ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tonality

T OW0 N AE1 L AH0 T IY0   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tonality-, *tonality*
CMU English Pronouncing Dictionary
TONALITY T OW0 N AE1 L AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tonality (n) tˈounˈælɪtiː (t ou1 n a1 l i t ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
トーナリティ[, to-naritei] (n) tonality [Add to Longdo]
調性[ちょうせい, chousei] (n) tonality (music) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tonality \To*nal"i*ty\, n. [Cf. F. tonalit['e].] (Mus.)
   The principle of key in music; the character which a
   composition has by virtue of the key in which it is written,
   or through the family relationship of all its tones and
   chords to the keynote, or tonic, of the whole.
   [1913 Webster]
 
      The predominance of the tonic as the link which
      connects all the tones of a piece, we may, with
      F['e]tis, term the principle of tonality. --Helmholtz.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tonality
   n 1: any of 24 major or minor diatonic scales that provide the
      tonal framework for a piece of music [syn: {key},
      {tonality}] [ant: {atonalism}, {atonality}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top