ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

timbres

   
44 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -timbres-, *timbres*, timbre
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา timbres มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *timbres*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
timbre[N] ลักษณะเสียงร้องหรือท่วงทำนองที่แตกต่างกัน, Syn. tone, tonality, resonance, intonation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
timbre(ทิม'เบอะ) n.,F. ลักษณะของเสียงร้องหรือเสียงจากเครื่องดนตรี

English-Thai: Nontri Dictionary
timbre(n) น้ำเสียง
timbrel(n) รำมะนา,กลองเล็ก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Microscopes, Timbrellกล้องจุลทรรศน์ชนิดทิมเบรลล์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He obviously manipulated the pitch and the timbre of the voice.เห็นได้ัชัดว่าเขาได้ปรับแต่ง ระดับและท่วงทำนอง ของเสียง The Boy with the Answer (2010)
Accent, timbre, some oddity of phrasing? Anything?Akzent, Timbre, eine besondere Ausdrucksweise? Midnight Lace (1960)
Experiments like this should not be allowed, especially where there are children and aged people.Vor allem, wenn Alte und Kinder da sind. Dem Timbre Ihrer Stimme nach haben Sie Gesang studiert. Ginger and Fred (1986)
FORTIMBRAS:FORTIMBRAS: Hamlet (1996)
You sound like a strangled kangaroo, and you have no sense whatsoever of baroque style.Du hast das Timbre eines erstickten Kängurus und außerdem hast du kein Gefühl für den barocken Stil. Le pont des Arts (2004)
I could hear it in the timbre of his voice... and the fact that he doesn't use contractions... okay.Ich konnte es im Timbre seiner Stimme hören... und der Tatsache dass er keine Kontraktionen verwendet, ja... Okay. Fein. Gus Walks Into a Bank (2008)
Isn't the "timbre" of my voice telling you why?Sagt ihnen nicht das "Timbre" meiner Stimme warum? Gus Walks Into a Bank (2008)
Not you, 'cause your timbre will bug him.Nicht Sie. Ihr Timbre wird ihn beunruhigen. Resonance (2009)
He obviously manipulated the pitch and the timbre of the voice.Er hat offenbar die Tonlage und das Timbre - der Stimme manipuliert. The Boy with the Answer (2010)
The smallest differences in hair structure change the timbre of the instrument completely.Die kleinsten Unterschiede in der Struktur verändern das Timbre total. A Late Quartet (2012)
What a natural timbre.Was für ein natürliches Timbre. The Devil's Violinist (2013)
The timbre of my voice is as important as the content.Das Timbre meiner Stimme ist genauso wichtig wie der Inhalt. The Crash (2013)
- and unique, unrivalled timbre.""dessen einzigartiges Timbre unerreicht bleibt." School for Love (1955)
Though we are rather proud... of Mr. Harvey's timbre.Aber wir sind recht stolz auf Mr. Harveys Timbre. The Ladykillers (1955)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อากรแสตมป์[n. exp.] (ākønsataēm) EN: revenue stamp   FR: timbre d'impôt [m]
ดวงตราไปรษณียากร[n.] (dūang trāpraisanīyākøn) EN: postage stamp ; stamp   FR: timbre-poste [m] ; timbre postal [m]
แปะสแตมป์[v. exp.] (pae sataēm) EN: stick on a stamp   FR: apposer un timbre ; coller un timbre ; timbrer
ไปรษณียากร[n. exp.] (praisanīyākøn) EN: postage stamp   FR: timbre postal [m]
สะสมสแตมป์[v. exp.] (sasom sataēm) EN: stamp collecting   FR: collectionner les timbres
แสตมป์ = สแตมป์[n.] (sataem) EN: stamp ; postage stamp   FR: timbre [m] ; timbre-poste [m]
ตีตรา[v.] (tītrā) EN: seal ; stamp ; chop   FR: timbrer ; estampiller
ติดสแตมป์[v. exp.] (tit sataēm) EN: stick on a stamp ; put on a stamp ; stamp   FR: timbrer (une lettre) ; coller un timbre
ตรา[n.] (trā) EN: stamp ; seal   FR: sceau [m] ; timbre [m] ; cachet [m]
ตราไปรษณียากร[n.] (trāpraisanīyākøn) EN: postage stamp ; stamp ; revenue stamp   FR: timbre postal [m]
ตราไปรษณียากรไทย[n. exp.] (trāpraisanīyākøn Thai ) EN: Thai stamp   FR: timbre thaï [m]
ตรายาง[n.] (trāyāng) EN: rubber stamp   FR: tampon [m] ; timbre caoutchouc [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TIMBRE    T IH1 M B ER0
TIMBROOK    T IH1 M B R UH2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
timbre    (n) tˈæmbrə (t a1 m b r @)
timbrel    (n) tˈɪmbrəl (t i1 m b r @ l)
timbres    (n) tˈæmbrəz (t a1 m b r @ z)
timbrels    (n) tˈɪmbrəlz (t i1 m b r @ l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
音质[yīn zhì, ㄧㄣ ㄓˋ, / ] tone; sound quality; timbre, #15,958 [Add to Longdo]
音色[yīn sè, ㄧㄣ ㄙㄜˋ, ] tone; timbre; sound color, #25,048 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tamburin {n} | Tamburine {pl}timbrel | timbrels [Add to Longdo]
Timbre {n}; Klangfarbe {f} [mus.] {adj} | Klangfarben {pl}timbre | timbres [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
音色(P);音いろ[ねいろ(P);おんしょく(音色), neiro (P); onshoku ( neiro )] (n,adj-no) (1) tone color; tone colour; tone quality; timbre; (2) synthesizer patch; synthesiser patch; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top