ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

forgiveness

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -forgiveness-, *forgiveness*, forgivenes
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
forgiveness(n) การให้อภัย, See also: การอภัยโทษ, การอโหสิกรรม, การอภัย, Syn. amnesty, pardon, remission, Ant. unforgiveness

English-Thai: Nontri Dictionary
forgiveness(n) การให้อภัย, ความไม่อาฆาต, ความไม่ผูกพยาบาท, การยกโทษ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Forgivenessการให้อภัย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"No forgiveness without bloodshed"."ไม่ใช่ยกโทษให้โดยปราศจากการนองเลือด". \ NBaudelaire Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
I observe your forgiveness isn't sweeter than a plump nipple.การอภัยไม่แน่จริงเท่าอกอวบๆ หรอก The Man in the Iron Mask (1998)
But now I know that forgiveness must first come from you... before it can come from God.แต่พระนางต้องอภัยข้า ก่อนพระเจ้า The Man in the Iron Mask (1998)
And I have forgiveness to ask of you.และข้ามาขอให้เจ้าให้อภัย. Kingdom of Heaven (2005)
I must beg your forgiveness Nobu-san. I was foolish to think you would barter me away.ฉันโง่เองที่คิดว่าคุณอยากจะเอาตัวฉันต่อรองกับเขา Memoirs of a Geisha (2005)
We sometimes find that it's easier just to ask God's forgiveness and not prolong the inevitable.บางทีมันก็เป็นการดีที่จะ วิงวอนให้พระเจ้ายกโทษ และก็ไม่ยื้อต่อ... Just Like Heaven (2005)
Something tells me that's pretty much all the forgiveness she's got left in her bag.แต่มีบางสิ่งบอกผมว่า คงจะไม่ใช่กับทุกเรื่อง English, Fitz or Percy (2005)
Are you, uh, seeking his forgiveness or advice?คุณกำลังหาวิธีไถ่บาปหรือว่าคำแนะนำล่ะ? English, Fitz or Percy (2005)
You have the cheek to ask for forgiveness after doing what you did.เจ้ายังมีหน้ามาขอให้ข้ายกโทษให้อีกเหรอ หลังจากที่เจ้าทำลงไปแล้ว Episode #1.42 (2006)
Because the essence of His forgiveness lies in His word and in His mystery.เพราะพระองค์ให้อภัยกับคนบาปทั้งหลาย เพื่อชำระล้างให้เขา ได้ขึ้นไปรับใช้พระองค์บนสวรรค์ Pan's Labyrinth (2006)
Isn't forgiveness too a quality of the strong?การให้อภัย เป็นคุณสมบัติของผู้ที่แกร่งกว่า ไม่ใช่หรือ The City of Violence (2006)
But trust me, it's easier to ask forgiveness than permission.เชื่อเถอะ ทำไปก่อนแล้วเสียใจ ดีกว่า เสียใจที่ไม่ได้ทำ Chapter Five 'Fight or Flight' (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
forgivenessShe sought forgiveness for her guilty acts.
forgivenessThe princess begged forgiveness from the emperor.
forgivenessThey also teach that, for great sins, they cannot receive forgiveness unless they confess to their leader.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อโหสิ(n) forgiveness, See also: pardon, Syn. อโหสิกรรม, Example: ผู้คนพนมมือขออโหสิต่อหลวงปู่, Thai Definition: การเลิกแล้วต่อกัน, การไม่เอาโทษแก่กัน
การให้อภัย(n) forgiveness, See also: pardon, excusing, toleration, Syn. การยกโทษ, Example: การให้อภัยผู้อื่นเป็นการให้โอกาสให้ผู้นั้นปรับตัวใหม่ถือเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่
อโหสิกรรม(n) forgiveness, Syn. อโหสิ, การอภัย, การให้อภัย, Thai Definition: การเลิกแล้วต่อกัน, การไม่เอาโทษแก่กัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อโหสิกรรม[ahōsikam] (n) EN: non-existence of the consequences for sins ; cancellation of penalties for all sins ; forgiveness of sin  FR: pardon [ m ]
การให้อภัย[kān hai aphai] (n, exp) EN: forgiveness ; pardon ; excusing ; toleration  FR: pardon [ m ]
ขมา[khamā] (n) EN: forgiveness ; pardon  FR: pardon [ m ] ; grâce [ f ]
ขออภัย[khø aphai] (v, exp) EN: apologize ; make an apology ; ask for forgiveness ; ask for pardon  FR: demander pardon
ขอโทษ[khøthōt] (v) EN: apologize ; make an apology ; beg your pardon ; excuse ; pardon ; ask for forgiveness  FR: s'excuser ; présenter ses excuses ; demander pardon ; exprimer des regrets
ง้อ[ngø] (v) EN: reconcile ; make friendly again ; seek reconciliation (with) ; ask forgiveness from ; make up to  FR: intercéder ; essayer de se réconcilier
สมา[samā] (v) EN: apologize ; ask for forgiveness

