Search result for

transcribes

(62 entries)
(0.0923 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -transcribes-, *transcribes*, transcribe
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา transcribes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *transcribes*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
transcribe[VT] ถ่ายถอดอักษร, See also: ถ่ายรูปอักษร
transcribe[VT] แปลง, See also: ดัดแปลง, ทำให้เหมาะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
transcribe(แทรซฺ'ไครบฺ) vt. คัด,ลอก,ถ่ายสำเนา,ทำสำเนา,ถอดความ,อัดเสียง,กระจายเสียงจากเสียงที่บันทึกไว้,บันทึกไว้เพื่อถ่ายทอดเสียง,ใช้สัญลักษณ์การออกเสียง., See also: transcriber n., Syn. take down,copy

English-Thai: Nontri Dictionary
transcribe(vt) คัดลอก,ถ่าย,จด,อัดเสียง,ทำสำเนา,ถอดความ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
transcribeคัด(เปลี่ยน) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Can you transcribe this for me, please?ขอทรานสคริปให้ฉันได้ไหม? The Fourth Kind (2009)
Transcribed by: anreith [inSanos]แปลไทยโดย ThaiSubtitle The Book of Eli (2010)
I've transcribed this semester's notes from my digital recorder.ฉันอัดเสียงทุกคลาสของเทอมนี้ไว้ ด้วยที่อัดเสียงดิจิตอลของฉันเอง English as a Second Language (2010)
Well, I was thinking, maybe since I'm the one that saw Diana transcribing, if I see the day planner again, that may jog my memory.ฉันมาคิดดูแล้ว ฉันคนเดียวที่เห็นไดอาน่าถอดรหัส ถ้าฉันเห็นตารางเวลาเธออีกครั้ง ฉันจะจำได้ Raiders of the Lost Art (2012)
Oh, yeah, I needed it to transcribe the notes for the ballet case.โอ้ ใช่ ฉันต้องการมัน เพื่อคัดลอกข้อความ สำหรับงานบัลลเล่ต์นะ All In (2012)
It looks like he transcribed conversations he had with people in different colors of ink.มันดูเหมือนเขาถ่ายทอดอักษร คำสนทนาที่เขามีกับคนอื่น สีของหมึกที่ต่างกัน Magnificent Light (2012)
And I transcribed the recording from the tape.และผมแปลงที่อัดไว้จากเทปมาแล้วด้วย The Best Offer (2013)
She had a service that transcribed everything for her.เธอได้อัดเสียงทุกสิ่งเอาไว้ Black-Winged Redbird (2013)
We'll know for certain once that thief has transcribed the page that he stole, but it'll be soon.พวกเราจะรู้การเดินทางที่แน่นอน ทันทีที่ไอ้ขี้ขโมย คัดสำเนาหน้ากระดาษที่เขาขโมยมันไปเสร็จสิ้น แต่มันจะเสร็จในเร็วๆนี้แน่ III. (2014)
Say "message" to transcribe a message.พูดข้อความเพื่อที่จะเขียนเนื้อหา Trompe L'Oeil (2016)
- Clerical transcriber?ขอโทษนะ Big (1988)
I hope the transcriber wasn't a nun.ฉันหวังว่าเธอคงจะไม่ได้ลอกต้นแบบมาจากแม่ชีนะ Dark Harbor (1998)
Having transcribed last year's snore-fest, that's an unfortunate yes.ไม่อยากจะพูดเลยว่า 'ใช่' X-Ray (2001)
And to make sure he could not offend the map, it was put on the back of a resolution that he transcribed, a resolution that 55 men signed.และเผื่อไม่ให้มีใครรู้เรื่องแผนที่, มันอยู่ด้านหลังของมติที่เขาคัดลอก มตินั่นลงนามโดยคน 55คน National Treasure (2004)
Subtitles - painstakingly transcribed by Mark!ถอดบทสนทนาโดย มาร์ค Brokeback Mountain (2005)
Transcriber/Timer: wagws Editor: ay_linkTranscriber/Timer: wagws Editor: ay_link My Girl (2005)
Transcriber: upikepik Timer: ay_linkTranscriber: upikepik Timer: ay_link Super Rookie (2005)
subtitles painfully transcribed by rogard for subscene. com VOTE!"ความอยากได้กลับมาสู่สมอง ของ คุณบรู๊คส์อีกครั้ง" Mr. Brooks (2007)
subtitles painfully transcribed by rogard for subscene. com VOTE!Ocr by Salsa Santana April 4, 2017 Mr. Brooks (2007)
I mean,you should be down in that O.R. Not up here in t nosebleeds, and I shouldn't be spending my entire day transcribing all of karev's charts because his handwriting's illegible.ฉันว่าเธอน่าจะได้ลงไปผ่าตัดข้างล่างโน่น ไม่ใช่มามัวนั่งอยู่แถวนี้ และฉันจะไม่ใช้เวลาทั้งวันคัดลอกคำสั่งใช้ยาของคาเรฟใหม่ เพราะว่าเขาลายมือไก่เขี่ยหรอกนะ All by Myself (2008)
Transcribed by: Anreith, NightCrawler Synced by:Transcribed Synced by : Daybreakers (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
transcribFirst, in order to get a feel for your favourite author's work, transcribe and copy in full.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถ่ายเสียง[V] transcribe, See also: record, Syn. ถ่ายถอดเสียง, Example: นักภาษาศาสตร์ถ่ายเสียงภาษาถิ่นเป็นสัทอักษร
คัดสำเนา[V] copy, See also: transcribe, make a copy of, Example: จ่าเมืองสุพรรณบุรีในสมัยนั้นได้คัดสำเนาเก็บไว้ด้วยตัวพิมพ์ดีด, Thai definition: คัดลอกข้อความให้ตรงตามต้นฉบับ
คัด[V] copy, See also: transcribe, excerpt, duplicate, reproduce, Example: ข้าพเจ้าเห็นว่าคงจักเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้อ่านมากทีเดียวจึงขออนุญาตคัดข้อความดังกล่าวนั้นมาเสนอท่านผู้อ่าน, Thai definition: ลอกข้อความหรือลวดลายออกจากต้นฉบับ
คัดลอก[V] copy, See also: transcribe, excerpt, duplicate, reproduce, Syn. ลอก, ลอกแบบ, อัดสำเนา, Example: ครูให้นักเรียนคัดลอกเรียงความที่เขียนร่วมกันลงในสมุดของตนและให้ขีดเส้นใต้ประโยคใจความสำคัญ
ถอดเทป[V] transcribe, Syn. ถ่ายเทป, Example: ผมได้ถอดเทปตามคำพูดทุกคำในนิทาน แม้จะเป็นหยาบโลนหรือคำผวน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คัด[v.] (khat) EN: transcribe ; duplicate ; reproduce ; plagiarize   FR: recopier ; reproduire ; plagier
คัดลอก[v.] (khatløk) EN: copy ; transcribe ; excerpt ; duplicate ; reproduce   FR: copier ; transcrire; reproduire
คัดสำเนา[v. exp.] (khat samnao) EN: copy ; transcribe ; make a copy of   FR: copier ; reproduire
ถ่ายเสียง[v.] (thāi sīeng) EN: transcribe ; record   

