Search result for

soy

(111 entries)
(0.0228 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -soy-, *soy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
soy[N] ถั่วเหลือง
soy[N] ซอสถั่วเหลือง, Syn. soy sauce
soya[N] ต้นถั่วเหลือง
soybean[N] ต้นถั่วเหลือง, See also: เมล็ดถั่วเหลือง
soybean[N] ถั่วเหลือง
soybean oil[N] น้ำมันถั่วเหลือง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
soy(ซอย) n. น้ำซอสถั่วเหลือง,น้ำซีอิ้ว,ถั่วเหลือง,ถั่วแระ, Syn. soybean
soya(ซอย'ยะ) n. =soybean (ดู)
soybean(ซอย'บีน) n. ต้นถั่วเหลือง (glycine Soja) ,เมล็ดถั่วเหลือง, Syn. soja, soya
soybean oiln. น้ำมันถั่วเหลือง

English-Thai: Nontri Dictionary
soybean(n) ถั่วแระ,ถั่วเหลือง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Soy oilน้ำมันถั่วเหลือง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Soy oilน้ำมันถั่วเหลือง [TU Subject Heading]
Soy oil industryอุตสาหกรรมน้ำมันถั่วเหลือง [TU Subject Heading]
Soybeanถั่วเหลือง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Soybeanถั่วเหลือง [TU Subject Heading]
Soybean as feedถั่วเหลืองที่เป็นอาหารสัตว์ [TU Subject Heading]
Soybean industryอุตสาหกรรมถั่วเหลือง [TU Subject Heading]
Soybean mealถั่วเหลืองที่เป็นอาหาร [TU Subject Heading]
Soybean productsผลิตภัณฑ์ถั่วเหลือง [TU Subject Heading]
Soyfoodsถั่วเหลืองที่เป็นอาหารคน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
All I'm saying, as long as he don't try to mistake me for a soybean burger, we gonna be all right.ฉันจะบอกว่า เขาจะอยู่ได้นานเท่าที่เขา ไม่ทำอะไรกับฉันไม่งั้น เขากลายเป็นถั่วบดแน่ Day of the Dead (2008)
I'd have your nonfat, no-foam, soy latte ready for free period.นี่สำหรับคุณ ลาเต้ถั่วเหลือง ไม่อ้วน ไม่ใส่ฟอง สำหรับเวลาว่าง High School Musical 3: Senior Year (2008)
Soy tu, Papa.นี่ พ่อเองง Scylla (2008)
A fleet of trucks from every corner of the country brings in tons of grain, soy meal and protein-rich granules that will become tons of meat.ขบวนรถบรรทุกจากทั้งประเทศขนธัญญาหารนับตัน ถั่วเหลือง และโปรตีนอัดเม็ด ซึ่งจะกลายไปเป็นเนื้อหลายตัน Home (2009)