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
forgiveness
forgiveness

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
forgiveness

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
饶恕[ráo shù, ㄖㄠˊ ㄕㄨˋ,   /  ] forgiveness; spare #38,632 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
容赦[ようしゃ, yousha] (n, vs) (1) pardon; forgiveness; mercy; (2) leniency; going easy (on someone); (P) #8,590 [Add to Longdo]
許し(P);赦し[ゆるし, yurushi] (n) pardon; forgiveness; exemption; permission; (P) #9,074 [Add to Longdo]
海容[かいよう, kaiyou] (n) forgiveness [Add to Longdo]
勘弁[かんべん, kanben] (n, vs) pardon; forgiveness; forbearance; (P) [Add to Longdo]
堪忍;勘忍[かんにん, kannin] (int, n) pardon; patient endurance; forbearance; forgiveness [Add to Longdo]
寛恕[かんじょ, kanjo] (n, adj-no) magnanimity; forgiveness; generosity [Add to Longdo]
債権放棄[さいけんほうき, saikenhouki] (n) debt forgiveness; debt waiver [Add to Longdo]
債務帳消し[さいむちょうけし, saimuchoukeshi] (n) debt forgiveness [Add to Longdo]
宥恕[ゆうじょ, yuujo] (n, vs) forgiveness; generosity [Add to Longdo]
容赦会釈[ようしゃえしゃく, youshaeshaku] (n) pardon; forgiveness; mercy; making allowances [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Forgiveness \For*give"ness\, n. [AS. forgifnes.]
   1. The act of forgiving; the state of being forgiven; as, the
    forgiveness of sin or of injuries.
    [1913 Webster]
 
       To the Lord our God belong mercies and
       forgivenesses.            --Dan. ix. 9.
    [1913 Webster]
 
       In whom we have . . . the forgiveness of sin. --Eph.
                          i. 7.
    [1913 Webster]
 
   2. Disposition to pardon; willingness to forgive.
    [1913 Webster]
 
       If thou, Lord, shouldest mark iniquities, O Lord,
       who shall stand? But there is forgiveness with thee,
       that thou mayest be feared.      --Ps. cxxx. 3,
                          4.
 
   Syn: Pardon, remission.
 
   Usage: {Forgiveness}, {Pardon}. Forgiveness is Anglo-Saxon,
      and pardon Norman French, both implying a giving back.
      The word pardon, being early used in our Bible, has,
      in religious matters, the same sense as forgiveness;
      but in the language of common life there is a
      difference between them, such as we often find between
      corresponding Anglo-Saxon and Norman words. Forgive
      points to inward feeling, and suppose alienated
      affection; when we ask forgiveness, we primarily seek
      the removal of anger. Pardon looks more to outward
      things or consequences, and is often applied to
      trifling matters, as when we beg pardon for
      interrupting a man, or for jostling him in a crowd.
      The civil magistrate also grants a pardon, and not
      forgiveness. The two words are, therefore, very
      clearly distinguished from each other in most cases
      which relate to the common concerns of life.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 forgiveness
   n 1: compassionate feelings that support a willingness to
      forgive
   2: the act of excusing a mistake or offense [syn: {forgiveness},
     {pardon}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top