ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

arranger

ER0 EY1 N JH ER0   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -arranger-, *arranger*
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จัด[v.] (jat) EN: arrange ; fix up ; put in order ; tidy ; straighten up ; organize ; prepare ; adjust ; manage   FR: ranger ; arranger ; mettre en ordre ; organiser ; aménager ; agencer
จัดฉาก[v. exp.] (jat chāk) EN: arrange the scenery ; prepare the scenery ; set the scene ; stage-manage   FR: arranger un scénario ; organiser une mise en scène
เรียง[v.] (rīeng) EN: line up ; arrange ; list ; sort ; be arranged ; stand in a row ; place in a row ; file ; put in order ; organize ; order   FR: arranger ; ordonner ; aligner
เรียบเรียง[v.] (rīeprīeng) EN: arrange ; put in order ; organize   FR: arranger
รอมชอม[v.] (rømchøm) EN: compromise ; reach a compromise ; come to an agreement ; settle ; reach an agreement ; come to terms ; make concessions   FR: s'arranger à l'amiable ; faire un compromis ; trouver un compromis
แต่ง[v.] (taeng) EN: dress ; decorate ; adorn ; disguise ; embellish ; arrange   FR: décorer ; orner ; embellir ; enjoliver ; arranger
เตรียม[v.] (trīem) EN: prepare ; get ready ; make ready ; organize ; arrange   FR: préparer ; arranger ; disposer ; apprêter

CMU English Pronouncing Dictionary
ARRANGER ER0 EY1 N JH ER0

Japanese-English: EDICT Dictionary
アレンジャー[, arenja-] (n) arranger [Add to Longdo]
編曲者[へんきょくしゃ, henkyokusha] (n) arranger (e.g. of music) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Arranger \Ar*ran"ger\, n.
   One who arranges. --Burke.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 arranger
   n 1: a person who brings order and organization to an
      enterprise; "she was the organizer of the meeting" [syn:
      {organizer}, {organiser}, {arranger}]
   2: a musician who adapts a composition for particular voices or
     instruments or for another style of performance [syn:
     {arranger}, {adapter}, {transcriber}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 arranger /aʀɑ̃ʒe/ 
  arrange; fix up

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top