ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pole vault

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pole vault-, *pole vault*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pole vault[N] กีฬากระโดดค้ำถ่อ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pole vaultn. กีฬากระโดดค้ำถ่อ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Next stop is the pole vault, and they have a strict "no prudes" policy.เป้าหมายต่อไปคือโพลวอลท์ และพวกเขามีกฎเหล็กว่า "ไม่มีกฎเกณฑ์" ด้วย Broken (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระโดดค้ำ[n. exp.] (kradōt kham) EN: pole vault   FR: saut à la perche [m]

Japanese-English: EDICT Dictionary
棒高跳び[ぼうたかとび, boutakatobi] (n) pole vault (jump) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pole vault
   n 1: a competition that involves jumping over a high crossbar
      with the aid of a long pole [syn: {pole vault}, {pole
      vaulting}, {pole jump}, {pole jumping}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top