Search result for

tian

(70 entries)
(0.0292 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tian-, *tian*
Longdo Dictionary ภาษาจีน (แต้จิ๋ว) (ZH-CZ) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
天鹅[tiān é, ㄊㄧㄢ ㄜˊ] แปล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alsatian(แอลเซ' เซียน) adj. เกี่ยวกับ Alsace และคนที่อยู่บริเวณนั้น
anglo- egyptian sudanชื่อเดิมของซูดาน
christian(คริส'เชิน) adj. เกี่ยวกับพระเยซูคริสต์,เกี่ยวกับศาสนาคริสต์,เกี่ยวกับคริสเตียน,ถูกต้องตามจารีตประเพณี. -n. คริสเตียน, นับถือศาสนาคริสต์, Syn. of Christ,respectable
christian name)n. ชื่อที่ตั้งในพิธีชำระล้าง (baptism) ,ชื่อบุคคล (baptismal name)
christian science)n. ศาสนา (ตามพระคัมภีร์ไบเบิล) ที่สอนเกี่ยวกับการรักษาโรคโดยวิธีทางจิตริเริ่มโดยMary Baker Eddy
christianise(คริส'ชะไนซ) vt. =Christianize
christianism(คริส'ชันมิสซึม) n. พระคัมภีร์และพิธีของคริสต์ศาสนิกชน
christianity(คริส'ชีแอน'นิที) n. ศาสนาคริสต์ (ทุกนิกาย) ,คริสต์ศาสนิกชน,การเป็นคริสเตียน,โลกของคริสต์ศาสนิกชน, Syn. Christian religion
christianize(คริส'ชะไนซ) {Christianized,Christianizing,Christianizes} vt. ทำให้เป็นคริสเตียน,, Syn. Christianise. -Christianization n.
croatian(โครเอ'เชิน) adj.,n.

English-Thai: Nontri Dictionary
CHRISTIAN Christian name(n) ชื่อตัว
Christian(adj) เกี่ยวกับศาสนาคริสต์,เกี่ยวกับคริสเตียน
Christian(n) คริสต์ศาสนิกชน,คริสเตียน,ชาวคริสต์
Christianity(n) ศาสนาคริสต์,คริสต์ศาสนิกชน
christianize(vt) ทำให้เป็นคริสต์ศาสนิกชน,ทำให้เป็นคริสเตียน
dietitian(n) นักโภชนาการ
Egyptian(adj) เกี่ยวกับประเทศอียิปต์,เกี่ยวกับชาติไอยคุปต์,เกี่ยวกับภาษาอียิปต์
Egyptian(n) ชาวอียิปต์,ชาวไอยคุปต์,ภาษาอียิปต์
Venetian(adj) เกี่ยวกับเมืองเวนิส
Venetian(n) ชาวเมืองเวนิส

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tiananmen Square incident, 1989เหตุการณ์ชุมนุมประท้วงที่จตุรัสเทียนอันเหมิน, ค.ศ. 1989 [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Raw: gryzze Timing: tianjRaw: gryzze Timing: tianAkai ito (2008)
Foreign Economic supplemented with Tianzhuผนวกกับศึกษาเคล็ดวิชาของชาติอื่นๆด้วย 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy (2011)
Your brother who died in Tiananmen Square?ผ่านหนังสือพิมพ์เถื่อนของต่างชาติ พี่ชายคุณคนที่เสียชีวิต ที่จตุัรัสเทียนอันเหมินใช่ไหมค่ะ? World Leader Pretend (2011)
Tiangong is approximately one hundred kilometers to the west, and I am off its course by about thirteen degrees.เทียนกงอยู่ห่างออกไปทางตะวันตก ประมาณ 100 กิโลเมตร ฉันออกนอกเส้นทางไปประมาณ 13 องศา จะพยายามแก้ไขทิศทาง Gravity (2013)
Is this Tiangong?ใช่เทียนกงไหม? Gravity (2013)
You're losing altitude, Tiangong.คุณกำลังหลงทาง เทียนกง Gravity (2013)
I'm about to undock from Tiangong...ฉันกำลังจะออกจากเทียนกง Gravity (2013)
That I didn't stand up to a tank in Tiananmen Square?บอกได้ไง ว่าไม่ได้ยืนขวางรถถังที่จตุรัสเทียนอันเหมิน Death Has a Shadow (1999)
Trunkims and TianjTrunkims and TianBoys Over Flowers (2005)
A brilliant fighter from Japan Tian Zhong Ah Yeยอดนักสู้จากแดนอาทิตย์อุทัย เทียนฟง อาเหย่ Fearless (2006)
Got 1 Japanese name TianZhongAn Ye he like to meet youเป็นหมายเลขหนึ่งแห่งญี่ปุ่น เทียนฟงอัน เย่ เขาอยากจะพบท่าน Fearless (2006)
San Tianเซี่ยงเทียน Fearless (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชื่อตัว[n. exp.] (cheūtūa) EN: first name ; given name ; Christian name   FR: prénom [m]
ชีมืด[n.] (chīmeūt) EN: Christian nun   
ฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์เซน[n. prop.] (Hans Khristīen Aēndoēsēn) EN: Hans Christian Andersen   FR: Hans Christian Andersen
คนลาว[n. prop.] (khon Lāo) EN: Lao ; Laotian   FR: Laotien ; Lao
ค.ศ.[n.] (khø.sø.) EN: Christian era ; A.D.   FR: ère chrétienne [f]
คริสเตียโน่ โรนัลโด้[n. prop.] (Khristīanō Rōnaldō) EN: Cristiano Ronaldo   FR: Cristiano Ronaldo
คริสต์[n. prop.] (Khrit) EN: Christian   FR: chrétien [m] ; chrétienne [f]
คริสต์ศักราช[n. prop.] (Khritsakkarāt) EN: Christian Era ; anno domini ; A.D.   FR: ère chrétienne [f]
คริสเตียน[adj.] (Khritsatīen = Khrisatīen) EN: Christian ; Protestant   FR: chrétien ; protestant
กีบ[n.] (kīp) EN: kip (Laotian currency)   FR: kip [m] (devise laotienne)

