Search result for

จวบจวน

(6 entries)
(0.071 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จวบจวน-, *จวบจวน*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา จวบจวน มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *จวบจวน*)
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จวบจวนว. จนถึง, ถึงที่.
ตราบเท่าบ. ตลอด, ถึง, จวบจวน, เช่น รักษาเอกราชมาได้จนตราบเท่าทุกวันนี้.
ตราบเท่าสัน. ตลอด, ถึง, จวบจวน, เช่น เราจะจงรักภักดีต่อประเทศชาติตราบเท่าชีวิตจะหาไม่, ตราบท้าว ก็ว่า.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จวบจวน[prep.] (jūapjūan) EN: to ; at ; as far as ; nearly ; almost   

Are you satisfied with the result?

Go to Top