Search result for

widespread

W AY1 D S P R EH1 D   
45 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -widespread-, *widespread*, widesprea
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
widespread[ADJ] แพร่หลาย, See also: แพร่ไปทั่ว, Syn. common, popular, prevalent, Ant. unpopular

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
widespread(ไวดฺ'สเพรด) adj. กว้างขวาง,แพร่หลาย,กระจาย,กางออก,ขยายออก

English-Thai: Nontri Dictionary
widespread(adj) แพร่หลาย,กาง,แผ่,แพร่,กระจาย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Widespread rainฝนเป็นบริเวณกว้าง หรือฝนทั่วไป [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The military has been mobilized, but the violence is so widespread that it is impossible for the rescue services to respond.'กำลังทหารกำลังเคลื่อนพล แต่เหตุร้ายก็ขยายตัวกว้างขึ้น' 'จนเป็นไปไม่ได้ ที่หน่วยกู้ภัยจะทำงานได้ทั่วถึง' Night of the Living Dead (1990)
Clearly a behavioral disorder, but what could have caused such a widespread and dramatic disorder?'ซึ่งมีความผิดปรกติทางพฤติกรรมอย่างชัดเจน' 'แต่อะไรเป็นสาเหตุ ของความรุนแรงที่เราประสบอยู่? ' Night of the Living Dead (1990)
To avoid widespread confusion Welsh people often add an occupation to a name.เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสน ในการเรียกชื่อ ชาวเวลส์จึงมักใส่อาชีพ ไปท้ายชื่อคนด้วย The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Bring to an end the Soviet empire... and its 70 year experiment of comunism continuing stife in ... regions, along with widespread corruption and economic misery resulting in a virtual tidal wave of crime. the Russian maffia has involved into a world classเกิดคอรัปชั่น และการเสื่อมโทรมทางเศรษฐกิจขึ้นทั่วไป รวมทั้งปัญหาอาชญากรรม เกิดมาเฟียซึ่งมีเครือค่ายย่อย ๆ ขึ้นในรัสเซีย The Jackal (1997)
Growing concern over widespread outages in the global digital network have prompted rumors of a new computer super-virus.ความวิตกกังวล ในเรื่องการชะงักงัน ในเครือข่ายดิจิตอลทั่วโลก ส่งผลให้เกิดข่าวลือ เรื่องซูปเปอร์ไวรัสคอมพิวเตอร์ตัวใหม่ Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
Widespread flooding has caused numerous closures including the Lincoln and Holland Tunnels.น้ำท่วมกินบริเวณกว้าง... ...ปิดอุโมงค์ลินคอล์นและฮอลแลนด์ The Day After Tomorrow (2004)
Connie,unfortunately,the cancer is a bit more widespread than we'd hoped.คอนนี่โชคร้ายที่มะเร็งลามไปมากกว่าที่เราคาดไว้ Let the Truth Sting (2007)
Agriculture is still the world's most widespread occupation.เกษตรกรรมยังคงเป็นอาชีพ ที่แพร่หลายที่สุดในโลก Home (2009)
They then had to face widespread soil erosion.จากนั้นพวกเขาเผชิญหน้ากับ การกัดเซาะหน้าดินบริเวณกว้าง Home (2009)
There's no idea as to who is behind the broadcast of this show, but we could see widespread server crashes...มันจะเป็นการถ่ายทอดสด ครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์เว็บไซต์ เดี๋ยว เดฟอยู่ไหน Kick-Ass (2010)
how widespread is thisผู้เฝ้าความตายได้เคลื่อนไหว The Mandalore Plot (2010)
Widespread death watchผู้เฝ้าความตายได้แพร่กระจาย The Mandalore Plot (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
widespreadDepression is a period marked by slackening of business activity, widespread unemployment, falling prices, and wages, etc.
widespreadThe earthquake caused widespread damage.
widespreadThe jury's guilty verdict gave rise to widespread debate.
widespreadThe loss of childhood spontaneity has caused widespread concern, as well as calls for review of the nation's educational and social structures.
widespreadThere was widespread panic after the earthquake.
widespreadThe widespread application of administrative guidance is considered to be a uniquely Japanese practice in which bureaucrats exert authority, without any legal backing, telling the private sector what to do and what not to do.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สะพัด[V] spread out, See also: widespread, Syn. แพร่, ขยาย, กระจาย
เอิกเกริก[ADJ] widespread, See also: far-flung, extensive, Syn. แพร่หลาย, Example: เมื่อทหารเสื่อมศรัทธารัฐบาลก็ควรจะเสนอแนะเป็นการภายใน ไม่จำเป็นจะต้องนำมาเปิดเผยให้เป็นข่าวเอิกเกริก, Thai definition: รู้กันทั่ว
กว้างไกล[ADJ] widespread, See also: wide, panorama-viewed, Syn. กว้าง, Example: ห้องโถงใหญ่ติดผนังกระจกใสเห็นทัศนียภาพภายนอกกว้างไกลทีเดียว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดาษดื่น[adj.] (dātdeūn) EN: abundant ; ubiquitous ; widespread   FR: abondant ; répandu
ดาษดา[adj.] (dātsadā) EN: abundant ; ubiquitous ; widespread   FR: abondant ; luxuriant
เกลื่อน[v.] (kleūoen) EN: be scattered ; be widespread   FR: joncher ; parsemer ; s'éparpiller
กว้างไกล[adj.] (kwāngklai) EN: widespread ; wide ; panorama-viewed   FR: large
แพร่หลาย[v.] (phraēlāi) EN: be widespread ; be well-known ; prevail ; be prevalent   
แพร่หลาย[adj.] (phraēlāi) EN: widespread   FR: répandu ; courant
สะพัด[v.] (saphat) EN: spread out ; widespread   

