Search result for

อาการป่วย

(21 entries)
(0.0414 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อาการป่วย-, *อาการป่วย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาการป่วย[N] symptom, See also: condition, state, Example: พวกเรายกขบวนไปเยี่ยมอาการป่วยของอาจารย์ซึ่งเข้าโรงพยาบาลได้ 20 กว่าวันแล้ว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
With an unsolved illness and a pistol?ที่มีปืนกับอาการป่วยที่หาสาเหตุไม่ได้หรือ? Last Resort (2008)
With a degenerative, drug-Unfriendly illness.ด้วยอาการเสื่อมถอยของร่างกาย\ ยานี่ไม่มีผลดีต่ออาการป่วยคุณ Last Resort (2008)
Use this money to find a doctor who'll operate on Mother and cure her illness.ใช้เงินนี่ ไปหาหมอที่จะผ่าตัดให้แม่, รักษาอาการป่วยของแม่ Episode #1.5 (2008)
Use the money to cure your Mother's illness, get it?ใช้เงินนั่นไปรักษาอาการป่วยของ แม่ของเธอ, เข้าใจมัย? Episode #1.5 (2008)
OLIVIA: Let me see.ประวัติทางการแพทย์ของเขาบอกว่า ไม่มีที่ไหนเลยที่เขาจะใกล้อาการป่วย Some Kinda Love (2009)
And considering your condition, the blood panel looks good.และจากการวินิจฉัยอาการป่วยของคุณ ความดันโลหิตค่อนข้างดีทีเดียว Bit by a Dead Bee (2009)
we discovered that you failed to mention a previous condition.เราพบว่า คุณไม่ได้ระบุอาการป่วยก่อนหน้าที่คุณมี Saw VI (2009)
What condition?อาการป่วยเหรอ? Saw VI (2009)
There's no conditionอาการป่วยอะไร Saw VI (2009)
Unser is in bad shape.อันเซอร์อาการป่วยทรุดหนัก Albification (2009)
You know, the way you use your mental illness To help these kids is really inspiring.เวลาคุณใช้อาการป่วยทางจิตของคุณ มาช่วยเด็กๆพวกนี้ ช่างน่าจับใจ Acafellas (2009)
Sir, given the illness that developed on the planet,ท่านคะ อาการป่วยที่เกิดบนดาวนี้ Time (2009)

English-Thai: Longdo Dictionary
homoeopathy(n) การบำบัดแบบโฮมีโอพาธีมีแนวคิดหรือปรัชญาพื้นฐานในการทำความเข้าใจร่างกายมนุษย์ที่แตกต่างจากระบบการแพทย์แผนปัจจุบันโดยสิ้นเชิง การมองร่างกายและจิตใจของ ผู้ป่วยจะไม่ได้มองเป็นอวัยวะที่แยกส่วนออกจากกัน แต่จะมองร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยเป็นภาพรวมเดียวกัน ดังนั้นก่อนที่จะบำบัดผู้ป่วยจะต้องมีการสัมภาษณ์และคุยกับผู้ป่วยในเรื่องของลักษณะทั่วไป บุคลิกภาพ ประวัติทางการแพทย์ของครอบครัว อารมณ์ ความรู้สึกส่วนบุคคลต่อสิ่งแวดล้อม อาหาร อากาศ ฯลฯ รวมทั้งอาการของโรคด้วย นักบำบัด (practitioner) จะต้องนำคำตอบทั้งหมดมาประมวลและสรุปเป็นภาพรวมโดยเรียกว่า “ภาพของอาการ” (symtom picture)ดังนั้นการประเมินประสิทธิภาพของการบำบัดจึงไม่ควรใช้กรอบและแนวคิดของระบบการแพทย์แผนปัจจุบันประเมินแต่เพียงอย่างเดียว ควรมีการศึกษาและทำความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีด้วย โดยสรุปแล้วการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีจัดเป็นศาสตร์การรักษาสุขภาพแบบองค์รวมที่เน้นเรื่องการปรับสมดุลสารชีวเคมีและพลังไหลเวียนภายในร่างกาย การให้ยาเป็นไปเพียงเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการปรับสมดุลด้วยกลไกตามธรรมชาติของร่างกายเอง ไม่ได้มุ่งหมายให้ยาไปขจัดหรือทำลายกลไกของร่างกายหรือสารที่ก่อให้เกิดอาการป่วย รวมทั้งไม่ได้มุ่งหมายที่จะขจัดสิ่งมีชีวิตใด ๆ ออกจากร่างกายด้วย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ailment[N] อาการป่วย, See also: โรคทางกาย, ความเจ็บไข้, ความเจ็บป่วย, Syn. illness, sickness
malaise[N] อาการป่วยไข้, See also: ความไม่สบาย, Syn. illness
queasiness[N] การคลื่นไส้, See also: อาการป่วย, Syn. illness, nausea, qualm

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
malaise(มะเลซ') n. อาการป่วย,ความไม่สบายหรืออ่อนแอของร่างกาย,อาการกระเสาะกระแสะ

English-Thai: Nontri Dictionary
indisposition(n) ความไม่เต็มใจ,อาการป่วย,ความไม่ชอบ,ความไม่พอใจ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
末期症状[makkishoujou] (n ,adj-no ) อาการป่วยระยะสุดท้าย
末期症状[まっきしょうじょう, makkishoujou] (n adj-no ) อาการป่วยระยะสุดท้าย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top