ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

thatching

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -thatching-, *thatching*, thatch
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
thatching(แธท'ซิง) n. วัสดุที่ใช้มุงหลังคา,หลังคาใบจาก (ฟาง,หญ้า,ใบปาล์มหรืออื่น ๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตับจาก[n. exp.] (tap jāk) EN: piece of a tap thatching ; strips of nipa leaves   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
thatching (v) θˈætʃɪŋ (th a1 ch i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
茅;萱(oK)[かや, kaya] (n) hay; various gramineous grasses (e.g. eularies); plants used for thatching [Add to Longdo]
茅葺き;かや葺;茅ぶき;茅葺;萱ぶき(oK);萱葺(oK)[かやぶき, kayabuki] (n,adj-no) thatch roof; thatching a roof with grass [Add to Longdo]
草葺き;草ぶき;草葺(io)[くさぶき, kusabuki] (n) (See かやぶき,藁葺) thatching; thatch; thatched roof [Add to Longdo]
桧皮葺;桧皮葺き;桧皮ぶき;檜皮葺き;檜皮葺[ひわだぶき, hiwadabuki] (n) cypress bark roof; hinoki bark thatching [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Thatch \Thatch\, v. t. [imp. & p. p. {Thatched}; p. pr. & vb. n.
   {Thatching}.] [From {Thatch}, n.: cf. OE. thecchen, AS.
   ?eccean to cover.]
   To cover with, or with a roof of, straw, reeds, or some
   similar substance; as, to thatch a roof, a stable, or a stack
   of grain.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Thatching \Thatch"ing\, n.
   1. The act or art of covering buildings with thatch; so as to
    keep out rain, snow, etc.
    [1913 Webster]
 
   2. The materials used for this purpose; thatch.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top