Search result for

warf

(70 entries)
(0.0308 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -warf-, *warf*
English-Thai: Longdo Dictionary
conventional warfare(phrase) การยุทธตามรูปแบบ, การทำสงครามโดยใช้อาวุธและยุทธวิธีทางการทหาร ซึ่งแต่ละชนชาติจะเผชิญหน้ากันอย่างเปิดเผย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
warfare[N] การทำสงคราม, See also: การสู้รบ, การสงคราม
warfare[N] ความขัดแย้ง, Syn. conflict, struggle, strife
warfarin[N] สารพิษใช้เป็นยาฆ่าหนู

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
warfare(วอร์'แฟร์) n. การสงคราม,การทำสงคราม,การสู้รบ, Syn. fighting,war,battle
biological warfaren. สงครามที่ใช้ผลิตผลทางชีวภาพ
chemical warfaren. สงครามที่ใช้สารเคมีเป็นอาวุธ
dwarf(ดวอร์ฟ) n. คนแคระ,สัตว์หรือพืชที่เตี้ยแคระ,เทวดาเตี้ยมีอัปลักษณ์และมีอำนาจมาก (ในนิทาน) . -adj. แคระ. vt. ทำให้แคระ,ทำให้แกร็น.vi. เตี้ยเล็กลง,แกร็น., See also: dwarfishly adv. ดูdwarf dwarfishness n. ดูdwarf
dwarf tape wormพยาธิตืดแคระ
swarf(สวอฟ) n. เศษ,เศษโลหะ,เศษไม้

English-Thai: Nontri Dictionary
warfare(n) การสงคราม,การสู้รบ
CHEMICAL chemical warfare(n) สงครามเคมี
dwarf(adj) แคระ,เตี้ย,แกร็น,สั้น,ไม่สูง,ฝิดธรรมชาติ
dwarf(n) คนแคระ,พืชหรือสัตว์ที่เตี้ยแคระ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
warfare, economicสงครามเศรษฐกิจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
warfare, economicสงครามเศรษฐกิจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
warfare, guerrillaการรบแบบกองโจร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
warfare, psychologicalสงครามจิตวิทยา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Warfarinวาร์ฟาริน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A new frontier of psychic warfare. That was Stalin's dream.แนวคิดในการทำสงครามพลังจิต นั่นคือความฝันของ สตาลิน Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
An incident that'll domino into global warfare.เหตุการณ์นำไปสู่สงครามเกิดขึ้นทั่วโลก S.O.B. (2009)
Warfare applications were not our goal.ประโยชน์ทางสงครามนั้น ไม่ใช่จุดมุ่งหมายของเรา Cowboys and Indians (2009)
Warfarin, for his heart.วอแฟร์ สำหรับหัวใจ Air: Part 1 (2009)
Uh, they're looking for analysts versed in cyber warfare.เอ่อ เขากำลังหาผู้เชี่ยวชาญด้านสงครามไซเบอร์อยู่น่ะ Roadkill (2009)
more like demonic germ warfare.- เหมือนเชื้อเพาะพันธุ์สงครามปีศาจมากกว่า The End (2009)
I'm sorry, Raj, but the rules of aerial warfare dictate that the fallen kite go to the victor.เสียใจด้วย ราจ แต่กฎของสงครามอากาศระบุว่า ว่าวที่ตกลงมาเป็นของผู้ชนะ The Cornhusker Vortex (2009)
- It will revolutionise warfare. - Yes killing a lot of people.ใช่ ฆ่าคนได้เป็นเบือ Sherlock Holmes (2009)
The only port in the world that would take in 20,000 Jews on the run from Hitler as the Japanese and the Chinese were engaged in street warfare.เมืองท่าเดียวในโลก ที่รับยิวสองหมื่นคนที่หนีฮิตเลอร์มา ...ในขณะที่ญี่ปุ่นกะจีนก็ ฆ่าฟันกันไปตามท้องถนน Shanghai (2010)
It wasn't warfare, it was murder.มันไม่ใช่สงคราม มันคือการฆาตกรรม Shutter Island (2010)
After enduring more than a month of jungle warfare, the Marines faced the Japanese offensive to retake their lost airfield.หลังจากต้องทนสู้รบในสมรภูมิป่าดงดิบ มานานนับเดือน.. เหล่านาวิกโยธินก็ได้พบกับการรุกจากญี่ปุ่น.. ที่ต้องการยึดเอาฐานทัพอากาศคืน Basilone (2010)
For the marines the conditions in the jungle and the unrelenting warfare took a physical and psychological toll.สำหรับเหล่านาวิกโยธินแล้ว.. การต้องผจญกับสมรภูมิในป่า บวกกับการรบที่ไม่ได้หยุดพัก.. Gloucester/Pavuvu/Banika (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
warfFrankly speaking, sport is mimic warfare.
warfThe art of modern warfare does not necessarily require soldiers to be armed to the teeth to be effective as combatants.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศึกสงคราม[N] warfare, See also: war, fight, battle, combat, hostilities, conflict, Syn. สงคราม, Example: ทหารที่ต้องต่อสู้ในศึกสงครามต้องเผชิญกับสงครามทางอารมณ์ที่เครียด และกดดันอย่างทารุณร้ายกาจ
รณ[N] war, See also: warfare, Syn. สงคราม, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดาวแคระ[n.] (dāo khrae) EN: dwarf   FR: planète naine [f] ; naine [f]
ดาวแคระขาว[n. exp.] (dāo khrae khāo) EN: white dwarf   FR: naine blanche [f]
ดาวเคราะห์แคระ[n. exp.] (dāokhrǿ khrae) EN: dwarf planet   FR: planète naine [f]
คนแคระ[n.] (khon khrae) EN: dwarf ; dwarfish person ; midget ; pygmy   FR: nain [m] ; nabot [m] (péj.)
แคระ[adj.] (khrae) EN: dwarf ; stunted ; short ; undersized ; diminutive ; dwarfed ; undersized   FR: nain
กกอียิปต์แคระ[n. exp.] (kok Īyip khrae) EN: dwarf papyrus sedge   
กระดังงาสงขลา [n. exp.] (kradang-ngā songkhlā) EN: Dwarf Ylang-Ylang   
ลีบ[adj.] (līp) EN: stunted ; dwarf ; blighted ; lean; atrophic ; withered ; undeveloped   FR: émacié ; décharné ; maigre ; rachitique ; rabougri ; atrophié ; flétri
ไม้ดัด[n.] (māidat) EN: dwarf   
งูพงอ้อหัวยาว [n. exp.] (ngū phong-ø hūa yāo) EN: Dwarf Reed Snake ; Cantor's Dwarf Reed Snake ; Long-headed Reed Snake   

