ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

胜负

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -胜负-, *胜负*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
胜负[shèng fù, ㄕㄥˋ ㄈㄨˋ, / ] victory or defeat; the outcome of a battle, #9,059 [Add to Longdo]
不分胜负[bù fēn shèng fù, ㄅㄨˋ ㄈㄣ ㄕㄥˋ ㄈㄨˋ, / ] tie; draw; come out even, #77,723 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Looks like we got ourselves a tie, huh?[CN] 看起来我们不分胜负 嗯? Looks like we got ourselves a tie, huh? Viva Las Vegas (1964)
This fight will decide the outcome![CN] 可以一举定胜负! Seven Samurai (1954)
It's so obvious[CN] 胜负已分 Seven Samurai (1954)
Only swords can settle things now.[CN] 两帮人只有刀枪定胜负 Yojimbo (1961)
It's not over yet![CN] 胜负尚未分晓 Zatoichi's Pilgrimage (1966)
That battle would decide the outcome of the war.[CN] 那场战斗将决定战争胜负 Patton (1970)
I guess I really tied one on last night.[CN] 我猜 昨晚一定是不分胜负 Easy Rider (1969)
I'll be seeing you. Yeah, when I got aces back to back. So long.[CN] 我会去见你 对 等到我一决胜负后 再见 Dead Reckoning (1947)
... willbelimitedtothreeflights of arrows for the eliminations.[CN] ...允许射三箭决胜负 进行淘汰 The Adventures of Robin Hood (1938)
- Two holes to go. - Yes, and all square.[CN] 还剩两个洞 对,不分胜负 Goldfinger (1964)
It's surprising how closely a walnut... resembles the human brain.[CN] 这是场斗智斗勇的较量 双方各有胜负 The Paradine Case (1947)
- This for a half. - That's right.[CN] 一杆决定胜负 Goldfinger (1964)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top