The forest gives way to cattle ranches or soybean farms.ป่าต้องเสียพื้นที่ให้ปศุสัตว์ หรือฟาร์มถั่วเหลือง Home (2009)
95% of these soybeans are used to feed livestock and poultry in Europe and Asia.95% ของถั่วเหลืองเหล่านี้ ใช้เป็นอาหารสัตว์ ในยุโรปและเอชีย Home (2009)
Soybeans, palm oil, eucalyptus trees...ถั่วเหลือง, ปาล์มน้ำมัน ต้นยูคาลิปตัส... Home (2009)
Really, I'm not. No soy homo.ฉันพูดจริง ฉันไม่ได้เป็นเกย์ ไม่มีตุ๊ดอะไรทั้งนั้น I Love You, Beth Cooper (2009)
I'm just an old, free love hippie who made a good bet on soybean options.ผมเป็นแค่คนแก่คนหนึ่ง มีอิสระ แบบพวกฮิปปี้ I Lied, Too. (2009)
Decaf soy latte-- your favorite.ลาเต้ดีคาฟ ของโปรดของคุณ The Story of Lucy and Jessie (2009)
We can try soy base.เราลองใช้นมถั่วเหลืองได้ Albification (2009)
The things he ordered, were either noodles with soybean paste or spicy soup with sheatfish.สิ่งที่เขาสั่งมีทั้ง บะหมี่ใส่ถั่วเหลือง หรือไม่ก็ซุปเผ็ดกับหนังปลา Episode #1.13 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
soyThe company produces soy sauce and other food products.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถั่วแม่ตาย[N] soybean, Syn. ถั่งเหลือง, ถั่วแระ, Example: ของคบเคี้ยวที่ผ่านการแปรรูป มักจะมีส่วนผสมจากข้าวโพด ข้าวสาลี ถั่วแม่ตายและน้ำตาล, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อถั่วชนิดหนึ่ง ฝักเป็นขน เมล็ดสีเหลืองให้น้ำมัน
ถั่วแระ[N] soybean, Syn. ถั่วเหลือง, ถั่วแม่ตาย, Example: ไม้ที่ครั่งชอบกินเป็นอาหารมีหลายชนิด เช่น ก้ามปู ถั่วแระ พะยูง พุทรา ฯลฯ, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อถั่วชนิดหนึ่ง ฝักเป็นขน เมล็ดสีเหลืองให้น้ำมัน
ถั่วเหลือง[N] soybean, Syn. ถั่วแระ, ถั่วแม่ตาย, Example: ถั่วเหลืองเป็นพืชจำพวกที่ให้อาหารประเภทโปรตีน, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อถั่วชนิดหนึ่ง ฝักเป็นขน เมล็ดสีเหลืองให้น้ำมัน
น้ำเต้าหู้[N] soybean milk, Syn. นมถั่วเหลือง, น้ำนมถั่วเหลือง, Example: น้ำเต้าหู้มีขายมากในเทศกาลกินเจ, Thai definition: น้ำนมที่มีส่วนผสมของถั่วเหลือง อาจใส่เครื่องต่างๆ เช่น สาคู ลูกเดือย ฟองเต้าหู้เป็นต้น
นมถั่วเหลือง[N] soybean milk

