ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

thatched

TH AE1 CH T   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -thatched-, *thatched*, thatch, thatche
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
To live in a thatched cottage lit by fireflies together with youนายมัวแต่ทำอะไรอยู่ Operation Proposal (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หลังคาจาก[n. exp.] (langkhā jāk) EN: thatched roof ; atap roof   FR: toit de chaume [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
THATCHED TH AE1 CH T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
thatched (v) θˈætʃt (th a1 ch t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
茅庐[máo lú, ㄇㄠˊ ㄌㄨˊ, / ] thatched cottage, #100,039 [Add to Longdo]
东茅草盖[dōng máo cǎo gài, ㄉㄨㄥ ㄇㄠˊ ㄘㄠˇ ㄍㄞˋ, / ] thatched roof [Add to Longdo]
蓬户[péng hù, ㄆㄥˊ ㄏㄨˋ, / ] thatched house; poor person's house; humble home [Add to Longdo]
蓬户瓮牖[péng hù wèng yǒu, ㄆㄥˊ ㄏㄨˋ ㄨㄥˋ ㄧㄡˇ, / ] thatched house, broken urn windows (成语 saw); poor person's house; humble home [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Reetdach {n}; Schilfdach {n}thatched roof [Add to Longdo]
Strohdach {n} | Strohdächer {pl}thatched roof | thatched roofs [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
茅屋[ぼうおく;かやや, bouoku ; kayaya] (n) thatched cottage; hovel; my humble cottage [Add to Longdo]
茅舎[ぼうしゃ, bousha] (n) thatched cottage; hovel; my humble cottage [Add to Longdo]
茅門;萱門[かやもん;ぼうもん(茅門), kayamon ; boumon ( me mon )] (n) (1) thatched-roof gate (used as the entrance to a garden, esp. of a tea ceremony house); (2) (ぼうもん only) (hum) my home [Add to Longdo]
合掌[がっしょう, gasshou] (n,vs) (1) pressing one's hands together in prayer; (n) (2) triangular frame of a thatched roof; (3) (at the end of Buddhist correspondence) (See 敬具) Yours sincerely; Yours truly; Sincerely yours; (P) [Add to Longdo]
合掌組;合掌組み[がっしょうぐみ, gasshougumi] (n) (See 合掌・がっしょう・2) triangular frame of a thatched roof [Add to Longdo]
合掌造り;合掌造[がっしょうづくり, gasshoudukuri] (n) traditional style of Japanese architecture with a steep thatched roof [Add to Longdo]
[さん, san] (n) (1) (abbr) sheathing (under thatched roofing); (2) lath (used as a foundation for a mud plaster wall); (3) (See 桟竹) decorative rafters (of alternating wood and bamboo) [Add to Longdo]
桟竹[えつりだけ, etsuridake] (n) (1) (See 桟・えつり) sheathing (under thatched roofing); (2) decorative rafters (of alternating wood and bamboo) [Add to Longdo]
草庵[そうあん, souan] (n) thatched hut [Add to Longdo]
草庵風茶室[そうあんふうちゃしつ, souanfuuchashitsu] (n) rustic tea house made out of a thatched hut [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Thatch \Thatch\, v. t. [imp. & p. p. {Thatched}; p. pr. & vb. n.
   {Thatching}.] [From {Thatch}, n.: cf. OE. thecchen, AS.
   ?eccean to cover.]
   To cover with, or with a roof of, straw, reeds, or some
   similar substance; as, to thatch a roof, a stable, or a stack
   of grain.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top