ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unifie

   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unifie-, *unifie*
Possible hiragana form: うにふぃえ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unified[ADJ] ซึ่งทำให้เป็นหน่วยเดียวกัน, See also: ซึ่งรวมเป็นหนึ่งเดียว, ซึ่งเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน, Ant. diversified
unifier[N] ผู้รวมให้เป็นหนึ่งเดียว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unifier(ยู'นิไฟเออะ) n. ผู้รวม,ผู้ที่ทำให้สอดคล้องกัน,ตัวทำให้รวมตัวกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
unified court systemระบบศาลรวม (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Unified field theoriesทฤษฎีรวมสนามพลัง [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
unified school districเขตการศึกษารวม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Or, worse, what if there is no math that unifies the universe?การค้นพบทางคณิตศาสตร์ ของการสร้าง Is There a Creator? (2010)
Her pain unifies us.ความเจ็บปวดหล่อนรวมเราเข้าด้วยกัน Origins of Vampire Mythology (2012)
It retrieves specifically marked thoughts in your mind and unifies them.มันจะดึงความนึกคิดต่างๆ ที่ได้ถูกทำเครื่องหมายไว้ ภายในจิตใจของคุณออกมา และ รวมทั้งหมดเข้าด้วยกัน Transilience Thought Unifier Model-11 (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unifieWe want you to take command of this unified force.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หน่วยมวลอะตอม[n. exp.] (nūay mūan atøm) EN: unified atomic mass unit (u)   

CMU English Pronouncing Dictionary
UNIFIED Y UW1 N AH0 F AY2 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unified (v) jˈuːnɪfaɪd (y uu1 n i f ai d)
unifies (v) jˈuːnɪfaɪz (y uu1 n i f ai z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
统考[tǒng kǎo, ㄊㄨㄥˇ ㄎㄠˇ, / ] unified examination (e.g. across the country), #23,986 [Add to Longdo]
统管[tǒng guǎn, ㄊㄨㄥˇ ㄍㄨㄢˇ, / ] unified administration, #47,622 [Add to Longdo]
统建[tǒng jiàn, ㄊㄨㄥˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] unified construction, #70,464 [Add to Longdo]
统货[tǒng huò, ㄊㄨㄥˇ ㄏㄨㄛˋ, / ] unified goods; goods in the command economy that are not graded by quality and uniformly priced, #105,719 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
GUT[ジーユーティー, ji-yu-tei-] (n) (See ガット) grand unified theory; GUT [Add to Longdo]
M理論[エムりろん, emu riron] (n) M-theory ("master theory" that unifies the five superstring theories) [Add to Longdo]
ガット[, gatto] (n) (1) gut (i.e. used to make violin strings); catgut; (2) (See GUT) grand unified theory; GUT; (P) [Add to Longdo]
ユニファイア[, yunifaia] (n) unifier [Add to Longdo]
ユニファイドメッセージング[, yunifaidomesse-jingu] (n) {comp} unified messaging [Add to Longdo]
一元的[いちげんてき, ichigenteki] (adj-na,n) monistic; unitary; unified; centralized; centralised [Add to Longdo]
建武[けんむ, kenmu] (n) Kemmu era (of unified Japan) (1334.1.29-1336.2.29), Kemmu era (of the Northern Court) (1336.2.29-1338.8.28) [Add to Longdo]
大統一理論[だいとういつりろん, daitouitsuriron] (n) grand unified theory (physics) [Add to Longdo]
統一スタンダード[とういつスタンダード, touitsu sutanda-do] (n) {comp} unified standard [Add to Longdo]
統一科学[とういつかがく, touitsukagaku] (n) unified science [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
一元管理[いちげんかんり, ichigenkanri] unified management, centralized management [Add to Longdo]
統一スタンダード[とういつスタンダード, touitsu sutanda-do] unified standard [Add to Longdo]
統合漢字[とうごうかんじ, tougoukanji] unified Chinese character [Add to Longdo]
同一環境[どういちかんきょう, douichikankyou] unified environment, same environment [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top