ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

far-flung

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -far-flung-, *far-flung*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
far-flung[ADJ] กว้างไกล, See also: กว้างใหญ่, Syn. distant, vast, wide

English-Thai: Nontri Dictionary
FAR-far-flung(adj) แผ่กว้าง,กว้าง,แผ่ไพศาล,กว้างขวาง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Scientists are probing the far-flung reaches of the cosmos, trying to detect that outer limit, to find the shape of space.นักวิทยาศาสตร์กำลังแหย่ถึงแผ่ ไพศาลของจักรวาล, พยายามตรวจสอบว่าขีด จำกัด ด้าน นอก เพื่อหารูปทรงของอวกาศ Is There an Edge to the Universe? (2011)
To explore the far-flung realms of this dewdrop, we're gonna need a ship.ของลดลงน้ำค้างนี้ เรากำลังจะต้องเรือ หนึ่งที่มีเครื่องยนต์คู่ Deeper, Deeper, Deeper Still (2014)
In Emperor Qin's drive to consolidate his far-flung empire, he took drastic measures to standardize everything within it.ในไดรฟ์ของจักรพรรดิฉิน ที่จะรวมอาณาจักรแผ่ไพศาลของเขา เขาเอามาตรการรุนแรง Hiding in the Light (2014)
- You wait until I'm bound for a war on an aircraft carrier, and then you get swept off to some far-flung planet.- ตอนใกล้ตาย Many Heads, One Tale (2015)
Ten years ago, 26 local farmers from 26 far-flung countries were each given a super piglet.สิบปีที่แล้ว เกษตรกรท้องถิ่น 26 คน จากประเทศที่ห่างไกล 26 ประเทศ ได้รับซูเปอร์ลูกหมูคนละหนึ่งตัว ปีนี้ผมเดินทางไปยัง... Okja (2017)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอิกเกริก[ADJ] widespread, See also: far-flung, extensive, Syn. แพร่หลาย, Example: เมื่อทหารเสื่อมศรัทธารัฐบาลก็ควรจะเสนอแนะเป็นการภายใน ไม่จำเป็นจะต้องนำมาเปิดเผยให้เป็นข่าวเอิกเกริก, Thai definition: รู้กันทั่ว

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
far-flung (j) fˈaː-flˈʌŋ (f aa1 - f l uh1 ng)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 far-flung \far-flung\ adj.
   widely spread or distributed; as, the far-flung corners of
   the Empire.
   [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 far-flung
   adj 1: distributed over a considerable extent; "far-flung
       trading operations"; "the West's far-flung mountain
       ranges"; "widespread nuclear fallout" [syn: {far-flung},
       {widespread}]
   2: remote; "far-flung corners of the Empire"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top