Search result for

symptom

(85 entries)
(0.0169 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -symptom-, *symptom*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
symptom[N] อาการ, See also: อาการของโรค, Syn. indication of illness
symptom[N] เครื่องแสดง, See also: เครื่องบอก, เครื่องบ่งบอก, Syn. sign, indication, mark
symptomatic[ADJ] ซึ่งชี้บอกอาการ, See also: ซึ่งแสดงอาการของโรค, Syn. indicative, suggestive
symptomatic[ADJ] เป็นลักษณะเฉพาะ, See also: เป็นสัญลักษณ์, Syn. characteristic, emblematic, symbolic
symptomatic[ADJ] เกี่ยวกับอาการโรค, Syn. of symptoms, diagnostic

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
symptom(ซิมพฺ'เทิม) n. อาการ,เครื่องชี้บอก. pl. symposiums,symposia, Syn. sign
symptomatic(ซิมพทะแมท'ทิค) adj. เกี่ยวกับอาการ,เกี่ยวกับอาการโรค,เป็นเครื่องแสดง
asymptomatic(เอซิม พฺทะแมท'ทิค) adj. ไร้อาการโรค

English-Thai: Nontri Dictionary
symptom(n) อาการ,เครื่องหมาย,เครื่องแสดง,ลาง
symptomatic(adj) เป็นเครื่องแสดง,เป็นอาการ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
symptom complex; syndromeกลุ่มอาการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
symptom, abstinence; symptom, withdrawalอาการขาดยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
symptom, cardinalอาการหลัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
symptom, concomitantอาการเกิดร่วม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
symptom, consecutiveอาการช่วงพักฟื้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
symptom, constitutional; symptom, generalอาการทั่วไป [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
symptom, delayedอาการเกิดล่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
symptom, directอาการโดยตรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
symptom, equivocalอาการกำกวม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
symptom, general; symptom, constitutionalอาการทั่วไป [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Let me describe the symptoms, Problems, issues,ให้ฉันดูอาการ ปัญหา เนื้อเยื่อ Not Cancer (2008)
So the symptoms just came on.อาการพึ่งแสดงหรอ Adverse Events (2008)
A neurological symptom with no apparent neurological cause.อาการทางระบบประสาทด้วย ไม่มีสาเหตุทางระบบประสาทเด่นชัด Adverse Events (2008)
The pressure goes down, the symptom goes away.ความดันเลือดต่ำ/อาการหายไป Adverse Events (2008)
You've been symptom-Free since your admission,คุณปกติตั้งแต่คุณเข้าโรงพยาบาลมา Adverse Events (2008)
He made it through the night without any more seizures or visual symptoms.ตลอดคืนเขาไม่ได้มีอาการหนัก\ หรือเห็นภาพบิดเบี้ยวอีกเลย Adverse Events (2008)
You think swelling is a symptom of withdrawal?คุณคิดว่าอาการบวมเกิดจากการถอนยา Adverse Events (2008)
You think it's a coincidence that three new symptoms cropped upคุณคิดว่าเป็นเหตุบังเอิญหรือ\ ที่มี3อาการใหม่เกิดขึ้น Adverse Events (2008)
It's possible some of the symptoms--มันเป็นไปได้สำหรับบางอาการ Adverse Events (2008)
Which symptoms are withdrawal-Relatedว่าอาการไหนเกิดจากการถอนยา Adverse Events (2008)
Visual agnosia and hyper-Sexualityare the key symptoms.การบิดเบี้ยวในการมองเห็นและเซ็กซ์จัด เป็นกุญแจของอาการ Adverse Events (2008)
He'd have had symptoms long ago.เขาน่าจะมีอาการนานมาแล้ว Adverse Events (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
symptomDo you have this symptom often?
symptomHigh fever is a prominent symptom of this disease.
symptomIs this symptom getting better or worse?
symptomIs this the first time you've had this symptom?
symptomI was given a scare by a doctor I interviewed for the TV program who warned me not to rest easy just because I had no allergic symptoms at the moment.
symptomLike most diseases, it has its own symptoms.
symptomOne of the early noticeable symptoms is trouble with urination, but often there are no clear symptoms.
symptomThe initial symptoms of the disease are fever and sore throat.
symptomThey were symptoms of the earthquake.
symptomWhat accounts for these symptoms hasn't been discovered yet.
symptomWhat are the symptoms?
symptomWhat symptoms do you have?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาการ[N] symptom, See also: indication, Syn. สภาพ, Example: แพทย์ใช้ยาปฏิชีวนะบำบัดอาการอักเสบของแผล, Thai definition: ความเป็นอยู่, ความเป็นไป
เงือบ[N] moving the gills, See also: symptomatic characteristics of respiration of moving the gill, Example: เงือบเป็นคำที่ใช้เรียกอาการที่ปลาขยับเหงือกหายใจ, Thai definition: อาการที่ปลาขยับเหงือกหายใจ
อาการป่วย[N] symptom, See also: condition, state, Example: พวกเรายกขบวนไปเยี่ยมอาการป่วยของอาจารย์ซึ่งเข้าโรงพยาบาลได้ 20 กว่าวันแล้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาการ[n.] (ākān) EN: symptom ; syndrom ; indication   FR: symptôme [m] ; signe [m]
ลงแดง[v.] (longdaēng) EN: suffer from excessive bloody flux ; suffer from severe dysentery ; have withdrawal symptoms   
ส่า[n.] (sā) EN: fever blisters ; cold sores ; symptom of herpes simplex   