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กากเต้าหู้[n.] (kāk tāohū) EN: soybean residue   
หลนเต้าเจี้ยว[xp] (lon taojīo) EN: coconut milk and fermented soya bean sauce   
ไหม[adj.] (mai) EN: silken   FR: soyeux
ไม่ต้องสงสัย[adv.] (mai tǿng songsai) EN: undoubtedly ; doubtlessly   FR: indubitablement ; incontestablement ; soyez certain
น้ำมันถั่วเหลือง[n. exp.] (nāmman thūaleūang) EN: soyabean oil   FR: huile de soja [f]
น้ำปลา[n.] (nāmplā) EN: fish sauce ; fish soy   FR: sauce de poisson [f]
น้ำซีอิ๊ว[n. exp.] (nām sī-iu) EN: Chinese soy sauce ; soya sauce   FR: sauce de soja [f]
น้ำซีอิ๊วญี่ปุ่น[n. exp.] (nām sī-iu Yīpun) EN: Japanese soy sauce   
น้ำเต้าหู้[n. exp.] (nām taohū) EN: soybean milk   
นกแอ่นท้องขาว[n. exp.] (nok aen thøng khāo) EN: Glossy Swiftlet ; White-bellied Swiftlet   FR: Salangane soyeuse [f] ; Martinet soyeux [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SOY    S OY1
SOYA    S OY1 AH0
SOYKA    S OY1 K AH0
SOYUZ    S OY1 UW2 Z
SOYARS    S OY1 ER0 Z
SOYBEAN    S OY1 B IY2 N
SOYBEANS    S OY1 B IY2 N Z
SOYSAUCE    S OY1 S AO2 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
soy    (n) (s oi1)
soya    (n) (s oi1 @)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sojasoße {f}soy sauce [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あられ[, arare] (n) (See 霰餅) roasted mochi pieces (usu. flavoured with soy sauce, or sweetened with sugar, etc.) [Add to Longdo]
うぐいす餅;鶯餅[うぐいすもち, uguisumochi] (n) (See 餅・もち,餡,青きな粉) mochi filled with red bean paste and topped with green soy flour [Add to Longdo]
うそやん[, usoyan] (exp) (osb [Add to Longdo]
おかか[, okaka] (n) finely chopped katsuobushi, sometimes with soy sauce [Add to Longdo]
おじや[, ojiya] (n) (See 雑炊) rice gruel containing vegetables, fish, etc., and seasoned with miso or soy sauce [Add to Longdo]
お浸し;御浸し[おひたし, ohitashi] (n) boiled greens in bonito-flavoured soy sauce (vegetable side dish) [Add to Longdo]
お萩;御萩[おはぎ, ohagi] (n) rice ball coated with sweetened red beans, soybean flour or sesame [Add to Longdo]
きなこ餅;きな粉餅;黄な粉餅;黄粉餅[きなこもち, kinakomochi] (n) (uk) (See 餅) mochi sprinkled with soy flour [Add to Longdo]
きな粉;黄粉;黄な粉[きなこ, kinako] (n) (uk) soy flour; soybean flour [Add to Longdo]
しもつかれ[, shimotsukare] (n) (See 酢憤り) dish of simmered salmon head, soybeans, vegetables, and leftovers (popular in Tochigi Prefecture and surrounds) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大豆[dà dòu, ㄉㄚˋ ㄉㄡˋ, / ] soy bean [Add to Longdo]
联盟号[Lián méng hào, ㄌㄧㄢˊ ㄇㄥˊ ㄏㄠˋ, / ] Soyuz (union), Russian spacecraft series [Add to Longdo]
豆奶[dòu nǎi, ㄉㄡˋ ㄋㄞˇ, ] soy milk [Add to Longdo]
豆汁[dòu zhī, ㄉㄡˋ ㄓ, ] soya bean milk [Add to Longdo]
豆油[dòu yóu, ㄉㄡˋ ㄧㄡˊ, ] soy bean oil [Add to Longdo]
豆渣[dòu zhā, ㄉㄡˋ ㄓㄚ, ] soya bean dregs [Add to Longdo]
豆浆[dòu jiāng, ㄉㄡˋ ㄐㄧㄤ, / 漿] soy milk [Add to Longdo]
豆腐渣[dòu fu zhā, ㄉㄡˋ ㄈㄨ˙ ㄓㄚ, ] soya bean dregs [Add to Longdo]
酱油[jiàng yóu, ㄐㄧㄤˋ ㄧㄡˊ, / ] soy sauce [Add to Longdo]
黄豆[huáng dòu, ㄏㄨㄤˊ ㄉㄡˋ, / ] soy bean [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
そよ風[そよかぜ, soyokaze] leichte_Brise [Add to Longdo]
粗野[そや, soya] -grob, -roh, ungeschliffen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (29 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Soy \Soy\ (soi), Soya \Soy"a\(soi"[.a]), n. [Chinese
   sh[=o]y[=u].]
   1. A Chinese and Japanese liquid sauce for fish, etc., made
    by subjecting boiled beans (esp. soybeans), or beans and
    meal, to long fermentation and then long digestion in salt
    and water.
    [1913 Webster]
 
