ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sprig

   
44 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sprig-, *sprig*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sprig[N] กิ่งไม้เล็กๆ, See also: ช่อดอกไม้, Syn. branch, twig, stem
sprig[N] วัยหนุ่มสาว, See also: คนหนุ่มสาว, วัยรุ่น, Syn. youth
sprig[N] ลูกหลาน, See also: ทายาท, Syn. scion, offspring, heir
sprig[N] ตะปูขนาดเล็กไม่มีหัว
sprig[VT] ประดับด้วยกิ่งไม้เล็กๆ
sprightly[ADJ] มีชีวิตชีวา, See also: ร่าเริง, สนุกสนาน, เบิกบาน, Syn. animated, vivacious, lively, spry
sprightly[ADV] อย่างมีชีวิตชีวา, See also: อย่างร่าเริง, อย่างสนุกสนาน, อย่างเบิกบาน, Syn. lively, spryly, vigorously

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sprig(สพริก) n. กิ่งไม้เล็ก ๆ ,ช่อเล็ก,ลูกหลาน,คนหนุ่ม,เด็กหนุ่ม,ทายาท,ตะปูไม่มีหัว,หมุดติดกระจก. vt. ประดับด้วยกิ่งไม้เล็ก ๆ ,ตัดกิ่งไม้เล็ก ๆ, Syn. shoot,sprout,branch
sprightly(สไพร'ทฺลี) adj.,adv. สนุกสนาน,มีชีวิตชีวา,ร่าเริง,แคล่วคล่อง,ว่องไว., See also: sprightliness n., Syn. animated,lively,spry,cheerful,energetic

English-Thai: Nontri Dictionary
sprig(n) กิ่งไม้,กิ่งก้าน,ช่อ,หน่อ,ทายาท,ลูกหลาน,เด็กหนุ่ม
sprightly(adj) ร่าเริง,สนุกสนาน,มีชีวิตชีวา,คล่องแคล่ว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Winifred, thou art a mere sprig of a girl.พี่วินนี่, ดูพวกเราสิ ยังกับเด็กผู้หญิงผู้บริสุทธิ์ Hocus Pocus (1993)
But I shall be a sprig forever, once I suck the life out of all the children in Salem!โกหก! แต่ก็น่าจะ จะเป็นอย่างนี้ตลอดไป ครั้งนี้ฉันจะดูดชีวิต ของเด็กทั้งหมด! Hocus Pocus (1993)
...is a sprig of holly.-ก้านฮอลลี่ Love Actually (2003)
Now then... I think just a few more... sprigs of jipsoffle at the front there...ตอนนี้ ฉันคิดว่า มีกากเพชร เพิ่มสักหน่อย Made of Honor (2008)
Where's my big sprig?ที่รักฉันอยู่ไหน? Julie & Julia (2009)
You told me double cycle's more power. Good advice. You sound pretty sprightly for a dead guy.นายบอกเบิ้ลรอบแล้วพลังจะเพิ่มขึ้น ขอบคุณที่แนะนำ Iron Man 2 (2010)
A sprightly little warrior you are.นักรบร่างเล็กผู้แกร่งกล้า Your Highness (2011)
He's 81, but still sprightly.เขาอายุ 81 แล้ว แต่ยังสดชื่นดีอยู่ Smokey and the Bandit (2011)
This year, it's a whole new sprig of mistletoe.ในปีนี้ มันจะเป็นเหมือนกิ่งก้านใหม่ของมิสเซิ่ลโท Extraordinary Merry Christmas (2011)
- You made a deal with a Spriggan.- เธอตกลงกับสปริกแกนแล้ว Fae-ge Against the Machine (2013)
- What the hell's a Spriggan? [ music ] So I shake a hand of Dark Pixie, and now I owe you my IOU?- สปริกแกนคืออะไร ฉันจับมือกับดาร์คพิกซี่ ฉันเลยติดหนี้นายเหรอ Fae-ge Against the Machine (2013)
Well, he was sprightly.เขาดูร่าเริงดีนะ Frozen (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แขนง[N] small branch, See also: sprig, offshoot, limb, bough, Syn. กิ้งก้าน, กิ่ง, Example: ต้นไผ่หน้าบ้านแตกแขนงออกมาให้ร่มเงาบังแดดยามบ่ายได้เป็นอย่างดี, Thai definition: กิ่งไม้เล็กๆ ที่แตกใหม่จากลำของไม้พวกไม้ไผ่, กิ่งไม้เล็กๆ ที่แยกออกจากกิ่งใหญ่

CMU English Pronouncing Dictionary
SPRIGG    S P R IH1 G
SPRIGGS    S P R IH1 G Z
SPRIGGED    S P R IH1 G D
SPRIGHTLY    S P R AY1 T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sprig    (n) sprˈɪg (s p r i1 g)
sprigs    (n) sprˈɪgz (s p r i1 g z)
sprigged    (j) sprˈɪgd (s p r i1 g d)
sprightly    (j) sprˈaɪtliː (s p r ai1 t l ii)
sprightlier    (j) sprˈaɪtlɪəʴr (s p r ai1 t l i@ r)
sprightliest    (j) sprˈaɪtlɪɪst (s p r ai1 t l i i s t)
sprightliness    (n) sprˈaɪtlɪnəs (s p r ai1 t l i n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xì, ㄒㄧˋ, ] sprightful [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
knusprig(adj) กรอบ เช่น knuspriger Keks คุ้กกี้ที่กรอบ

Japanese-English: EDICT Dictionary
気軽[きがる, kigaru] (adj-na) (1) carefree; buoyant; lighthearted; sprightly; (n) (2) ease; (P) [Add to Longdo]
若枝[わかえだ, wakaeda] (n) young branch; sprig [Add to Longdo]
溌剌;溌溂;潑剌;潑溂;発剌(iK)[はつらつ, hatsuratsu] (adj-t,adv-to) (uk) lively; vigorous; sprightly; vivid [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sprig \Sprig\ (spr[i^]g), n. [AS. sprec; akin to Icel. sprek a
   stick. Cf. {Spray} a branch.]
   1. A small shoot or twig of a tree or other plant; a spray;
    as, a sprig of laurel or of parsley.
    [1913 Webster]
 
   2. A youth; a lad; -- used humorously or in slight
    disparagement.
    [1913 Webster]
 
       A sprig whom I remember, with a whey-face and a
       satchel, not so many years ago.    --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   3. A brad, or nail without a head.
    [1913 Webster]
 
   4. (Naut.) A small eyebolt ragged or barbed at the point.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sprig \Sprig\, v. t. [imp. & p. p. {Sprigged} (spr[i^]gd); p.
   pr. & vb. n. {Sprigging} (-g[i^]ng).]
   To mark or adorn with the representation of small branches;
   to work with sprigs; as, to sprig muslin.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sprigtail \Sprig"tail`\ (spr[i^]g"t[=a]l`), n. (Zool.)
   (a) The pintail duck; -- called also {sprig}, and
     {spreet-tail}. [Local, U.S.]
   (b) The sharp-tailed grouse. [Local, U.S.]
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sprig
   n 1: a small branch or division of a branch (especially a
      terminal division); usually applied to branches of the
      current or preceding year [syn: {branchlet}, {twig},
      {sprig}]
   2: an ornament that resembles a spray of leaves or flowers

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top