ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -净-, *净*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[净, jìng, ㄐㄧㄥˋ] clean, pure; to cleanse
Radical: Decomposition: 冫 (bīng ㄅㄧㄥ)  争 (zhēng ㄓㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] water,  Rank: 1,377

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jìng, ㄐㄧㄥˋ, / ] clean; completely; only, #1,801 [Add to Longdo]
[gān jìng, ㄍㄢ ㄐㄧㄥˋ, / ] clean; neat, #3,551 [Add to Longdo]
[jìng zhí, ㄐㄧㄥˋ ㄓˊ, / ] net, #6,712 [Add to Longdo]
[xǐ jìng, ㄒㄧˇ ㄐㄧㄥˋ, / ] to wash clean, #7,328 [Add to Longdo]
[jìng huà, ㄐㄧㄥˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] purify, #8,327 [Add to Longdo]
[chún jìng, ㄔㄨㄣˊ ㄐㄧㄥˋ, / ] pure; clean; unmixed, #9,975 [Add to Longdo]
[jié jìng, ㄐㄧㄝˊ ㄐㄧㄥˋ, / ] clean; to cleanse, #14,203 [Add to Longdo]
[jìng tǔ, ㄐㄧㄥˋ ㄊㄨˇ, / ] (Buddhism) Pure Land, usually refers to Amitabha Buddha's Western Pure Land of Ultimate Bliss (Sukhavati in Sanskrit), #22,362 [Add to Longdo]
一干二[yī gān èr jìng, ㄧ ㄍㄢ ㄦˋ ㄐㄧㄥˋ, / ] (saying) thoroughly; completely, #32,064 [Add to Longdo]
[bái jìng, ㄅㄞˊ ㄐㄧㄥˋ, / ] (of skin) fair and clear, #34,675 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I bust dust. I protect ya.[CN] 我要弄干垃圾. Primary Colors (1998)
Stay clear of the fantail--[CN] 保持尾翼的空 -- Sphere (1998)
She forced me to wash my face at least 20 times a day convinced it was never clean enough.[CN] 她要我一天洗脸二十次 还总是说我洗得不够干 Ever After: A Cinderella Story (1998)
[ Libby ] The only dirt I ever heard about Picker... was a condo development named Clearwater Estates... where the state matched money for the county to build a connecting road.[CN] 我唯一听到过的Picker的丑事... 是叫水地产的发展... 那里州里拨款要建一条连接的路 Primary Colors (1998)
It looks like a Turkish mosque more shiny![CN] 像土耳其的清真寺, 但更明亮干,真美! The Barber of Siberia (1998)
And they're gonna clean the place up?[CN] 他们会把这个地方清理干吗? A Civil Action (1998)
" The soap is redemption!"[CN] 洗不干就别出来! The Barber of Siberia (1998)
Yes, I agree, but to guarantee that the H2O is-is purified, i-it's good to use the heating source, Sterno.[CN] 是的,我同意。 可是水需要化 加热水源就是个好办法 The Waterboy (1998)
They fly around in these little planes.[CN] 这些钱不干 A Simple Plan (1998)
- That's right. I saw it on 20/20. "Dirty money"?[CN] 不干 A Simple Plan (1998)
The ears![CN] 洗干,别忘了耳朵后面的污垢! The Barber of Siberia (1998)
"Because if it's clean, we win.[CN] "因为如果这是干的, 我们就胜利了 Primary Colors (1998)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top