   2. (Bot.) The {soybean}.
    [1913 Webster +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Soybean \Soy"bean\ (soi"b[=e]n`), n.
   1. (Bot.) An Asiatic leguminous herb ({Glycine max}, formerly
    {Glycine Soja}) the seeds of which (also called {soy
    beans}) are used in preparing the sauce called {soy}.
    Called also {soya bean} and {soya}.
    [1913 Webster]
 
   2. the seeds of the {Glycine max}, which produce {soybean
    oil}; -- called also {soya bean}.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Soybean oil \Soy"bean oil\ (soi"b[=e]n` oil), n.
   an oil obtained from the soybean ({Glycine max}), rich in
   protein, fats, sterols, and phospholipids, used as a food and
   in paints and varnishes and in various industrial
   applications; -- called also {soya oil}. It is also used in
   preparing the sauce called {soy} or {soy sauce}.
   [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Soja \So"ja\ (s[=o]"j[.a] or s[=o]"y[.a]), n. (Bot.)
   An Asiatic leguminous herb ({Glycine max}, formerly {Glycine
   Soja}) the seeds of which (called {soy beans}) are used in
   preparing the sauce called {soy}. Called also {soya}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 soy
   n 1: a source of oil; used for forage and soil improvement and
      as food [syn: {soy}, {soybean}, {soya bean}]
   2: erect bushy hairy annual herb having trifoliate leaves and
     purple to pink flowers; extensively cultivated for food and
     forage and soil improvement but especially for its nutritious
     oil-rich seeds; native to Asia [syn: {soy}, {soya},
     {soybean}, {soya bean}, {soybean plant}, {soja}, {soja bean},
     {Glycine max}]
   3: thin sauce made of fermented soy beans [syn: {soy sauce},
     {soy}]
   4: the most highly proteinaceous vegetable known; the fruit of
     the soybean plant is used in a variety of foods and as fodder
     (especially as a replacement for animal protein) [syn: {soy},
     {soybean}, {soya}, {soya bean}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 birth
 
 1. doğum, doğma, doğuş, veladet
 2. soy, nesep
 3. başlangıç, kaynak
 4. zuhur. birth control doğum kontrolü. birthday doğum günü .birthmark doğuştan var olan yüz veya vücuttaki leke. birthplace doğum yeri. birth rate nüfusa göre doğum oranı. birthright doğuştan kazanılan hak. birthstone bir kimsenin doğduğu ayı temsil eden ve kendisine uğur getirecedine inanılan taş. give birth to doğurmak, meydana getirmek, kaynak teşkil etmek.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 bloodline
 
 1. soy, nesep, cins hayvanın zürriyeti.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 breed
 
 1. doğurmak, yavrulamak
 2. çiftleştirmek, üretmek
 3. özel olarak yetiştirmek
 4. sebep olmak, hâsıl etmek, kaynak teşkil etmek
 5. gelişmek
 6. hâsıl olmak
 7. türemek
 8. cins, soy, nesil
 9. çeşit, tip. breeder reactor üretici reaktör.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 descent
 
 1. iniş, çökme, düşüş, sukut
 2. çullanma, baskın
 3. nesil, zürriyet, nesep, soy, asll, ahfat, evlât
 4. (huk.) tevarüs, miras kalma
 5. bayır, yokuş aşağı yer.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 father
 
 1. baba, peder
 2. ata, cet, soy, icat eden kimse, bani, pir
 3. (b.h) Cenabı Hak, Allah
 4. (kil), (b.h) papaz
 5. (çoğ.) büyükler, ihtiyarlar. father confessor günah çıkaran papaz. fatherinlaw kayınpeder. father of lies şeytan. Holy Father Papa. the Church Fathers Hıristiyanlığın ilk asırlarındaki dinî metinleri kaleme alan yazarlar. fatherhood babalık sıfatı, babalık. fatherless babasız, yetim. fatherliness babacan tavırlar. fatherly  baba gibi, babacan.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 flesh
 
 1. et
 2. kasaplık et
 3. tavuk veya balık eti
 4. beden, cisim, ten, vücut
 5. beşer tabiatı, insaniyet
 6. ten rengi
 7. sişmanlık
 8. nesil, soy, ırk
 9. insan oğlu
 10. canlı yaratıklar
 11. meyvanın etli kısmı. flesh and blood nesil, kan, akraba
 12. beşer tabiatı. flesh color ten rengi. flesh fly yumurtalarını etin üstüne bırakan karasinek. fleshpots zevk
 13. zevki tatmin için gidilen eğlence yerleri. flesh wound hafif yara. all flesh bütün canlı yaratıklar, beşeriyet. in the flesh kendisi, yaşayan, canlı. It makes my flesh creep. Tüylerimi ürpertiyor. fleshiness şişmanlık, semizlik, etlilik. fleshless etsiz. fleshly bedene ait
 14. etli, etten ibaret, şişman
 15. dünyevi. fleshy ete ait, ete benzer
 16. şişman, etli, toplu.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 genealogy
 
 1. nesep, şecere, silsile, soy
 2. nesep tetkiki. genealogist nesep mütehassısı, şecereci. genealogize nesep tetkiki ile meşgul olmak.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 generation
 
