Search result for

swoop

(53 entries)
(0.0275 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -swoop-, *swoop*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
swoop[VI] โฉบลงอย่างรวดเร็ว, See also: ถลาลง, Syn. descend, stoop, pounce
swoop[VI] โจมตีอย่างรวดเร็ว, See also: จู่โจม, Syn. pounce, raid
swoop[VT] ฉกฉวย, See also: หยิบฉวยไปอย่างรวดเร็ว, Syn. seize or snatch quickly
swoop[N] การโฉบลงอย่างรวดเร็ว, See also: การถลาลง, Syn. sudden descent, stoop
swoop[N] การโจมตีอย่างรวดเร็ว, See also: การจู่โจม, Syn. sudden attack, raid
swoop on[PHRV] ร่อนลงจับ (มักใช้กับนกจับเหยื่อ), See also: เข้าจับกุมทันที
swoop upon[PHRV] ร่อนลงจับ (มักใช้กับนกจับเหยื่อ), See also: เข้าจับกุมทันที

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
swoop(สวพ) vi.,n. (การ) โฉบลง,ถลาลง,จิกลง,จู่โจม,โจมตีอย่างฉับพลัน. vt. ชิง,หยิบเอาไป,คว้าไป., Syn. plunge,dive,drop

English-Thai: Nontri Dictionary
swoop(vi) โฉบ,โผลงมา,จิกหัว,ถา,จู่โจม,โจมตี

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Free passes and... swooping in and...ได้รับการยกเว้น และ.. จับฉัน Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)
I wanted her to know there was another opon than waiting for us to swoop in.ฉันแค่ต้องการจะบอกให้เธอรู้เกี่ยวกับทางเลือกอื่น แล้วก็รอเราจู่โจม Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
She's so sad and so confused and angry and desperately looking for anyone to swoop in and make it all better, and unless you're all in and can be there for every stage of the grieving process,เธอเสียใจมาก แล้วสับสน และโกรธ และสิ้นหวังกับทุกคน เธอมองหาคนที่จะช่วยให้เธอรู้สึกดีขึ้น และถ้าคุณเป็นคนพวกนั้น เธอจะเข้าหาคุณ Hopeless (2009)
You obviously heard Bree and I are divorcing, and vulture that you are, you've swooped in to make a buck by representing Bree.นายคงรู้แล้วสิว่าบรีกับฉันกำลังจะหย่ากัน และนายก้อทำตัวเป็นอีแร้งที่โฉบไปมา เพื่อจะมาเสนอหน้าอยู่ข้างกับบรี Boom Crunch (2009)
I had my blinker on about five minutes, and this no-good, clearly bald but trying to hide it with a bandana loser swooped right in.แค่นี้ก็แย่อยู่แล้ว แต่การที่ไอ้หมอนั่นพยายามเบี่ยงเบนประเด็นความผิด ทั้งที่มันขับปาดหน้าฉัน ฉันไม่อยากจะเชื่อเลย Football, Feminism and You (2009)
That's right, I said it all. I told Attorney Lee everything in one fell swoop.ใช่ค่ะ ฉันเป็นคนบอกเรื่องทั้งหมดกับทนายลีเองแหละ My Fair Lady (2009)
Well, I have been waiting years to pay tribute to her... and you are not swooping in at the last minute to snatch her from my talons.ฉันรอมาหลายปี จะให้เกียรติเธอ แล้วนายมาขโมย ไปจากอุ้งมือฉัน The Power of Madonna (2010)
Like a button that you push that calls the cavalry, so they can swoop in and clear everyone out?เช่น ปุ่ม แบบปุ่มที่ไว้กดเรียก จะได้มีคนมาช่วยเคลียร์ทุกคนออกไปไง Chuck Versus the Three Words (2010)
I'll swoop in and give you fair-Market price.ลุงจะเข้ามา แล้วเสนอซื้อด้วยราคาท้องตลาด The Sixteen Year Old Virgin (2010)
And then you swoop in with Lucy's ballet recital.แล้วแม่ค่อยโฉบไป ดูบัลเล่ห์ของลูซี่ไง Thanksgiving II (2010)
I mean, I took Snakeface down single-handedly. - She swoops in there at the last minute... - Single-handedly?ฉันอัดไอ้หน้างูด้วยมือเดียว เธอแย่งไปในนาทีสุดท้าย Mercury Retrograde (2010)
With his stylish swoops And his triple flipsบินอย่างมีสไตล์ และสามเสียชีวิต Happy Feet Two (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
swoopThis is a golden opportunity we'd be stupid to pass up. Let's get to work and finish it all in one fell swoop.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถา[V] swoop down, See also: rush, hurtle, dash, fly, lurch, lunge, plunge, Syn. ถลา, โผลง, Example: ทันทีที่ผมแง้มบานมุ้งลวดออก เงาดำของมันก็ถาพรวดเดียวถึงตัวผม
โถบ[V] swoop down, See also: pounce down upon, jump on, Syn. โถบถา, ถาโถบ, โถม, Thai definition: พุ่งลงด้วยแรงกำลัง
โฉบ[V] pounce on, See also: swoop down, Example: ฉันเห็นนกอะไรตัวหนึ่งโฉบคาบแม่แมลงผีเสื้อสีสวย หายหลบขึ้นไปบนต้นไม้สูง
ถาโถม[V] swoop (down), See also: dash, rush in, sweep, pounce down, Syn. ถั่งโถม, Example: คลื่นค่อยๆ สงบลง แต่แล้วก็พลันถาโถมขึ้นอีกครั้งแล้วครั้งเล่า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉี่ยว[v.] (chīo) EN: seize ; pinch ; carry away ; swoop ; pounce   FR: fondre sur ; se précipiter sur ; descendre en piqué
โฉบ[v.] (chōp) EN: pounce on ; swoop down   FR: fondre sur ; se jeter sur
ผวา[v.] (phawā) EN: swoop down   FR: se précipiter sur ; fondre sur
โผ[v.] (phō) EN: rush ; dash ; fly ; swoop   FR: s'élancer ; se précipiter
ตะปบ[v.] (tapop) EN: pounce on ; grab ; slap down ; swoop on ; seize ; hold   FR: saisir

