ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

poke out

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -poke out-, *poke out*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
poke out[PHRV] สอด, See also: ลอด, ทิ่มไว้ด้านนอก, Syn. jut out, project from, protrude from

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But if you can't, I'm gonna poke out one of your eyes.แต่ถ้าพลาด ฉันทิ่มตาแก่แน่ เข้าใจ? Let Me In (2010)
I'm not having my stomach poke out.ไม่เอา เดี๋ยวพุงยื่นหมดสวย The Help (2011)
Then at least poke out his eyes!น่าจะสต๊าฟตาเขาซะ Episode #1.3 (2012)
- Let's poke out their eyes.- เอานิ้วจิ้มมันให้ตาบอดเลย London Has Fallen (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยื่น[v.] (yeūn) EN: jut out ; protrude ; bulge ; stick out ; project ; poke out ; poke into ; poke up   FR: avancer ; dépasser ; saillir ; sortir de

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chòng, ㄔㄨㄥˋ, ] poke out; punch; push into [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  poke out
      v 1: reach outward in space; "The awning extends several feet
           over the sidewalk" [syn: {extend}, {poke out}, {reach out}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top