Search result for

deception

(43 entries)
(0.0277 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deception-, *deception*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deception[N] การหลอกลวง, See also: การตบตา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deception(ดิเซพ'เชิน) n. การหลอกลวง,การปลอมแปลง,เล่ห์เพทุบาย, Syn. fraud

English-Thai: Nontri Dictionary
deception(n) ความหลอกลวง,การตบตา,ความเข้าใจผิด,เล่ห์เพทุบาย,การต้มตุ๋น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
deception; deceitการหลอกลวง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Deceptionการหลอกลวง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Did professor luther also teach you a thing or two about deception?กับอตีด Committed (2008)
Even though I'm a natural master of deception, I needed a little help.ถ้าฉันเป็นเจ้าแห่งการตบตาจริง, ฉันคงต้องการคนช่วยแล Committed (2008)
His deception was inexcusable.การหลอกลวงของเขานั้นไม่อาจให้อภัย Lancelot (2008)
I apologize for the deception, Master Jedi.ขออภัยสำหรับการตบตานะ อาจารย์เจได Lair of Grievous (2008)
Martial art is based on deception, my friend.ศิลปะแห่งสงคราม อยู่ที่การหลอกลวง เพื่อนเอ้ย The Forbidden Kingdom (2008)
You know, the first and greatest sin or deception of television is that it simplifies, it diminishes, great, complex ideas, tranches of time.คุณรู้ไหมว่า บาปหรือการหลอกลวงของโทรทัศน์ ที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่งเลย คือมันทำให้ดูง่ายขึ้น ตัดตอนให้สั้นลง หลายช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่ ความคิดที่ซับซ้อน Frost/Nixon (2008)
Come one man, that's why it's a game of deception, man!เกมนี้ต้องใช้ความไวและไหวพริบว้อย! Gamer (2009)
If we handle it right, dubaku won't be aware of the deceptionถ้าเราจัดการถูกต้อง ดูบากูจะไม่รู้ว่าถูกหลอก Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)
But a dolphin's smile is nature's greatest deception.แล้ววันหนึ่ง ทุกอย่างก็จบลง The Cove (2009)
He argues that all wars are based on deception.เขาแย้งว่า สงครามมีพื้นฐาน จากความเข้าใจผิด The Bond in the Boot (2009)
Wolowitz has informed me of your grand deception.วอลโลวิทซ์ขอกฉัน เรื่องแผนหลอกลวงใหญ่โตของนาย The Electric Can Opener Fluctuation (2009)
Sense deception, I do.ภาพมายา ข้าสัมผัสได้ Holocron Heist (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
deceptionMagicians use deception.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การหลอก[N] deception, See also: deceitfulness, deceit, Syn. การหลอกลวง, การลวง, การโกหก, Example: การหลอกคนอื่นนั้นง่ายแต่การหลอกตนเองนั้นยาก, Thai definition: การทำให้เข้าใจผิดสำคัญผิด, การทำให้ตกใจ, การล้อ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การโกหก[n.] (kān kōhok) EN: deception ; untruthfulness   
การเสแสร้ง[n.] (kān sēsaēng) EN: pretence ; feint ; sham ; simulation ; affectation ; deception   FR: affectation [f] ; duperie [f]
ความผิดหวัง[n.] (khwām phitwang) EN: disappointment   FR: déception [f]
ความเสียใจ[n.] (khwām sīajai) EN: sorrow ; lament ; grieving ; distress ; regretting ; sadness   FR: tristesse [f] ; regret [m] ; déception [f] ; condoléances [fpl]
กลโกง[n. exp.] (kon kōng) EN: trick ; swindle ; trickery ; deception ; cheat ; fraud ; scam ; deceit   
ไม้ตาย[n.] (māitāi) EN: stratagem ; trick ; deception ; plot   FR: stratagème [m] ; tromperie [f]
มารยา[n.] (mānyā) EN: artifice ; deceit ; trick ; artifice ; wile ; pretence ; deception ; craft ; stratagem ; guiles   FR: simagrée [f] ; comédie [f] ; caprice [m] ; dissimulation [f] ; facticité [f] ; simulacre [m] ; simulation [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DECEPTION    D AH0 S EH1 P SH AH0 N
DECEPTIONS    D AH0 S EH1 P SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
deception    (n) (d i1 s e1 p sh @ n)
deceptions    (n) (d i1 s e1 p sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mogelpackung {f}deception package [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お強;御強[おこわ, okowa] (n) (1) (See 赤飯,強飯・こわめし) glutinous rice steamed with red beans or some other ingredient; (2) (arch) trickery; deception [Add to Longdo]
だまし取る;騙し取る;騙しとる[だましとる, damashitoru] (v5r) to take something away by deception [Add to Longdo]
まやかし[, mayakashi] (n,adj-no) deception; make-believe; fake; counterfeit; phony [Add to Longdo]
拐引[かいいん, kaiin] (n,vs) carrying off by deception; kidnap [Add to Longdo]
欺瞞[ぎまん, giman] (n,vs) deception; deceit [Add to Longdo]
欺罔[きもう;きぼう;ぎもう(ok), kimou ; kibou ; gimou (ok)] (n,vs) deception; defrauding someone; fooling someone; swindling; false pretences [Add to Longdo]
欺騙[ぎへん, gihen] (n) deception [Add to Longdo]
虚偽[きょぎ, kyogi] (n,adj-no,vs) untrue; falsehood; fiction; deception; vanity; (P) [Add to Longdo]
誤魔化し(ateji);胡麻化し(ateji)[ごまかし, gomakashi] (n,adj-no) (uk) hanky-panky; juggling; cheating; deception; smoke and mirrors [Add to Longdo]
自己欺瞞[じこぎまん, jikogiman] (n,adj-no) self-deception [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Deception \De*cep"tion\, n. [F. d['e]ception, L. deceptio, fr.
   decipere, deceptum. See {Deceive}.]
   1. The act of deceiving or misleading. --South.
    [1913 Webster]
 
   2. The state of being deceived or misled.
    [1913 Webster]
 
       There is one thing relating either to the action or
       enjoyments of man in which he is not liable to
       deception.              --South.
    [1913 Webster]
 
   3. That which deceives or is intended to deceive; false
    representation; artifice; cheat; fraud.
    [1913 Webster]
 
       There was of course room for vast deception.
                          --Motley.
 
   Syn: {Deception}, {Deceit}, {Fraud}, {Imposition}.
 
   Usage: Deception usually refers to the act, and deceit to the
      habit of the mind; hence we speak of a person as
      skilled in deception and addicted to deceit. The
      practice of deceit springs altogether from design, and
      that of the worst kind; but a deception does not
      always imply aim and intention. It may be undesigned
      or accidental. An imposition is an act of deception
      practiced upon some one to his annoyance or injury; a
      fraud implies the use of stratagem, with a view to
      some unlawful gain or advantage.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 deception
   n 1: a misleading falsehood [syn: {misrepresentation}, {deceit},
      {deception}]
   2: the act of deceiving [syn: {deception}, {deceit},
     {dissembling}, {dissimulation}]
   3: an illusory feat; considered magical by naive observers [syn:
     {magic trick}, {conjuring trick}, {trick}, {magic},
     {legerdemain}, {conjuration}, {thaumaturgy}, {illusion},
     {deception}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top