ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

timbrel

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -timbrel-, *timbrel*
English-Thai: Nontri Dictionary
timbrel(n) รำมะนา,กลองเล็ก

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
timbrel (n) tˈɪmbrəl (t i1 m b r @ l)
timbrels (n) tˈɪmbrəlz (t i1 m b r @ l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tamburin {n} | Tamburine {pl}timbrel | timbrels [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Timbrel \Tim"brel\, n. [Dim. of OE. timbre, OF. timbre; probably
   fr. L. typmanum, Gr. ? a kettledrum, but influenced perhaps
   by Ar. tabl a drum; cf. Per. tambal a drum. See {Tympanum},
   and cf. 2d {Timbre}, {Tymbal}.] (Mus.)
   A kind of drum, tabor, or tabret, in use from the highest
   antiquity.
   [1913 Webster]
 
      Miriam . . . took a timbrel in her hand, and all the
      women went out after her with timbrels and with dances.
                          --Ex. xv. 20.
   [1913 Webster] Timbreled

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 timbrel
   n 1: small hand drum similar to a tambourine; formerly carried
      by itinerant jugglers

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top