ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hurdle

HH ER1 D AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hurdle-, *hurdle*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hurdle(vt) กระโดดข้ามรั้ว
hurdle(n) เครื่องกีดขวาง, See also: อุปสรรค
hurdle(n) รั้วสำหรับกระโดดข้าม
hurdle race(n) วิ่งกระโดดข้ามรั้ว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hurdle(เฮอ'เดิล) n. รั้วสำหรับแข่งกระโดดข้าม, เครื่องกีดขวาง, อุปสรรค. v. กระโดดข้ามรั้ว, กระโดดข้าม, ข้าม, เอาชนะอุปสรรค, สร้างสิ่งกีดขวาง, ล้อมรั้ว., See also: hurdler n., Syn. obstacle

English-Thai: Nontri Dictionary
hurdle(n) รั้วไม้, อุปสรรค, เครื่องกีดขวาง
hurdle(vt) เหวี่ยง, ข้าม, ล้อมรั้ว

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- There's one more hurdle to clear.- เหลือการทดสอบขั้นสุดท้าย Blues Harp (1998)
Maybe it was because we wanted to receive the images first... when they were still new, still fresh... before they cleared the hurdles of the rows behind us... before they'd been relayed back from row to row, spectator to spectator... until worn-out, secondhand, the size of a postage stamp... it returned to the projectionist's cabin.อาจเป็นเพราะ เราต้องการที่จะได้ซึมซับ ภาพเหล่านั้นเป็นคนแรกก็ได้ ในตอนที่มันยังใหม่ ยังสด ก่อนที่พวกเขา จะเก็บรั้วกั้นข้างหลังเรา The Dreamers (2003)
This hurdle is too high for a chicken like him.เรื่องนี้มันยากเกินไปสําหรับไก่อ่อนอย่างเขา Train Man (2005)
He hurdles Pikes Peak.เขาข้ามปลายหอก Up (2009)
He hurdles the Grand Canyon.เขาข้ามแกรนด์ แคนยอน Up (2009)
He hurdles Mount Everest.เขาข้ามเทือกเขาเอเวอเรสต์ Up (2009)
We prepare the newly-unemployed for the emotional and physical hurdles of job hunting, while minimising legal blowback.เรามาเตรียมความพร้อมบุคคลที่ถูกเลิกจ้าง ให้พวกเขามีอารมณ์และสุขภาพดีสำหรับการหางานใหม่ ในขณะที่ลดผลกระทบทางกฎหมายให้น้อยที่สุด Up in the Air (2009)
Oliver's gotten over bigger hurdles in his life than his friends dating.โอลิเวอร์เจออะไรมากมาย ในชีวิต มากกว่าแค่การ ที่เพื่อนของเขาเป็นแฟนกัน Disciple (2010)
I jumped 14 hurdles in the rain with walking pneumonia.ฉันกระโดดตากฝนข้ามรั้ว 14 รั้ว พร้อมกับโรคปอดบวม And the Hidden Stash (2012)
Wow. After all the hurdles you went through to get them together, ว้าว หลังจากฟันฝ่าอุปสรรค จนทำให้เขาได้อยู่ด้วยกันแล้ว Hot Water (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hurdleOne of the greatest hurdles facing middle school students learning English is relative pronouns.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิ่งกระโดดข้ามรั้ว(n) hurdle race, See also: hurdles, Syn. วิ่งข้ามรั้ว, Example: โรงเรียนจัดให้มีการแข่งวิ่งกระโดดข้ามรั้วเป็นรายการแรก, Thai Definition: การแข่งขันชนิดหนึ่ง ผู้แข่งขันต้องวิ่งเร็วแล้วกระโดดข้ามรั้วที่วางไว้เป็นระยะๆ ตามเส้นทางที่กำหนดไว้ ใครถึงหลักชัยก่อนถือว่าชนะ
วิ่งกระโดดข้ามรั้ว(v) hurdle, Syn. วิ่งข้ามรั้ว, Example: นักวิ่งต้องวิ่งกระโดดข้ามรั้วให้เร็วและไม่โดนรั้ว, Thai Definition: วิ่งเร็วแล้วกระโดดข้ามรั้วที่วางไว้เป็นระยะๆ ตามเส้นทางที่กำหนดไว้ ใครถึงหลักชัยก่อนถือว่าชนะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รั้ว[rūa] (n) EN: fence ; enclosure ; hedge ; rampart ; palisade ; barricade ; hurdle  FR: clôture [ f ] ; barrière [ f ] ; palissade [ f ] ; haie [ f ]
วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร[wing khām rūa neung røi mēt] (n, exp) EN: 100 m hurdles ; 100 metres hurdles ; women's 100 metres hurdles  FR: 100 mètres haies [ m ]
วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร[wing khām rūa neung røi sip mēt] (n, exp) EN: 110 m hurdles ; 110 metres hurdles ; men's 110 metres hurdle  FR: 110 mètres haies [ m ]
วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร[wing khām rūa sī røi mēt] (n, exp) EN: 400 m hurdles ; 400 metres hurdles  FR: 400 mètres haies [ m ]
วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตรชาย[wing khām rūa sī røi mēt -chāi] (n, exp) EN: men's 400 metres hurdle  FR: 400 mètres haies masculin [ m ]
วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตรหญิง[wing khām rūa sī røi mēt ying] (n, exp) EN: women's 100 metres hurdles  FR: 400 mètres haies féminin [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
HURDLE HH ER1 D AH0 L
HURDLER HH ER1 D AH0 L ER0
HURDLER HH ER1 D L ER0
HURDLES HH ER1 D AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hurdle (v) hˈɜːʳdl (h @@1 d l)
hurdled (v) hˈɜːʳdld (h @@1 d l d)
hurdler (n) hˈɜːʳdlər (h @@1 d l @ r)
hurdles (v) hˈɜːʳdlz (h @@1 d l z)
hurdlers (n) hˈɜːʳdləz (h @@1 d l @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
跨栏[kuà lán, ㄎㄨㄚˋ ㄌㄢˊ, / ] hurdles; hurdle race (athletics), #35,810 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hürde { f } | Hürden { pl }hurdle | hurdles [Add to Longdo]
erwartete Mindesrendite { f }hurdle rate of return [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハードル[ha-doru] (n) hurdle; (P) [Add to Longdo]
ハードル競走[ハードルきょうそう, ha-doru kyousou] (n) hurdle race [Add to Longdo]
ハイハードル[haiha-doru] (n) high hurdles [Add to Longdo]
ローハードル[ro-ha-doru] (n) low hurdles [Add to Longdo]
九仞の功を一簣に虧く[きゅうじんのこうをいっきにかく, kyuujinnokouwoikkinikaku] (exp) (id) to fail one step short of great success; to fall at the last hurdle [Add to Longdo]
高障害[こうしょうがい, koushougai] (n) high hurdles [Add to Longdo]
低障碍[ていしょうがい, teishougai] (n) low hurdles [Add to Longdo]
難関[なんかん, nankan] (n) barrier; obstacle; difficulty; hurdle; deadlock; (P) [Add to Longdo]
飛越[ひえつ, hietsu] (n, vs) jumping over (a hurdle); clearing (a fence); hurdling [Add to Longdo]
驢馬の橋;ロバの橋[ろばのはし(驢馬の橋);ロバのはし(ロバの橋), robanohashi ( roba no hashi ); roba nohashi ( roba no hashi )] (n) pons asinorum (hurdle to learning) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hurdle \Hur"dle\, v. t. [imp. & p. p. {Hurdleed}; p. pr. & vb.
   n. {Hurdleing}.]
   To hedge, cover, make, or inclose with hurdles. --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hurdle \Hur"dle\, n. [OE. hurdel, hirdel, AS. hyrdel; akin to D.
   horde, OHG. hurt, G. h["u]rde a hurdle, fold, pen, Icel. hur?
   door, Goth. ha['u]rds, L. cratis wickerwork, hurdle, Gr. ?,
   Skr. k?t to spin, c?t to bind, connect. [root]16. Cf.
   {Crate}, {Grate}, n.]
   1. A movable frame of wattled twigs, osiers, or withes and
    stakes, or sometimes of iron, used for inclosing land, for
    folding sheep and cattle, for gates, etc.; also, in
    fortification, used as revetments, and for other purposes.
    [1913 Webster]
 
   2. In England, a sled or crate on which criminals were
    formerly drawn to the place of execution. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   3. An artificial barrier, variously constructed, over which
    men or horses leap in a race.
    [1913 Webster]
 
   {Hurdle race}, a race in which artificial barriers in the
    form of hurdles, fences, etc., must be leaped.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hurdle
   n 1: a light movable barrier that competitors must leap over in
      certain races
   2: an obstacle that you are expected to overcome; "the last
     hurdle before graduation"
   3: the act of jumping over an obstacle [syn: {vault}, {hurdle}]
   v 1: jump a hurdle

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top