that winning horse of mine, though.แต่ผมแน่ใจว่าจะรักที่ชนะม้าของฉันแม้ว่า The Shawshank Redemption (1994)
That's great. That's like winning the sweepstakes.ที่ดี ที่ชอบชนะการชิงโชค The Shawshank Redemption (1994)
Yeah, chief, got the winning lottery ticket right here.หัวหน้า วันนี้ชั้นถูกล็อตเตอรี่นะ Good Will Hunting (1997)
Do you know what the odds are against winning the lottery?ฌอน นายรู้ไหมอัตราส่วน คนถูกล็อตเตอรี่มีเท่าไหร่ Good Will Hunting (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
winningAfter winning the Nobel prize, she remained as modest as ever.
winningAll hope of winning the game vanished.
winningAs was expected, he succeeded in winning the prize.
winningHe expects to succeed in winning a scholarship by studying hard.
winningHe is certain of winning the game.
winningHe is sure of winning.
winningHe is sure of winning the game.
winningHe looks like winning.
winningHe will have no chance of winning her heart.
winningHis bad leg prevented him from winning the race.
winningHow much of winning an election is down to looks?
winningI am not sure of winning the game this time.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไพ่ตาย(n) winning card, Syn. ทีเด็ด, Example: แม้จะเจรจาอย่างไร เขาก็ยังไม่ยอมยกเลิกไพ่ตายของเขา, Thai Definition: กลเม็ดสำคัญ, Notes: (สำนวน)
การชนะ(n) winning, See also: overcoming, conquering, conquest, defeating, coming first, Ant. การแพ้, Thai Definition: การทำให้อีกฝ่ายหนึ่งพ่ายแพ้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โชคสองชั้น[chōk søng chan] (n, exp) EN: double winning
คั่ว[khūa = khua] (v) EN: wait for the winner in a card game ; have the winning card in one's hand
หลักชัย[lakchai] (n) EN: goal ; finish line ; milestone ; winning post  FR: poteau d'arrivée [ f ] ; ligne d'arrivée [ f ]
ทิ้งไพ่ตาย[thing phai tāi] (v, exp) EN: play a winning card ; play a trump card ; trump  FR: prendre avec l'atout
ต๋ง[tong] (n) EN: percentage of winnings in gambling
ต๋ง[tong] (v) EN: take a commission ; take a rake-off ; take a fee ; discount winnings
วางหมาก[wāngmāk] (v, exp) EN: make a move (chess) ; position chess pieces ; plan a winning strategy ; position s.o./sth