 1. zürriyet husule getirme, doğuş, doğuruş, tenasül
 2. nesil, soy, zürriyet, batın
 3. vasat olarak insan nesli farzedilen otuz yıl. generation gap aile ile çocuk arasındaki görüş farkından doğan anlaşmazlık.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 kidney
 
 1. böbrek
 2. böbrek şeklinde şey
 3. soy, tip, huy. kidney bean fasulye kidney machine böbrek makinası.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 kindred
 
 1. akraba
 2. soy
 3. akrabalık
 4. akraba olan
 5. birbirine benzer, aynı soy veya tabiattan.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 line
 
 1. çizgi, yol, hat
 2. ip, sicim
 3. iplik
 4. (çoğ.) dizgin
 5. ölçme ipi
 6. olta ipi
 7. satır, mısra
 8. hudut hattı
 9. seri, dizi
 10. ekvator çizgisi
 11. enlem veya boylam dairesi, (mat.) eni ve kalınlığı olmayan çizgi, geometrik çizgi
 12. plan, desen, şekil
 13. sıra
 14. kısa mektup, pusula, not
 15. hareket tarzı
 16. fikir silsilesi
 17. hiza
 18. belirli bir cins veya marka mal
 19. (tiyatro) rol, kısım
 20. vapur şirketi
 21. tarik, yol, hat
 22. (ask.) savunma hattı, saf, sıra
 23. (den.) saf halinde yanyana giden gemi kafilesinin meydana getirdigi hat
 24. silsile, sıra
 25. nesep, soy
 26. saha, çığır
 27. meslek, hizmet, meşguliyet
 28. bir pusun on ikide birini teşkil eden ölçü çizgisi
 29. (argo.) kandırıcı sözler, ikna edici sözler. line engraving çizgilerle hakkedilmiş resim kalıbı
 30. tire klişesi. lineofbattle ship eskiden savaş hattı gemisi. line of vision görüş hattı. line squall bora, fırtna. line up sıraya girmek
 31. tarafını tutmak
 32. sıralamak
 33. kıyas etmek, karşılaştırmak. all along the line sıra boyunca bring into line sıraya getirmek. branch line şube hattı, kol: asıl işe ek olarak yapılan ikinci derecede iş. draw the line bir şeyi reddetmek, yapmamak. drawn up in line saf tutmuş. have a line on hakkında bilgi almak, bilgisi olmak. hold the line değişikliğe karşı olmak
 34. telefonu kapatmamak. in line for kazanma ihtimali olan. in line with uygun
 35. bir hizada. in my line kabiliyet veya faaliyet alanımda. main line ana hat, anayol
 36. başlıca iş. on a line aynı hizada, bir sırada. on the line peşin (ödeme) out of line aynı fikirde olmayan
 37. itaatsiz
 38. uyuşmamış. read between the lines yazılı olanından fazlasını okumak, bir yazıdaki kapalı anlamı keşfetmek. the color line beyaz insanların diğer ırklarla aralarında gözettikleri fark. the line ekvator
 39. ordu veya donanma. toe the line bir kanun veya kurala itaat etmek veya ettirmek. What' your line? Ne işle uğraşıyorsunuz?
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 lineage
 
 1. soy, nesil, nesep, silsile.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 origin
 
 1. asıl, köken, kaynak, başlangıç
 2. nesil, doğuş, soy.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 parent
 
 1. anne veya baba
 2. ata, cet
 3. sebep olan şey, kaynak, memba
 4. koruyucu kimse, hami olan kimse
 5. (çoğ.) ana baba, ebeveyn. parent teachers' association okul aile birliği. parentage analık ve baballk hali
 6. soy, nesep nesil. parental ana babaya ait. parentally ana babaya yakışır şekilde. parenthood analık veya babalık hali.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 pedigree
 
 1. şecere, nesep, asıl, soy
 2. nesep şeceresi. pedigreed soyu belli, nesebi sahih.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 progeny
 
 1. soy, nesil, torunlar.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 race
 
 1. ırk, soy
 2. döl, nesil
 3. familya özel tat, çeşni (şarap) race riot ırk ayrımından meydana gelen catışma. race suicide bir kavmin kendi nüfus sayısını olduğu gibi koruyamaması.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 strain
 
