Search result for

violation

(43 entries)
(0.0753 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -violation-, *violation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
violation[N] การฝ่าฝืน, See also: การละเมิด, Syn. infringement, infraction, Ant. legitimation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
violation(ไวอะเล'เชิน) n. การฝ่าฝืน,การละเมิด,การรบกวน,การทำลาย,การประทุษร้าย,การข่มขืน,การกระทำชำเรา,การทำให้เสื่อมเสีย., See also: violative adj. -S .infringement

English-Thai: Nontri Dictionary
violation(n) การใช้อำนาจ,การประทุษร้าย,การล่วงละเมิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
violationการฝ่าฝืน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Isn't this clearly a violation of the education guidelines?มันไม่ได้เป็นการละเมิดกฏของการศึกษาที่ระบุไว้ Baby and I (2008)
Then we can sue you for violation of my civil rights.พ่อจะฟ้องพวกคุณ ฐานละเมิดสิทธิของประชาชนอย่างผม WarGames: The Dead Code (2008)
RIPLEY can't self-destruct. That's a direct violation of her program.ริปลี่ ทำลายตัวเองไม่ได้ นั่นเป็นข้อห้ามหลักของโปรแกรม WarGames: The Dead Code (2008)
Now, this is important, because you miss one, you're in violation.นี่มันเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะถ้าคุณขาดแค่ครั้งเดียว จะถือว่าคุณฝ่าฝืน The Echo (2008)
That's your third traffic violation in less than three blocksแค่สามบล็อกนายทำผิดกฎจราจรไป 3 ข้อหาแล้วนะ Fast & Furious (2009)
Afraid we have a situation with some outstanding parking violations.เกรงว่า เรามีสถานการณ์เกี่ยวกับคุณ เกี่ยวกับเรื่องฝ่าฝืนการจอดรถ Chapter Three 'Building 26' (2009)
I am shutting this operation down today, and then I'm going to the A.G.'s Office and I'm filing human rights violations against you, Senator.ฉันจะปิดโปรเจคนี้ลงวันนี้เลย และฉันจะไปที่ออฟฟิศทนาย เพื่อเอาเรื่องละเมิดสิทธิมนุษย์ไปฟ้อง Chapter Three 'Building 26' (2009)
Now, this video shows American citizens in hoods and restraints in what appears to be a clear violation of their constitutional rights.ที่นี่ในวอชิงตัน นี่ วิดิโอนี้ ชาวอเมริกัน ในผ้าคลุมหัวและถูกมัด Chapter Five 'Exposed' (2009)
All these scenarios would be in violation of the Posse Comitatus Act.จากภาพรวมนี้ อาจกลายเป็นหายนะ ของกองกำลัง ที่ร่วมปฎิบัติ Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
That's a violation of our code of conduct.มันละเมิดกฎของเรา London. Of Course (2009)
Hewes is in violation of the new york disciplinary rule 1-dash-102a, subsections three, four and five.เคนดริคดับไฟโดรงไฟฟ้าเป็นช่วงๆ เพื่อปั่นราคา แต่ละอันรวมเป็นข้อมูลที่จะปิดไฟ Trust Me (2009)
I really, really wanna impress Wichita, but it would be a direct violation of Rule #17, maybe the most important of all,ผมอยากจะทำให้วิชิต้าประทับใจ แต่มันจะขัดกับกฎข้อ17ผมโดยตรง และอาจจะเป็นข้อสำคัญที่สุด Zombieland (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
violationI don't agree with violation of human rights.
violationI was fined six thousand yen for a parking violation.
violationThe allies condemned the invasion as a violation of UN resolutions.
violationThe local police are very strict about traffic violations.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การข่มขืน[N] rape, See also: violation, Example: การข่มขืนผู้ที่ไม่สมยอมนับเป็นความผิดทางกฎหมาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การฝ่าฝืน[n.] (kān fāfeūn) EN: breach ; disobedience ; contravention ; violation ; infringement ; infraction   FR: infraction [f]
การกระทำผิดกฎหมาย[n. exp.] (kān kratham phit kotmāi) EN: criminal offence ; violation   FR: violation [f]
การกระทำที่ละเมิดต่อกฎหมาย[n. exp.] (kān kratham thī lamoēt tø kotmāi) EN: violation of the law   
สังฆาธิเสส[n.] (sangkhāthisēt) EN: minor violation of the commandments   

CMU English Pronouncing Dictionary
VIOLATION    V AY0 AH0 L EY1 SH AH0 N
VIOLATIONS    V AY0 AH0 L EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
violation    (n) (v ai2 @ l ei1 sh @ n)
violations    (n) (v ai2 @ l ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verletzung {f} | Verletzungen {pl}violation | violations [Add to Longdo]
Verstoß {m} (gegen)violation (of) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
バイオレーション[, baiore-shon] (n) violation [Add to Longdo]
違背[いはい, ihai] (n,vs) violation; transgression [Add to Longdo]
違反(P);違犯[いはん, ihan] (n,vs) violation (of law); transgression; infringement; breach; (P) [Add to Longdo]
違犯行為[いはんこうい, ihankoui] (n) violation; offense; offence [Add to Longdo]
違令[いれい, irei] (n) violation of law [Add to Longdo]
干犯[かんぱん, kanpan] (n,vs) infringement; violation [Add to Longdo]
強姦[ごうかん, goukan] (n,vs) violation; rape [Add to Longdo]
交通違反[こうつういはん, koutsuuihan] (n) traffic violation [Add to Longdo]
侵害[しんがい, shingai] (n,vs) infringement; violation; trespass; impairment; (P) [Add to Longdo]
侵犯[しんぱん, shinpan] (n,vs) violation; invasion; infringement; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Violation \Vi`o*la"tion\, n. [L. violatio: cf. F. violation.]
   The act of violating, treating with violence, or injuring;
   the state of being violated. Specifically: 
   [1913 Webster]
   (a) Infringement; transgression; nonobservance; as, the
     violation of law or positive command, of covenants,
     promises, etc. "The violation of my faith." --Shak.
     [1913 Webster]
   (b) An act of irreverence or desecration; profanation or
     contemptuous treatment of sacred things; as, the
     violation of a church. --Udall.
     [1913 Webster]
   (c) Interruption, as of sleep or peace; disturbance.
     [1913 Webster]
   (d) Ravishment; rape; outrage. --Shak.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 violation
   n 1: a crime less serious than a felony [syn: {misdemeanor},
      {misdemeanour}, {infraction}, {violation}, {infringement}]
   2: an act that disregards an agreement or a right; "he claimed a
     violation of his rights under the Fifth Amendment" [syn:
     {violation}, {infringement}]
   3: entry to another's property without right or permission [syn:
     {trespass}, {encroachment}, {violation}, {intrusion},
     {usurpation}]
   4: a disrespectful act [syn: {irreverence}, {violation}]
   5: the crime of forcing a woman to submit to sexual intercourse
     against her will [syn: {rape}, {violation}, {assault},
     {ravishment}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top