Search result for

voting

(56 entries)
(0.0417 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -voting-, *voting*, vot
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
voting[ADJ] ซึ่งออกเสียงเลือกตั้ง, Syn. electing, electoral, choosing

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
voting behaviourพฤติกรรมการลงคะแนนเลือกตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
voting by ballotการลงคะแนนโดยใช้บัตร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
voting challengeการคัดค้านการออกเสียงลงคะแนน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
voting machineเครื่องนับและบันทึกคะแนนเสียง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
voting qualificationคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
voting stockหุ้นที่ให้สิทธิ์ออกเสียง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
voting, absenteeการลงคะแนนเลือกตั้งของผู้ไม่สามารถไป ณ ที่เลือกตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
voting, compulsoryการออกเสียงลงคะแนนโดยบังคับ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
voting, cumulative๑. การออกเสียงลงคะแนนแบบสะสม๒. การทุ่มคะแนนเสียง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
voting, cumulativeการออกเสียงลงคะแนนแบบสะสม, การทุ่มคะแนนเสียง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Votingการลงคะแนนเสียง [TU Subject Heading]
Voting Procedure in the United Nationsวิธีการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ในเรื่องนี้ สมาชิกแต่ละประเทศมีคะแนนเสียง 1 คะแนน ข้อมติของสมัชชาในปัญหาสำคัญ (Important Questions) จะกระทำโดยถือคะแนนเสียงข้างมาก 2 ใน 3 ของสมาชิกที่มาประชุมและออกเสียง ที่เรียกว่าปัญหาสำคัญนั้นได้แก่ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการธำรงรักษาไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ การเลือกตั้งสมาชิกไม่ประจำของคณะมนตรีความมั่นคง การเลือกตั้งสมาชิกของคณะมนตรีเศรษฐกิจและการสังคม การเลือกตั้งสมาชิกของคณะมนตรีภาวะทรัสตี การรับสมาชิกใหม่ของสหประชาชาติ การงดใช้สิทธิและเอกสิทธิแห่งสมาชิกภาพ การขับไล่สมาชิก ปัญหาการดำเนินงานของระบบภาวะทรัสตี และปัญหางบประมาณ คำวินิจฉัยปัญหาอื่น ๆ รวมทั้งการกำหนดประเภทแห่งปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 2 ใน 3 เพิ่มเติมนั้น จัดกระทำโดยอาศัยคะแนนเสียงข้างมากของสมาชิกที่มาประชุมและออกเสียงอนึ่ง ในการเลือกตั้งผู้พิพากษาของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (ศาลโลก) ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งจักต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากเด็ดขาด (Absolute majority) ในที่ประชุมของสมัชชาและในที่ประชุมของคณะมนตรีความมั่นคงด้วย นอกจากนี้สมาชิกสหประชาชาติที่ค้างชำระค่าบำรุงแก่องค์การ ย่อมไม่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงในสมัชชา ถ้าหากจำนวนเงินที่ค้างชำระเท่าหรือมากกว่าจำนวนเงินค่าบำรุงที่ถึงกำหนด ชำระสำหรับ 2 ปีเต็มที่ล่วงมา อย่างไรก็ตาม สมัชชาอาจอนุญาตให้สมาชิกเช่นว่านั้นลงคะแนนเสียงก็ได้ ถ้าทำให้เป็นที่พอใจได้ว่า การไม่ชำระนั้น เนื่องมาจากภาวะอันอยู่นอกเหนืออำนาจควบคุมของสมาชิกนั้น [การทูต]
Voting rightสิทธิในการออกเสียง
สิทธิของผู้ถือหุ้นสามัญในอันที่จะออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการบริหารงานของบริษัท สิทธิในการออกเสียงนี้อาจมอบอำนาจให้ผู้อื่นทำการแทนได้ [ตลาดทุน]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
voting capital เงินทุนที่เจ้าของมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียง
voting stock (n) หุ้นที่ให้สิทธ์ออกเสียง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
All those voting guilty, please raise your hands.ทุกคนที่ลงคะแนนผิดโปรดยกมือของคุณ 12 Angry Men (1957)
Those voting not guilty?ผู้ลงคะแนนไม่ผิด? 12 Angry Men (1957)
OK, I guess the fastest way is to find out who's voting not guilty.ตกลงผมคิดว่าวิธีที่เร็วที่สุดคือการหาผู้ที่ลงคะแนนไม่ผิด 12 Angry Men (1957)
All those voting not guilty, please raise your hands.ทุกคนที่ลงคะแนนไม่ผิดโปรดยกมือของคุณ 12 Angry Men (1957)
OK, all those voting not guilty, raise your hands.OK, all those voting not guilty, raise your hands. 12 Angry Men (1957)
All those voting guilty, raise your hands.All those voting guilty, raise your hands. 12 Angry Men (1957)
I know your voting record and your consistent stand on environmental causes.ผลรู้สถิติคะแนนเสียงคุณ ประเด็นหาเสียงคุณคือ ปัญหาสิ่งแวดล้อม Maid in Manhattan (2002)
- Oh! Keep up the good voting record.-Keep up the good voting record. Maid in Manhattan (2002)
If we use the model of boycott and voting with your dollars that's an undemocratic situation.นั่นคือภาวะที่ไม่ใช่ประชาธิปไตย เรากลัวอะไร? (นิโคล บาร์คิลอน แฟรงค์ ผู้จัดการสำนักงาน) The Corporation (2003)
You mention food one more time I'm voting you off this island.ถ้าหากคุณพูดถึงเรื่องอาหารอีกครั้ง... ...ผมจะดีดคุณทิ้งจากเกาะนี่ทันที Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
I'm voting for Cady Heron because she pushed her.ฉันจะโวตให้เคดี้ เพราะเธอผลักเรจิน่า Mean Girls (2004)
Each of you gets 30 seconds, to be on stage and show your best talents, the audience will be voting on your performance, when your time is up, and you don't have enough votes, you will be eliminated.แค่อยู่บนเวทีได้เกิน 30 วินาที โดยไม่โดนโหวตออก จากเวที ต้องแสดงความสามารถพิเศษ Go Go G-Boys (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
votingAttempts to redraw voting districts have hit a wall of opposition.
votingHis voting record is riddled with contradictions.
votingThey summed up the voting.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัตรลงคะแนน[n. exp.] (bat long khanaēn) EN: ballot ; voting slip ; ballot paper   FR: bulletin de vote [m]
การลงคะแนนเสียง[n. exp.] (kān long khanaēnsīeng) EN: voting   FR: vote
การพลี[n.] (kān phalī) EN: sacrifice ; offering ; oblation ; devoting ; giving ; dedicating   
คูหา[n.] (khūhā) EN: stand ; stall ; booth ; compartment ; cubicle ; polling booth ; voting booth ; room   FR: cabine [f] ; isoloir [m]
สละสิทธิออกเสียง[v. exp.] (sala sitthi øksīeng) EN: abstain from voting   FR: s'abstenir de voter
สิทธิการออกเสียง[n. exp.] (sitthi kān øksīeng) EN: voting right ; right to vote   FR: droit de vote [m]
ทับสิทธิ์[v.] (thapsit) EN: abstain from voting ; sleep on one's rights ; lose one's right ; abandon one's right ; neglect one's right   