CMU English Pronouncing Dictionary
WARF    W AO1 R F
WARFEL    W AO1 R F AH0 L
WARFARE    W AO1 R F EH2 R
WARFORD    W AO1 R F ER0 D
WARFIELD    W AO1 R F IY0 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
warfare    (n) (w oo1 f e@ r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
warf über Bordjettisoned [Add to Longdo]
warfchucked [Add to Longdo]
warfpelleted [Add to Longdo]
warfpelted [Add to Longdo]
warf ausdisgorged [Add to Longdo]
warf eininterjected [Add to Longdo]
warf niederprostrated [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アオギハゼ[, aogihaze] (n) blue-striped cave goby (Trimma tevegae, was Trimma caudomaculata); blue-striped dwarfgoby; cave pygmy-goby [Add to Longdo]
エリス[, erisu] (n) (1) (See 準惑星) Eris (dwarf planet); (2) Eris (Greek goddess of strife) [Add to Longdo]
オオメハゼ[, oomehaze] (n) flame goby (Trimma macrophthalmum); large-eyed dwarfgoby; red-spotted pygmy-goby [Add to Longdo]
オキナワベニハゼ[, okinawabenihaze] (n) Okinawa rubble goby (Trimma okinawae); red-spotted dwarfgoby; orange-red goby; Okinawa pygmy-goby [Add to Longdo]
オトシンクルス[, otoshinkurusu] (n) dwarf sucker (Otocinclus spp.) (lat [Add to Longdo]
オヨギベニハゼ[, oyogibenihaze] (n) yellow cave goby (Trimma taylori, species found in Indo-Pacific waters); cave dwarfgoby; yellow-speckled pygmy-goby [Add to Longdo]
ケレス;セレス[, keresu ; seresu] (n) (1) (See 準惑星) Ceres (dwarf planet); (2) Ceres (Roman goddess of agriculture) [Add to Longdo]
ゲリラ戦[ゲリラせん, gerira sen] (n) guerrilla warfare [Add to Longdo]
コロポックル[, koropokkuru] (n) mythical Ainu dwarf god (ain [Add to Longdo]
チゴベニハゼ[, chigobenihaze] (n) Naude's rubble goby (Trimma naudei, an Indo-West Pacific fish species); rubble dwarfgoby; red pygmy-goby [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
华法林[huá fǎ lín, ㄏㄨㄚˊ ㄈㄚˇ ㄌㄧㄣˊ, / ] warfarin [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  warf [varf]
     chucked; pelleted; pelted; pitched; threw
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top