CMU English Pronouncing Dictionary
TIAN    T Y AA1 N
TIANO    T IY0 AA1 N OW0
TIANJIN    T IY0 AE1 N JH IH2 N
TIANANMEN    T IY0 EH1 N AE0 N M EH2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Tiananmen    (n) (t i@1 n @ n m e1 n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tianjin (Stadt in China)Tianjin (city in China) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アガペー[, agape-] (n) (1) agape (Christian love); (2) (See 愛餐) agape (love feast) [Add to Longdo]
アスプ[, asupu] (n) (See エジプトコブラ) Egyptian cobra; asp (Naja haje) [Add to Longdo]
アマルナ時代[アマルナじだい, amaruna jidai] (n) Amarna period (of Egyptian history) [Add to Longdo]
アマルナ文書[アマルナぶんしょ, amaruna bunsho] (n) Amarna letters (archive of Egyptian correspondence, recorded on clay tablets) [Add to Longdo]
エジプトコブラ[, ejiputokobura] (n) Egyptian cobra (from Egypt cobra); asp (Naja haje) [Add to Longdo]
エジプトトルコ戦争[エジプトトルコせんそう, ejiputotoruko sensou] (n) Turko-Egyptian Wars (1831-1833; 1839-1840) [Add to Longdo]
エジプト語[エジプトご, ejiputo go] (n) Egyptian (language) [Add to Longdo]
エジプト人[エジプトじん, ejiputo jin] (n) Egyptian (person) [Add to Longdo]
エジプト文字[エジプトもじ, ejiputo moji] (n) Egyptian script (i.e. hieroglyphs, hieratic, and demotic) [Add to Longdo]
エジプト文明[エジプトぶんめい, ejiputo bunmei] (n) Egyptian civilization [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tiān, ㄊㄧㄢ, ] day; sky; heaven, #79 [Add to Longdo]
天气[tiān qì, ㄊㄧㄢ ㄑㄧˋ, / ] weather, #1,339 [Add to Longdo]
天天[tiān tiān, ㄊㄧㄢ ㄊㄧㄢ, ] every day, #2,031 [Add to Longdo]
天下[tiān xià, ㄊㄧㄢ ㄒㄧㄚˋ, ] land under heaven; the whole world; the whole of China; realm; rule; domination, #2,180 [Add to Longdo]
天津[Tiān jīn, ㄊㄧㄢ ㄐㄧㄣ, ] Tianjin, a municipality in northeast China, abbr. 津, #2,215 [Add to Longdo]
[tián, ㄊㄧㄢˊ, ] field; farm; surname Tian, #2,303 [Add to Longdo]
天空[tiān kōng, ㄊㄧㄢ ㄎㄨㄥ, ] sky, #3,575 [Add to Longdo]
天然[tiān rán, ㄊㄧㄢ ㄖㄢˊ, ] natural, #3,852 [Add to Longdo]
天蝎座[Tiān xiē zuò, ㄊㄧㄢ ㄒㄧㄝ ㄗㄨㄛˋ, / ] Scorpio or Scorpius (constellation and sign of the zodiac), #4,166 [Add to Longdo]
[tián, ㄊㄧㄢˊ, ] sweet, #4,225 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top