CMU English Pronouncing Dictionary
TRANSCRIBE    T R AE0 N S K R AY1 B
TRANSCRIBED    T R AE0 N S K R AY1 B D
TRANSCRIBER    T R AE0 N S K R AY1 B ER0
TRANSCRIBES    T R AE0 N S K R AY1 B Z
TRANSCRIBERS    T R AE0 N S K R AY1 B ER0 Z
TRANSCRIBING    T R AE0 N S K R AY1 B IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
transcribe    (v) (t r a1 n s k r ai1 b)
transcribed    (v) (t r a1 n s k r ai1 b d)
transcribes    (v) (t r a1 n s k r ai1 b z)
transcribing    (v) (t r a1 n s k r ai1 b i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Umsetzeinrichtung {f}transcriber [Add to Longdo]
abschreibendtranscribing [Add to Longdo]
schreibt abtranscribes [Add to Longdo]
schrieb abtranscribed [Add to Longdo]
überschreiben | überschriebento transcribe | transcribed [Add to Longdo]
umsetzen; umschreiben | umsetzend; umschreibend | umgesetzt; umgeschriebento transcribe | transcribing | transcribed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
三十六字母[さんじゅうろくじぼ, sanjuurokujibo] (n) 36 Initials (system for transcribing initial consonants of Middle Chinese) [Add to Longdo]
写す[うつす, utsusu] (v5s,vt) (1) to transcribe; to duplicate; to reproduce; to imitate; to trace; (2) to describe; (3) to film; to picture; to photograph; (P) [Add to Longdo]
書き写す;書写す;書きうつす[かきうつす, kakiutsusu] (v5s,vt) to transcribe [Add to Longdo]
筆写[ひっしゃ, hissha] (n,vs,adj-no) copying; transcribing [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chāo, ㄔㄠ, ] to copy; to plagiarize; to search and seize; to go; to transcribe; to take a shortcut; to search and confiscate [Add to Longdo]
抄写[chāo xiě, ㄔㄠ ㄒㄧㄝˇ, / ] to copy; to transcribe [Add to Longdo]
[bó, ㄅㄛˊ, ] (used for transcribing names) [Add to Longdo]
音译[yīn yì, ㄧˋ, / ] transliteration; transcription (linguistics); to transcribe phonetic symbols [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top