ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

thatcher

TH AE1 CH ER0   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -thatcher-, *thatcher*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm Margaret Thatcher Dog.ฉันคือหมา มากาเรต เทชเชอ Big Brother (2012)
Mmhm, he was skulking around the Thatcher house, looking at us in the window.เขามาด้อมๆ อยู่ แถวบ้านแท็ทเชอร์ แอบมองผ่านหน้าต่าง Adventures in Fae-bysitting (2013)
Bill and Mara Thatcher last night, and get this:วันที่เธออาละวาดใส่ครอบครัวคุณที่ร้าน Bent Elbow. Pilot (2013)
It was in the ground where Bill Thatcher was killed, in my dream last night, and now, it's here.มันอยู่บนพื้น ที่บิล แททเชอร์ถูกฆ่า อยู่ในฝันฉันเมื่อคืน และก็ที่นี่ Today I Am a Witch (2013)
Maura Thatcher claims that she saw your mother murder her husband in cold blood.มอร่า แดชเชอร์ บอกว่าเห็นแม่ของคุณ ฆ่าสามีของเธออย่างเลือดเย็น Today I Am a Witch (2013)
This is where Bill Thatcher was murdered.ที่ที่ บิล เทธเชอร์ ถูกฆ่า A Few Good Talismen (2013)
I am disallowing Maura Thatcher as a witness for the prosecution.ผมไม่อณุญาติให้คุณมัวร่า แทชเชอร์/N เป็นพยานในฐานะฝ่ายโจทก์ Electric Avenue (2013)
Tom Sawyer and Becky Thatcher did not return with the rest of the group from McDouglas caves and have not been heard of since.ทอมซอว์เยอร์ และเบ็คกีแทตเชอร์ ไม่ได้กลับ กับส่วนที่เหลือของกลุ่มจาก ดักลาสถ้ำ Tom Sawyer & Huckleberry Finn (2014)
Yes, but it wasn't a burglar, they came specifically for that Thatcher bust.- ใช่ แต่ไม่ใช่หัวขโมย The Six Thatchers (2017)
You're the only other survivor, it must be you that he wants, and he's already killed looking for the Thatcher bust.คุณเป็นอีกคนที่รอดชีวิต มันต้องเป็นคุณที่เขาต้องการ และเขาเพิ่งฆ่าคน เพื่อทำลายรูปปั้น Thatcher The Six Thatchers (2017)
Since Thatcher handed us the right to buy your council house, the world and his wife were madly renovating their newly owned dream homes.ตั้งแต่ที่แทตเชอร์ ให้สิทธิ์เราซื้อบ้านการเคหะ สามีภรรยาทุกคน ก็หมกมุ่นกับการแต่งเติม บ้านในฝันที่เพิ่งเป็นของตัวเอง Salesmen Are Like Vampires (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มาร์กาเร็ต แธตเชอร์[n. prop.] (Mākāret Thaētchoē) EN: Margaret Thatcher   FR: Margaret Thatcher

CMU English Pronouncing Dictionary
THATCHER TH AE1 CH ER0
THATCHERS TH AE1 CH ER0 Z
THATCHER'S TH AE1 CH ER0 Z
THATCHERISM TH AE1 CH ER0 IH2 Z AH0 M
THATCHERITE TH AE1 CH ER0 AY2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
thatcher (n) θˈætʃər (th a1 ch @ r)
thatchers (n) θˈætʃəz (th a1 ch @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
屋根屋[やねや, yaneya] (n) roofer; thatcher [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Thatcher \Thatch"er\, n.
   One who thatches.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Thatcher
   n 1: British stateswoman; first woman to serve as Prime Minister
      (born in 1925) [syn: {Thatcher}, {Margaret Thatcher},
      {Margaret Hilda Thatcher}, {Baroness Thatcher of Kesteven},
      {Iron Lady}]
   2: someone skilled in making a roof from plant stalks or foliage

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top