CMU English Pronouncing Dictionary
SYMPTOM    S IH1 M P T AH0 M
SYMPTOMS    S IH1 M P T AH0 M Z
SYMPTOMATIC    S IH2 M P T AH0 M AE1 T IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
symptom    (n) (s i1 m p t @ m)
symptoms    (n) (s i1 m p t @ m z)
symptomatic    (j) (s i2 m p t @ m a1 t i k)
symptomless    (j) (s i1 m p t @ m l i s)
symptomatically    (a) (s i2 m p t @ m a1 t i k l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alterserscheinung {f}symptom (sign) of old age [Add to Longdo]
Symptome bei abruptem Drogenentzugcold turkey [Add to Longdo]
Symptom {n} | Symptome {pl}symptom | symptoms [Add to Longdo]
Verfallserscheinung {f}symptom of decline [Add to Longdo]
symptomatisch {adj}symptomatic [Add to Longdo]
symptomatisch {adv}symptomatically [Add to Longdo]
Symptomatologie {f} [med.]symptomatology [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
Q熱[キューねつ, kyu-netsu] (n) Q fever (extremely contagious bacterial disease with flu-like symptoms) [Add to Longdo]
お鍋;御鍋[おなべ, onabe] (n) (1) (pol) pot; (2) (arch) typical name for a female servant in the Edo-period; (3) working at night; (4) (uk) (sl) (often derog.) female with symptoms of gender identity disorder (i.e. a transvestite) [Add to Longdo]
アレルギー症状[アレルギーしょうじょう, arerugi-shoujou] (n) allergy symptoms [Add to Longdo]
プロジェリア[, purojieria] (n) (See 早期老化症) progeria (disease characterized by symptoms suggestive of premature aging) [Add to Longdo]
影がさす;影が差す;影が射す[かげがさす, kagegasasu] (exp,v5s) (1) to cast a shadow; to appear; (2) to loom (of a threat, etc.); to manifest (of symptoms, etc.) [Add to Longdo]
下地[したじ, shitaji] (n) groundwork; foundation; inclination; aptitude; elementary knowledge of; grounding in; prearrangement; spadework; signs; symptoms; first coat of plastering; soy; (P) [Add to Longdo]
仮性[かせい, kasei] (n,adj-no) false (symptoms) [Add to Longdo]
緩解[かんかい, kankai] (n,vs) relief (remission) (of pain, symptoms) [Add to Longdo]
禁断症状[きんだんしょうじょう, kindanshoujou] (n) withdrawal symptoms; abstinence syndrome [Add to Longdo]
軽快[けいかい, keikai] (adj-na) (1) casual (e.g. dress); light; nimble; jaunty; rhythmical (e.g. melody); (n,vs) (2) taking a turn for the better; receding of symptoms; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
病征[bìng zhēng, ㄅㄧㄥˋ ㄓㄥ, ] symptom (of a disease) [Add to Longdo]
病状[bìng zhuàng, ㄅㄧㄥˋ ㄓㄨㄤˋ, / ] symptom (of a disease) [Add to Longdo]
病象[bìng xiàng, ㄅㄧㄥˋ ㄒㄧㄤˋ, ] symptom (of a disease) [Add to Longdo]
症状[zhèng zhuàng, ㄓㄥˋ ㄓㄨㄤˋ, / ] symptom (of an illness) [Add to Longdo]
症状性[zhèng zhuàng xìng, ㄓㄥˋ ㄓㄨㄤˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] symptomatic [Add to Longdo]
症象[zhèng xiàng, ㄓㄥˋ ㄒㄧㄤˋ, ] symptom [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Symptom \Symp"tom\, n. [F. sympt[^o]me, Gr. ? anything that has
   befallen one, a chance, causality, symptom, fr. ? to fall
   together; sy`n with + ? to fall; akin to Skr. pat to fly, to
   fall. See {Syn-}, and cf. {Asymptote}, {Feather}.]
   1. (Med.) Any affection which accompanies disease; a
    perceptible change in the body or its functions, which
    indicates disease, or the kind or phases of disease; as,
    the causes of disease often lie beyond our sight, but we
    learn their nature by the symptoms exhibited.
    [1913 Webster]
 
       Like the sick man, we are expiring with all sorts of
       good symptoms.            --Swift.
    [1913 Webster]
 
   2. A sign or token; that which indicates the existence of
    something else; as, corruption in elections is a symptom
    of the decay of public virtue.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Mark; note; sign; token; indication.
     [1913 Webster] Symptomatic

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 symptom
   n 1: (medicine) any sensation or change in bodily function that
      is experienced by a patient and is associated with a
      particular disease
   2: anything that accompanies X and is regarded as an indication
     of X's existence

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 symptom
   symptom
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Symptom [zɵmptoːm] (n) , s.(n )
   symptom
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top