ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

trademark

T R EY1 D M AA2 R K   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trademark-, *trademark*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
trademark[N] เครื่องหมายการค้า, Syn. label, tag, commercial stamp
trademark[VT] จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
trademark[VT] ใส่เครื่องหมายการค้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
trademark(เทรด'มาร์คฺ) n.,vt. (ใส่) เครื่องหมายการค้า vt. ใส่หรือพิมพ์เครื่องหมายการค้า, Syn. logotype,colophon

English-Thai: Nontri Dictionary
trademark(n) เครื่องหมายการค้า

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
trademarkเครื่องหมายการค้า, เครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นเครื่องหมายเกี่ยวข้องกับสินค้า เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น แตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น โดยสัญลักษณ์อาจจะประกอบไปด้วย ชื่อ ข้อความ วลี สัญลักษณ์ ภาพ งานออกแบบ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Trademark infringementการละเมิดสิทธิเครื่องหมายการค้า [TU Subject Heading]
Trademark licenceใบอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า [เศรษฐศาสตร์]
Trademarksเครื่องหมายการค้า [TU Subject Heading]
Trademarks (International law)เครื่องหมายการค้า (กฎหมายระหว่างประเทศ) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your voice is the trademark voice of huckabees. Oh, there she is!อยู่นี่เอง คุณนี่ร้ายนะ เมื่อกี๊ฉันเกือบเข้าลิฟต์ไปแล้ว I Heart Huckabees (2004)
I told you, you are the trademark voice of huckabees.บอกแล้วไง เสียงของคุณ คือสัญลักษณ์ของฮัคคาบี้ส์ I Heart Huckabees (2004)
Well, we've got a trademark issue in Japan.- มันผิดกฎหมายเหรอ I Heart Huckabees (2004)
I say this with my trademark sweetness, but you do know that Marc was the best thing that will ever happen to you?ฉันว่า มาร์คน่ะดีที่สุดแล้ว แล้วมนเกิดอะไรขึ้นกับเธอล่ะ Eating Out 2: Sloppy Seconds (2006)
But now our trademark has disappeared in a ball of fire like a cheap magic trick!ตอนนี้ ปาฏิหารย์ของพวกเรากลับหายวับไปกับตา Babylon A.D. (2008)
It was an illegal seizure of trademark property.ยึดของเราไปน่ะผิดกฎหมายนะคะ Iron Man 2 (2010)
Death Match is a trademark of Weyland International.ตายตรงเป็นเครื่องหมายการค้า of Weyland ระหว่างประเทศ Death Race 2 (2010)
Death Match is a trademark of Weyland International.ตายตรงเป็นเครื่องหมายการค้า of Wayland ระหว่างประเทศ Death Race 2 (2010)
Death Race is a trademark of Weyland International.Death Race เป็นเครื่องหมายการค้า of Wayland ระหว่างประเทศ Death Race 2 (2010)
Whose trademark is his wel l-defined boundaries,แล้วมีเทร้ดมาร์คเป็นเส้นแบ่งขอบเขตที่ชัดเจน Interpretive Dance (2010)
Where is that trademark gift for levity?ไหนล่ะพรสวรรค์ด้านความตลกคะนองของคุณ? The Science of Illusion (2010)
Introducing first, fighting out of the blue corner wearing his trademark kelly-green trunks and weighing in at 175 pounds, from Pittsburgh, Pennsylvania...แนะนำก่อนการต่อสู้ ออกมาจากมุมสีฟ้า ... สวมใส่เครื่องหมายการค้าของเขา ลำต้นเคลลี่สีเขียว ... และชั่งน้ำหนัก 175 ปอนด์ จากพิตส์เบิร์ก ... Grudge Match (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยี่ห้อ[N] brand name, See also: trademark, marque, brand, Syn. ตรา, Example: กล้องที่คุณใช้อยู่นี่ยี่ห้ออะไร, Count unit: ยี่ห้อ, Thai definition: เครื่องหมายสำหรับร้านค้าหรือการค้า, Notes: (จีน)
เครื่องหมายการค้า[N] trademark, See also: brand, logo, logotype, Syn. สัญลักษณ์, ตรา, ยี่ห้อ, Example: สินค้าทุกชิ้นต้องมีเครื่องหมายการค้า, Count unit: เครื่องหมาย, Thai definition: สิ่งที่ผู้ผลิตหรือผู้ขายประทับเป็นสำคัญบนสินค้าของตน มักจดทะเบียนเป็นหลักฐาน