CMU English Pronouncing Dictionary
SWOOP    S W UW1 P
SWOOPE    S W UW1 P
SWOOPS    S W UW1 P S
SWOOPED    S W UW1 P T
SWOOPING    S W UW1 P IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
swoop    (v) (s w uu1 p)
swoops    (v) (s w uu1 p s)
swooped    (v) (s w uu1 p t)
swooping    (v) (s w uu1 p i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Razzia {f}; Überraschungsangriff {m} (in; bei) | einen Überraschungsangriff machen (bei)swoop (on) | to swoop (on) [Add to Longdo]
Sturzflug {m} | einen Sturzflug machenswoop | to swoop [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
がさっ;ガサッ[, gasatsu ; gasatsu] (adv-to) (on-mim) with a swoosh; at one fell swoop [Add to Longdo]
一挙に[いっきょに, ikkyoni] (adv) at a stroke; with a single swoop; (P) [Add to Longdo]
急降下[きゅうこうか, kyuukouka] (n,vs) swoop; nose dive [Add to Longdo]
襲いかかる;襲い掛かる;襲い掛る[おそいかかる, osoikakaru] (v5r,vi) to rush on; to attack; to swoop down on [Add to Longdo]
大捕り物;大捕物[おおとりもの, ootorimono] (n) roundup (criminals, animals, etc.); manhunt; crackdown; swoop; raid [Add to Longdo]
飛び掛かる;飛びかかる[とびかかる, tobikakaru] (v5r) to spring at; to leap upon; to swoop down on; to throw oneself upon (e.g. an enemy) [Add to Longdo]
舞い降りる[まいおりる, maioriru] (v1,vi) to swoop down upon; to fly down; to alight [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Swoop \Swoop\, n.
   A falling on and seizing, as the prey of a rapacious bird;
   the act of swooping.
   [1913 Webster]
 
      The eagle fell, . . . and carried away a whole litter
      of cubs at a swoop.           --L'Estrange.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Swoop \Swoop\, v. t. [imp. & p. p. {Swooped}; p. pr. & vb. n.
   {Swooping}.] [OE. swopen, usually, to sweep, As. sw[=a]pan to
   sweep, to rush; akin to G. schweifen to rove, to ramble, to
   curve, OHG. sweifan to whirl, Icel. sveipa to sweep; also to
   AS. sw[imac]fan to move quickly. Cf. {Sweep}, {Swift}, a. &
   n., {Swipe}, {Swivel}.]
   1. To fall on at once and seize; to catch while on the wing;
    as, a hawk swoops a chicken.
    [1913 Webster]
 
   2. To seize; to catch up; to take with a sweep.
    [1913 Webster]
 
       And now at last you came to swoop it all. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       The grazing ox which swoops it [the medicinal herb]
       in with the common grass.       --Glanvill.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Swoop \Swoop\, v. i.
   1. To descend with closed wings from a height upon prey, as a
    hawk; to stoop.
    [1913 Webster]
 
   2. To pass with pomp; to sweep. [Obs.] --Drayton.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 swoop
   n 1: (music) rapid sliding up or down the musical scale; "the
      violinist was indulgent with his swoops and slides" [syn:
      {swoop}, {slide}]
   2: a very rapid raid
   3: a swift descent through the air
   v 1: move down on as if in an attack; "The raptor swooped down
      on its prey"; "The teacher swooped down upon the new
      students" [syn: {pounce}, {swoop}]
   2: move with a sweep, or in a swooping arc
   3: seize or catch with a swooping motion [syn: {swoop}, {swoop
     up}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top