CMU English Pronouncing Dictionary
VOTING    V OW1 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
voting    (v) (v ou1 t i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wahlzelle {f} | Wahlzellen {pl}voting booth | voting booths [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
クロスボーティング[, kurosubo-teingu] (n) cross-voting [Add to Longdo]
期日前投票[きじつまえとうひょう, kijitsumaetouhyou] (n) early voting [Add to Longdo]
棄権[きけん, kiken] (n,vs) (1) abstaining from voting; (2) renunciation of a right; (3) did not start (sport); DNS; defaulting; (P) [Add to Longdo]
議決権[ぎけつけん, giketsuken] (n) voting right [Add to Longdo]
牛歩戦術[ぎゅうほせんじゅつ, gyuuhosenjutsu] (n) snail's pace tactics; walking slowly when voting in the Diet to delay proceedings [Add to Longdo]
強行採決[きょうこうさいけつ, kyoukousaiketsu] (n) steamroller voting; steamrollering; (P) [Add to Longdo]
決議機関[けつぎきかん, ketsugikikan] (n) voting body; caucus [Add to Longdo]
決議権[けつぎけん, ketsugiken] (n) voting rights [Add to Longdo]
研鑽;研鑚[けんさん, kensan] (n,vs) study; devoting oneself to one's studies [Add to Longdo]
再投票[さいとうひょう, saitouhyou] (n) revoting [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
投票地点[tóu piào dì diǎn, ㄊㄡˊ ㄆㄧㄠˋ ㄉㄧˋ ㄉㄧㄢˇ, / ] voting place [Add to Longdo]
投票机器[tóu piào jī qì, ㄊㄡˊ ㄆㄧㄠˋ ㄐㄧ ㄑㄧˋ, / ] voting machine [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Voting \Vot"ing\,
   a. & n. from {Vote}, v.
   [1913 Webster]
 
   {Voting paper}, a form of ballot containing the names of more
    candidates than there are offices to be filled, the voter
    making a mark against the preferred names. [Eng.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vote \Vote\, v. i. [imp. & p. p. {Voted}; p. pr. & vb. n.
   {Voting}.] [Cf. F. voter.]
   To express or signify the mind, will, or preference, either
   viva voce, or by ballot, or by other authorized means, as in
   electing persons to office, in passing laws, regulations,
   etc., or in deciding on any proposition in which one has an
   interest with others.
   [1913 Webster]
 
      The vote for a duelist is to assist in the prostration
      of justice, and, indirectly, to encourage the crime.
                          --L. Beecher.
   [1913 Webster]
 
      To vote on large principles, to vote honestly, requires
      a great amount of information.      --F. W.
                          Robertson.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 voting
   n 1: a choice that is made by counting the number of people in
      favor of each alternative; "there were only 17 votes in
      favor of the motion"; "they allowed just one vote per
      person" [syn: {vote}, {ballot}, {voting}, {balloting}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top