CMU English Pronouncing Dictionary
WIDESPREAD W AY1 D S P R EH1 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
widespread (j) wˈaɪdsprɛd (w ai1 d s p r e d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
普及[pǔ jí, ㄆㄨˇ ㄐㄧˊ, ] widespread; popular; universal; ubiquitous; pervasive, #4,524 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Massensterben {n}widespread deaths [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ラビリンス・スパインフット;ラビリンススパインフット[, rabirinsu . supainfutto ; rabirinsusupainfutto] (n) labyrinth spinefoot (Siganus labyrinthodes, species of Western Central Pacific rabbitfish known from Indonesia and thought more widespread) [Add to Longdo]
横行[おうこう(P);おうぎょう(ok), oukou (P); ougyou (ok)] (n,vs,adj-no) (1) walking sideways; staggering; striding; (2) being rampant; being widespread; being prevalent; (P) [Add to Longdo]
好評嘖々;好評嘖嘖[こうひょうさくさく, kouhyousakusaku] (adj-t,adv-to) enjoying great popularity; receiving widespread high praise; being a great success with the public [Add to Longdo]
広範(P);広汎;廣汎[こうはん, kouhan] (adj-na,adj-no) wide; extensive; comprehensive; far-reaching; widespread; (P) [Add to Longdo]
江戸の華[えどのはな, edonohana] (exp) (obs) widespread fires in Edo (often after earthquakes); flowers of Edo [Add to Longdo]
大流行[だいりゅうこう, dairyuukou] (n,vs) extremely popular; extremely common; widespread contagion [Add to Longdo]
汎発[はんぱつ, hanpatsu] (n,vs) pandemic; widespread [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Widespread \Wide"spread`\, a.
   Spread to a great distance; widely extended; extending far
   and wide; as, widespread wings; a widespread movement.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 widespread
   adj 1: widely circulated or diffused; "a widespread doctrine";
       "widespread fear of nuclear war"
   2: distributed over a considerable extent; "far-flung trading
     operations"; "the West's far-flung mountain ranges";
     "widespread nuclear fallout" [syn: {far-flung}, {widespread}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top