Search result for

stick up

(17 entries)
(0.0633 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stick up-, *stick up*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stick up    [PHRV] ยกขึ้น, See also: ทำให้ตั้งตรง, Syn. put up
stick up for    [PHRV] สนับสนุน, See also: ช่วยเหลือ, อุปถัมภ์, Syn. stand up for

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Hey, ma, guess what? I threw a stick up in the air, and Rufus caught it!แม่ฮะ ผมขว้างไม้ ให้รูฟัสคาบกลับมาได้ด้วย Maid in Manhattan (2002)
- You said she had a stick up her...- ก็แม่บอกว่าน้ามีไม้เสียบอยู่... Just Like Heaven (2005)
You're getting a reputation around here for having a stick up your ass.เธอออกจะมีชื่อเสียงเรื่องหาอะไรมาใส่ก้นเธอนี่ The Game (2007)
And he nearly wrecked the car trying to hand me a wad of fast-food napkins, which is not something that you particularly want to stick up your hooch.แล้วพ่อก็แทบจะทุบรถทิ้ง พยายามส่งเงินให้ฉัน รีบไปซื้อผ้าอนามัย ซึ่งไม่ใช่บางอย่างอย่างที่คุณ... Charlie Bartlett (2007)
You know Bobby, I have never seen you stick up for anyone but yourself beforeคุณรู้จักบ๊อบบี้ ฉันไม่เคยเห็นใคร ที่ยกตัวเองเพื่อใคร ๆ เท่าตัวคุณมาก่อน Bobby Z (2007)
I hope to God that somebody will stick up for her if some asshole ever does her that way.หวังว่าพระเจ้าคงลงโทษมันที่ทำแบบนี้ ไอ้เหี้ยที่มันทำกับน้องพี่น่ะ The First Taste (2008)
Some straight like you, giant stick up his ass all a sudden at age, what, 60, he's just gonna break bad?คนซื่อตรงอย่างคุณ ไม่หาเรื่องเข้าตัวเขาหรอก... ในทันทีทันใด อะไร อายุ 60 เขาเพิ่งจะมาใจแตกเสียคนงั้นเหรอ Pilot (2008)
If you ever want to pick out an outfit to match that stick up your ass,หากคุณเคยต้องการที่จะเลือกเครื่องแต่งกาย\ เพื่อให้เข้ากับบั้นท้ายของคุณ The Pickle Jar (2009)
Back in the world, he was some kind of a big movie producer always got a stick up his ass!ก่อนหน้านั้น เป็นผู้ผลิดภาพยนตร์ เรื่อง เด็กหนุ่มถูกเสียบตูด! Resident Evil: Afterlife (2010)
Even though you still have that stick up your ass.ถึงแม้ว่านายยังจะมี\ หางติดอยู่ที่ก้นก็ตาม The Third Man (2010)
I suppose you want me to thank you for sticking up for me today... except that makes it seem like I need somebody to stick up for me, so...ที่นายช่วยฉันในวันนี้ ยกเว้นแต่ว่านายคิดว่า ฉันเป็นพวกที่ต้องได้รับ การช่วยเหลือ ดังนั้น.. โอ ไม่ ไม่ .. Silly Love Songs (2011)
I know that you don't need me to stick up for you.ฉันหมายความว่า เธอแกร่งอยู่แล้ว และ.. นั่นก็ถูก Silly Love Songs (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คุ้มครองรักษา[v. exp.] (khumkhrøng raksā) EN: protect ; safeguard ; watch over ; defend ; save ; guard ; stick up for ; shield   

Japanese-English: EDICT Dictionary
庇う[かばう, kabau] (v5u,vt) to protect someone; to take under one's wing; to plead for; to stick up for; to cover up for someone; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stick up
   v 1: rob at gunpoint or by means of some other threat [syn:
      {hold up}, {stick up}]
   2: defend against attack or criticism; "He stood up for his
     friend"; "She stuck up for the teacher who was accused of
     harassing the student" [syn: {stand up}, {stick up}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top