Search result for

overload

(53 entries)
(0.0265 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -overload-, *overload*, overloa
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
overload[VT] แบกหนักเกินไป, See also: บรรทุกมากเกินไป, Syn. burden, load, weigh down
overload[VT] บรรทุกเกินพิกัด, See also: บรรทุกน้ำหนักมากเกินไป, Syn. overburden
overload[VT] ใช้งานมากไป (ไฟฟ้า)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
overload(โอ'เวอะโลด') vt. บรรทุกเกินพิกัด,ใช้กระแสไฟฟ้ามากเกินไป

English-Thai: Nontri Dictionary
overload(n) ของเกินพิกัด
overload(vt) ใช้งานมากไป,บรรทุกเกินพิกัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
overloadภาระเกิน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
overloadโหลดเกิน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
overload protectionการกันภาระเกิน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
overload relayรีเลย์กันภาระเกิน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's iron overload.มีเหล็กมากเกินไป Birthmarks (2008)
Sparks a fluid overload, hits the lungs, causes the pulmonary edema.มีของเหลวมากขึ้น และออกมาท่วมปอด เพราะว่าปอดบวมน้ำ Emancipation (2008)
Come on, I've overloaded the power system.ไปเถอะ ข้าทำให้่ระบบพลังงานโอเวอร์โหลดแล้ว Destroy Malevolence (2008)
If we can do enough damage, the weapon may overload when Grievous tries to fire.ถ้าเราทำให้ปืนนั่นเสียหาย บางที ปืนใหญ่นั่นอาจจะโอเวอร์โหลดตอนที่กรีวัสสั่งยิง Shadow of Malevolence (2008)
-Our lines are overloaded. -Juma's men are here.สายโทรศัพท์ของเราถูกใช้เกินกำลังแล้ว\คนของจูมาอยู่ที่นี่ 24: Redemption (2008)
Damn, we need help to overload her.เราต้องการคนช่วยให้เธอทำงานเกินพิกัด WarGames: The Dead Code (2008)
Gaming systems overload alert.** เตือน ระบบเกมส์ทำงานเกินกำลัง ** WarGames: The Dead Code (2008)
If we double the power with a voltage spike the alarm system, in order to protect itself against an overload, will shut itself down.ถ้าเราเพิ่มกระแสเป็นสองเท่า ด้วยเครื่องช็อต ระบบสัญญาณจะทำการป้องกันตัวเอง Blow Out (2008)
It's-It's just a little sensory overload, guys.แค่ข้อมูลที่ได้รับมันมากเกินไป Five the Hard Way (2008)
They gave this guy a dye test and didn't prep him properly and the kidneys overloaded.- คืออะไร - ตรวจร่างกายผิดพลาด พวกเขาให้ชายคนนี้ทดสอบสี และไม่ได้เตรียมเขาอย่างถูกต้อง Some Kinda Love (2009)
I would like to shut down before I get sensory overload.ข้าอยากจะขอปิดระบบตัวเองสักหน่อย ก่อนที่ระบบรับความรู้สึกจะโอเวอร์โหลด Blue Shadow Virus (2009)
Overload!โอเวอร์โหลด Storm Over Ryloth (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
overloadThe boat was off balance because it was overload.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกินพิกัด[V] overload, See also: be overweight, Example: สินค้าที่อยู่บนเรือเกินพิกัดไป 21 ตัน, Thai definition: มากกว่าที่กำหนดไว้
ล้นมือ[ADV] overloaded, See also: be swamped, Example: เมื่อปริมาณงานขยายขึ้น จำนวนบุคลากรที่ทำงานประจำอยู่จะเริ่มมีงานล้นมือ, Thai definition: มากเกินกำลังที่จะทำได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรทุกเกินพิกัด[v. exp.] (banthuk koēn phikat) EN: overload ; overburden   FR: surcharger
บรรทุกเกินพิกัด[adj.] (banthuk koēn phikat) EN: overloaded   
การมีข้อมูลมากเกินไป[n. exp.] (kān mī khømūn māk koēnpai) EN: information overload   
เก็บสินค้าไว้มากเกินไป[v. exp.] (kep sinkhā wai māk koēnpai) EN: outstock ; oversupply ; overfill ; overload   
ล้นมือ[v.] (lonmeū) EN: be overloaded ; be swamped   FR: être submergé de travail ; être surchargé

CMU English Pronouncing Dictionary
OVERLOAD    OW1 V ER0 L OW2 D
OVERLOADS    OW1 V ER0 L OW2 D Z
OVERLOADED    OW1 V ER0 L OW2 D AH0 D
OVERLOADING    OW1 V ER0 L OW2 D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
overload    (v) (ou2 v @ l ou1 d)
overloads    (v) (ou2 v @ l ou1 d z)
overloaded    (v) (ou2 v @ l ou1 d i d)
overloading    (v) (ou2 v @ l ou1 d i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Überlastabschaltung {f}overload cut-off device [Add to Longdo]
Überlastbarkeit {f}overload capacity; overload capability [Add to Longdo]
Überlastschutz {m}overload protection [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オーバーローディング[, o-ba-ro-deingu] (n) overloading [Add to Longdo]
オーバーロード[, o-ba-ro-do] (n) overload [Add to Longdo]
タコ足配線;蛸足配線[タコあしはいせん(タコ足配線);たこあしはいせん(蛸足配線), tako ashihaisen ( tako ashi haisen ); takoashihaisen ( tako ashi haisen )] (n) overloading an electrical circuit; piggybacked electrical outlet; "octopus outlet" [Add to Longdo]
過負荷[かふか, kafuka] (n) {comp} overload [Add to Longdo]
使い過ぎ[つかいすぎ, tsukaisugi] (n) overuse; overload [Add to Longdo]
積み過ぎ;積みすぎ[つみすぎ, tsumisugi] (n) (1) overload; (2) {math} rounding up error [Add to Longdo]
積み過ぎる[つみすぎる, tsumisugiru] (v1) to overload [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
过载[guò zài, ㄍㄨㄛˋ ㄗㄞˋ, / ] overload [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
過負荷[かふか, kafuka] overload [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Overload \O`ver*load"\, v. t. [imp. & p. p. {Overloaded}; p. pr.
   & vb. n. {Overloading}.] [Cf. {Overlade}.]
   To load or fill to excess; to load too heavily.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Overload \O"ver*load`\, n.
   An excessive load; the excess beyond a proper load.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 overload
   n 1: an electrical load that exceeds the available electrical
      power
   2: an excessive burden [syn: {overload}, {overburden}]
   v 1: become overloaded; "The aerator overloaded"
   2: fill to excess so that function is impaired; "Fear clogged
     her mind"; "The story was clogged with too many details"
     [syn: {clog}, {overload}]
   3: place too much a load on; "don't overload the car" [syn:
     {overload}, {surcharge}, {overcharge}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top