ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-unified-

Y UW1 N AH0 F AY2 D   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: unified, *unified*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unified[ADJ] ซึ่งทำให้เป็นหน่วยเดียวกัน, See also: ซึ่งรวมเป็นหนึ่งเดียว, ซึ่งเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน, Ant. diversified

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Japanese army is facing a growing challenge... not from China's unified front... but from the powerful Chinese Communist Army.กองทัพญี่ปุ่นกำลังตกที่นั่งลำบาก ไม่ใช่เพราะทัพร่วม กองหน้าจากจีน แต่เป็นกองกำลังคอมมิวนิสต์ ที่ทรงพลังของจีน Seven Years in Tibet (1997)
About the painful, ugly truth... you know it. No, Tommy. It penetrates a unified infinity of everything.ไม่ ทอมมี่ มันเป็นสิ่งที่เจาะเข้าไป แล้วรวมทุกสิ่งเข้าด้วยกัน I Heart Huckabees (2004)
I mean, you guys are such a tight, unified team here.ฉันหมายถึง พวกนายยอดเยี่ยม เมื่อร่วมทีมกัน Zathura: A Space Adventure (2005)
That's father's ship. A unified fleet. Isn't it gallant?นั่นเรือรบของพ่อในกองทัพร่วม สง่างามมากใช่ไหม Grave of the Fireflys (2005)
Then what happened to the unified fleet?ถ้างั้นเกิดอะไรขึ้น กับกองเรือรวมล่ะ Grave of the Fireflys (2005)
We present a unified front to the world, regardless of how we're feeling at the moment, okay ?เราต้องแสดง ให้โลกได้รู้ เคารพเชื่อถือในสิ่งที่เราทำ ณ เวลานั้น, ตกลงมั้ย? Rio (2006)
And by merging each country's satellite systems... we will create a unified global communications network.และโดยการรวม ระบบดาวเทียมของแต่ละประเทศ... ...เราจะสร้างเอกภาพ ของเครือข่ายการสื่อสารโลก Appleseed Ex Machina (2007)
The goal here is to bring your two halves to a healthy middle, to have a unified and whole you, not two aspects at war.สายรัดนั่นสามารถ ยึดช้างให้อยู่ติดกับเก้าอี้ได้ และเพียงเพราะว่าฉันเป็นจิตแพทย์ อย่าคิดว่าฉันไม่รู้จักใช้ไอ้นั่นนะ Chapter Fourteen 'Distractions' (2007)
To a unified Ireland. It'll never happen through nonviolence.สู่ไอร์แลนด์ที่เป็นปึกแผ่น มันจะไม่เกิดขึ้นผ่านทางสันติวิธี The Pull (2008)
Unified by six words...คำเหล่านี้ถูกรวมเข้าไว้ด้วยกัน Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
All the three warlords wished to become the Emperor of a unified Chinaขุนศึกของทั้งสามก๊กต่างต้องการเป็น \ จักรพรรดิ์หนึ่งเดียวของจีน Three Kingdoms (2008)
You wanted to lead my Yakuza but you haven't even unified Suzuran!ฉันต้องการอะไร? Crows Zero II (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unifiedWe want you to take command of this unified force.

CMU English Pronouncing Dictionary
UNIFIED Y UW1 N AH0 F AY2 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unified (v) jˈuːnɪfaɪd (y uu1 n i f ai d)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 integrated \integrated\ adj.
   1. Formed or united into a whole.
 
   Syn: incorporate, incorporated, merged, unified.
     [WordNet 1.5]
 
   2. Formed into a whole or introduced into another entity; as,
    an integrated Europe. Opposite of {nonintegrated}.
    [Narrower terms: {coordinated}, {interconnected},
    {unified}; {embedded}; {incorporated}; {tight-knit},
    {tightly knit}]
 
       a more closely integrated economic and political
       system                --Dwight D.
                          Eisenhower
    [WordNet 1.5]
 
   3. Having different groups treated together as equals in one
    group; as, racially integrated schools. [Narrower terms:
    {co-ed, coeducational}; {desegrated, nonsegregated,
    unsegregated}; {interracial}; {mainstreamed}] Also See:
    {integrative}, {joint}, {united}. Antonym: {segregated}.
    [WordNet 1.5 +PJC]
 
   4. Resembling a living organism in organization or
    development. [Narrower terms: {organic} (vs. inorganic)]
 
   Syn: structured.
     [WordNet 1.5]
 
   5. combined. Opposite of {uncombined}.
    [WordNet 1.5 +PJC]
 
   6. having constituent parts mixed to form a single unit.
    Opposite of {unmixed}. [Narrower terms: {blended[2]}]
 
   Syn: amalgamated, intermingled, mixed.
     [WordNet 1.5 +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unify \U"ni*fy\, v. t. [imp. & p. p. {Unified}; p. pr. & vb. n.
   {Unifying}.] [Uni- + -fy: cf. F. unifier.]
   To cause to be one; to make into a unit; to unite; to view as
   one.
   [1913 Webster]
 
      A comprehensive or unifying act of the judging faculty.
                          --De Quincey.
   [1913 Webster]
 
      Perception is thus a unifying act.    --Sir W.
                          Hamilton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unified
   adj 1: formed or united into a whole [syn: {incorporate},
       {incorporated}, {integrated}, {merged}, {unified}]
   2: operating as a unit; "a unified utility system"; "a
     coordinated program" [syn: {coordinated}, {co-ordinated},
     {interconnected}, {unified}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top