ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -淨-, *淨*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[淨, jìng, ㄐㄧㄥˋ] clean, pure, unspoiled
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  爭 (zhēng ㄓㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] water

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jìng, ㄐㄧㄥˋ, / ] clean; completely; only, #1,801 [Add to Longdo]
干净[gān jìng, ㄍㄢ ㄐㄧㄥˋ, / ] clean; neat, #3,551 [Add to Longdo]
净值[jìng zhí, ㄐㄧㄥˋ ㄓˊ, / ] net, #6,712 [Add to Longdo]
洗净[xǐ jìng, ㄒㄧˇ ㄐㄧㄥˋ, / ] to wash clean, #7,328 [Add to Longdo]
净化[jìng huà, ㄐㄧㄥˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] purify, #8,327 [Add to Longdo]
洁净[jié jìng, ㄐㄧㄝˊ ㄐㄧㄥˋ, / ] clean; to cleanse, #14,203 [Add to Longdo]
净土[jìng tǔ, ㄐㄧㄥˋ ㄊㄨˇ, / ] (Buddhism) Pure Land, usually refers to Amitabha Buddha's Western Pure Land of Ultimate Bliss (Sukhavati in Sanskrit), #22,362 [Add to Longdo]
一干二净[yī gān èr jìng, ㄧ ㄍㄢ ㄦˋ ㄐㄧㄥˋ, / ] (saying) thoroughly; completely, #32,064 [Add to Longdo]
白净[bái jìng, ㄅㄞˊ ㄐㄧㄥˋ, / ] (of skin) fair and clear, #34,675 [Add to Longdo]
明净[míng jìng, ㄇㄧㄥˊ ㄐㄧㄥˋ, / ] bright and clean; luminous, #51,500 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Pride has not been burned out of me.[CN] 我無法完全洗驕傲之心 The Nun's Story (1959)
It is rather a filthy room, isn't it?[CN] 這就是一所不乾的房子,不是嗎? The Uninvited (1944)
Neatness is always the result of deliberate planning.[CN] 乾俐落一向是周詳計劃的結果 North by Northwest (1959)
Like our friends, I too believe in neatness, Leonard.[CN] 如同我們的朋友,我也相信乾俐落 North by Northwest (1959)
Clear away the yard and stay tackles![CN] 把甲板清理乾 把滑輪弄好 Captain Horatio Hornblower R.N. (1951)
Call it my woman's intuition if you will, but I've never trusted neatness.[CN] 你要稱為我的女人直覺也行 但我從不相信乾俐落 North by Northwest (1959)
Clean![CN] 乾 Führer Ex (2002)
Animals see the blasted things, it appears.[CN] 似乎是因為動物看見了不乾的東西 The Uninvited (1944)
The body's nice and fresh... and we got evidence that shows as he died all neat and tidy-like... according to the law.[CN] 整具屍體乾新鮮 而且我們還有證明信 證明他是壽終正寢 我們都是守法良民 Corridors of Blood (1958)
And thereby wrapped everything up into one very neat and tidy bundle.[CN] 因此把一切事情隱藏得乾俐落 North by Northwest (1959)
And to come right out with it, father, maybe I'm 53, but I wash my feet.[CN] 我可能53歲了,我會洗乾 La Poison (1951)
And then you'll forget all about me.[CN] 然後你會把我忘得一乾二 Applause (1929)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top