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
WINNING W IH1 N IH0 NG
WINNINGS W IH1 N IH0 NG Z
WINNINGEST W IH1 N IH0 NG AH0 S T
WINNINGHAM W IH1 N IH0 NG HH AE2 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
winning (v) wˈɪnɪŋ (w i1 n i ng)
winnings (n) wˈɪnɪŋz (w i1 n i ng z)
winning-post (n) wˈɪnɪŋ-poust (w i1 n i ng - p ou s t)
winning-posts (n) wˈɪnɪŋ-pousts (w i1 n i ng - p ou s t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
优胜[yōu shèng, ㄧㄡ ㄕㄥˋ,   /  ] winning; superior #33,840 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gewinnzahl { f }winning number [Add to Longdo]
siegend; siegreich { adj } | siegreiche Mannschaft { f }; Siegermannschaft { f }winning | winning team [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
受賞[じゅしょう, jushou] (n, vs) (See 授賞) winning (a prize); (P) #607 [Add to Longdo]
当選[とうせん, tousen] (n, vs) (1) being elected; (2) being selected (to win a prize, etc.); (3) (See 当籤) winning (in a lottery, raffle, etc.); (P) #1,834 [Add to Longdo]
[たん, tan] (pref) (1) single; simple; (n) (2) (abbr) (See 単試合) singles (in tennis); (3) (abbr) (See 単勝式) winning system (as in horse racing) #2,426 [Add to Longdo]
入賞[にゅうしょう, nyuushou] (n, vs) winning a prize or place (in a contest); (P) #6,363 [Add to Longdo]
勝率[しょうりつ, shouritsu] (n) winning percentage; (P) #7,143 [Add to Longdo]
リーチ[ri-chi] (n) (1) reach; (2) leech; (3) (See 立直) being one step away from completing a game, esp. mahjong (winning, losing, game over, etc.); (P) #10,301 [Add to Longdo]
全勝[ぜんしょう, zenshou] (n, vs, adj-no) complete victory; winning the sumo tournament with no losses; (P) #15,120 [Add to Longdo]
オッズ[ozzu] (n) chances of winning (a bet); odds #18,214 [Add to Longdo]
懸賞[けんしょう, kenshou] (n) offering prizes; winning; reward; (P) #18,529 [Add to Longdo]
落札[らくさつ, rakusatsu] (n, vs) having one's bid accepted (e.g. for contract); bid award; winning a tender; (P) #18,561 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Win \Win\, v. t. [imp. & p. p. {Won}, Obs. {Wan}; p. pr. & vb.
   n. {Winning}.] [OE. winnen, AS. winnan to strive, labor,
   fight, endure; akin to OFries. winna, OS. winnan, D. winnen
   to win, gain, G. gewinnen, OHG. winnan to strive, struggle,
   Icel. vinna to labor, suffer, win, Dan. vinde to win, Sw.
   vinna, Goth. winnan to suffer, Skr. van to wish, get, gain,
   conquer. [root]138. Cf. {Venerate}, {Winsome}, {Wish},
   {Wont}, a.]
   [1913 Webster]
   1. To gain by superiority in competition or contest; to
    obtain by victory over competitors or rivals; as, to win
    the prize in a gate; to win money; to win a battle, or to
    win a country. "This city for to win." --Chaucer. "Who
    thus shall Canaan win." --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Thy well-breathed horse
       Impels the flying car, and wins the course.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To allure to kindness; to bring to compliance; to gain or
    obtain, as by solicitation or courtship.
    [1913 Webster]
 
       Thy virtue wan me; with virtue preserve me. --Sir P.
                          Sidney.
    [1913 Webster]
 
       She is a woman; therefore to be won. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To gain over to one's side or party; to obtain the favor,
    friendship, or support of; to render friendly or
    approving; as, to win an enemy; to win a jury.
    [1913 Webster]
 
   4. To come to by toil or effort; to reach; to overtake.
    [Archaic]
    [1913 Webster]
 
       Even in the porch he him did win.   --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       And when the stony path began,
       By which the naked peak they wan,
       Up flew the snowy ptarmigan.     --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   5. (Mining) To extract, as ore or coal. --Raymond.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To gain; get; procure; earn. See {Gain}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Winning \Win"ning\, a.
   Attracting; adapted to gain favor; charming; as, a winning
   address. "Each mild and winning note." --Keble.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Winning \Win"ning\, n.
   1. The act of obtaining something, as in a contest or by
    competition.
    [1913 Webster]
 
   2. The money, etc., gained by success in competition or
    contest, esp, in gambling; -- usually in the plural.
    [1913 Webster]
 
       Ye seek land and sea for your winnings. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mining)
    (a) A new opening.
    (b) The portion of a coal field out for working.
      [1913 Webster]
 
   {Winning headway} (Mining), an excavation for exploration, in
    post-and-stall working.
 
   {Winning post}, the post, or goal, at the end of a race.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 winning
   adj 1: having won; "the victorious entry"; "the winning team"
       [syn: {victorious}, {winning}]
   2: very attractive; capturing interest; "a fetching new
     hairstyle"; "something inexpressibly taking in his manner";
     "a winning personality" [syn: {fetching}, {taking},
     {winning}]
   n 1: succeeding with great difficulty; "winning is not
      everything"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top