 1. nesil, soy, silsile, aile
 2. hayvanlarda soy
 3. (bahç.) ıslah edilmiş bitki cinsi
 4. ırk veya millet özelliği
 5. eser, iz
 6. cüzt şey
 7. ifade, tarz, usul
 8. mizaç
 9. nağme, makam
 10. şiir parçası, şarkı.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 sort
 
 1. çeşit, tür, nevi
 2. usul, yol, tarz
 3. soy, tabiat. sort of (k. dili) oldukça. after a sort bir dereceye kadar. in some sort bir derecede. of sorts sıradan. out of sorts (k. dili) rahatsız, keyifsiz
 4. gücenik, dargın, küskün.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 stamp
 
 1. ayağını yere vurmak
 2. basmak
 3. damga vurmak, üzerine damga basmak, damgalamak
 4. üzerinde silinmez izler bırakmak
 5. yerleşmek
 6. kalıpla vurup kesmek
 7. ezmek
 8. sikke darbetmek
 9. imza ile tespit etmek
 10. pul yapıştırmak
 11. ıstampa
 12. damgalama
 13. damga
 14. pul, posta pulu
 15. ayağını yere vurma
 16. kalıp
 17. maden filizini ezmeye mahsus tokmak
 18. alamet, marka
 19. cins, soy, çeşit. stamp mill maden filizi kırma makinası. stamp out üstüne basıp söndürmek
 20. bastırmak, ezip yok etmek
 21. kalıp ile kesmek
 22. ayak patırtısı ile çıkmak. stamp pad ıstampa. stamp tax pul vergisi. stamping ground bir kimsenin sık sık gittiği yer.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 stock
 
 1. stok, depo malları
 2. mevcut mal
 3. satılacak mal
 4. bir çiftlikte bulunan hayvanlar
 5. sermaye hisseleri, hisse senedi
 6. ağaç gövdesi
 7. ırk, silsile, soy, nesep, nesil
 8. dil ailesi
 9. menşe
 10. asıl
 11. çorba için hazırlanan et suyu
 12. hammadde
 13. tüfek veya tabanca kundağı
 14. top arabasının ana dingili
 15. sap, kabza, el
 16. (mak.) yiv kesen aletin kolu
 17. üzerine aşı yapılan dal
 18. aşı budağının alındığı dal
 19. (iskambil) oyunculara dağıtılmayan kâğıtlar
 20. tiyatro trupu ve repertuvarı. stocks (eski) tomruk (ceza)
 21. gemi inşaat kızağı. stock boy satılacak malları dükkânda tanzim eden kimse. stock car yarış için gerekli değişiklikler yapılmış araba. stock company hisse senetleri çıkaran şirket
 22. tiyatro trupu. stock dove yabani güvercin, (zool.) Columba oenas, stock exchange. borsa stock farm hayvan çiftliği. stock in trade dükkandaki mal, sermaye, kuvvetli taraf. stock market borsa
 23. hisse senetleri fiyatlarının inip çıkması. stock taking malın mevcudunu sayma, mevcudu kontrol. in stock mevcut (mal) on the stocks (gemi) yapılmakta, inşa halinde. out of stock elde kalmamış, mevcudu tükenmiş. take stock malın mevcudunu saymak, önceden hesaplamak veya imtihan etmek .take stock in (k. dili) ilgilenmek, alâkadar olmak
 24. önem vermek
 25. inanmak.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 stirps
 
 1. (çoğ.) stirpes) sülale, soy
 2. (huk.) ilk ata. per stirpes mirasın eşit olarak gruptaki kimselere paylaştırılması.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 tribe
 
 1. kabile, aşiret, oymak, soy, uyruk
 2. aynı sınıftan veya aynı sanattan kimseler, grup
 3. biyolı takım, familya
 4. dişi hayvandan gelen zürriyet. tribes'man kabileye mensup fert.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 antecedent
 
 1. önce gelen, evvel, mukaddem
 2. önerti
 3. geçmişte vaki olay
 4. geçmiş, mazi
 5. , (cog) ced, soy
 6. (gram) zamirin yerini aldığı isim veya tümleç
 7. (mat.) bir denklemin ilk ünitesi.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top