ตราสินค้า[N] trademark, See also: trade mark, Syn. ยี่ห้อสินค้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครื่องหมายการค้า[n. exp.] (khreūangmāi kānkhā) EN: trademark ; brand ; logo ; logotype   FR: logo commercial [m]
เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน[n. exp.] (khreūangmāi kānkhā jotthabīen) EN: registered trademark   
ตรา[n.] (trā) EN: mark ; brand ; trademark ; emblem ; coat of arms   FR: marque [f] ; label [m] (anglic.) ; symbole [m] ; emblême [m] ; armoiries [fpl] ; écusson [m]
ยี่ห้อ[n.] (yīhø) EN: brand name ; trademark ; marque ; brand   FR: marque déposée [f] ; marque de fabrique [f] ; marque de commerce [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
TRADEMARK T R EY1 D M AA2 R K
TRADEMARKS T R EY1 D M AA2 R K S
TRADEMARKED T R EY1 D M AA2 R K T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
trademark (n) trˈɛɪdmaːk (t r ei1 d m aa k)
trademarks (n) trˈɛɪdmaːks (t r ei1 d m aa k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
商标[shāng biāo, ㄕㄤ ㄅㄧㄠ, / ] trademark; logo, #3,816 [Add to Longdo]
牌号[pái hào, ㄆㄞˊ ㄏㄠˋ, / ] trademark, #25,297 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Handelsmarke {f} | Handelsmarken {pl} | registrierte Handelsmarketrademark | trademarks | registered trademark [Add to Longdo]
Markenrecht {n} [jur.]trademark right [Add to Longdo]
Schutzmarke {f} | Schutzmarken {pl}trademark | trademarks [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
RU486[アールユーよんはちろく, a-ruyu-yonhachiroku] (n) (See ミフェプリストン) RU-486 (trademarked development name of mifepristone); RU 486 [Add to Longdo]
Vシネマ[ブイシネマ, buishinema] (n) film released direct-to-video (trademark of Toei Company) (wasei [Add to Longdo]
うまい棒[うまいぼう, umaibou] (n) Umaibo; small, puffed, cylindrical corn snack (trademarked) [Add to Longdo]
ぷちぷち;プチプチ[, puchipuchi ; puchipuchi] (adv-to,adv,vs) (1) (on-mim) sound of bubbles (or other small objects) being popped; (2) (on-mim) lumpy sensation (e.g. of food); (n) (3) little bits; small grains; (4) (プチプチ only) (See 気泡緩衝材) bubble wrap (trademark of Kawakami Sangyo Co.) [Add to Longdo]
インバー[, inba-] (n) Invar (trademarked nickel-steel alloy) [Add to Longdo]
シーモンキー[, shi-monki-] (n) (See ブラインシュリンプ) Sea-Monkeys (trademarked variant of brine shrimp) [Add to Longdo]
スパム[, supamu] (n) (1) Spam (trademarked luncheon meat, made mostly from ham); (2) {comp} spam (unsolicited email messages); (P) [Add to Longdo]
ダクロ[, dakuro] (adj-f) (abbr) Dacrotized (trademark for an anti-corrosion metal coating) (Dacrotised) [Add to Longdo]
ダクロダイズド[, dakurodaizudo] (adj-f) Dacrotized (trademark for an anti-corrosion metal coating) (Dacrotised) [Add to Longdo]
トレードマーク[, tore-doma-ku] (n) trademark; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Trade-mark \Trade"-mark`\, n.
   A peculiar distinguishing mark or device affixed by a
   manufacturer or a merchant to his goods, the exclusive right
   of using which is recognized by law.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 trademark
   n 1: a distinctive characteristic or attribute [syn: {hallmark},
      {trademark}, {earmark}, {stylemark}]
   2: a formally registered symbol identifying the manufacturer or
     distributor of a product
   v 1: mark with a brand or trademark; "when this product is not
      branded it sells for a lower price" [syn: {brand},
      {trademark}, {brandmark}]
   2: register the trademark of; "The company trademarked their new
     gadget"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top