Search result for

snug

(63 entries)
(0.0167 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -snug-, *snug*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
snug    [ADJ] อบอุ่นและน่าสบาย, See also: สบาย, Syn. comfortable
snuggle    [VI] อิงแอบ, See also: ซุกในอ้อมกอด, Syn. cuddle, huddle, nuzzle
snuggle    [VT] อิงแอบ, See also: ซุกในอ้อมกอด, Syn. cuddle, huddle, nuzzle
snuggery    [N] สถานที่น่าอยู่
snug down    [PHRV] แล่นเรือปลอดภัย
snuggle up    [PHRV] พักอย่างสบาย, See also: ซุกอย่างสบาย, Syn. nestle up
snuggle down    [PHRV] อิงแอบอย่างสบาย, Syn. nestle down

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
snugThere are gaps between the boards in the box. If you fit them in snugly, you'll get more use out of the box.
snugThe snow keeps the young plants snug and warm.
snugThe old woman was snugly sitting on a cushion.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
snug(สนัก) adj. อบอุ่น,อยู่สบาย,อุ่นสบาย,เหมาะกับตัว,อุตุ,เล็กดี,จุ๋มจิ๋ม,น่าอยู่, (เรือ) ต่อได้ดี,พอสบาย,เป็นความลับ,ซ่อนเร้น. vi. อิงแอบ,นอนสบาย,นอนอุตุ,แนบ,ซุก vt. ทำให้อบอุ่น,ทำให้อุ่นสบาย,ทำให้สบาย,ทำให้เหมะกับตัว,ชักใบเรือลง (เพื่อเตรียมรับพายุ) adv. อย่างสบาย

English-Thai: Nontri Dictionary
snug(adj) อบอุ่น,ผาสุก,อุตุ,อิ่มสบาย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขดตัว    [V] curl oneself up, See also: snuggle up to someone, huddle up, Ant. ยืดตัว, Example: เด็กทารกขดตัวอยู่อย่างอบอุ่นในท้องแม่
แนบชิด [V] snuggle up to, See also: nestle, press close to, be close to, bring into close contact, Syn. แนบ, แอบชิด, อิงแอบ, Example: เธอเบียดร่างแนบชิดจนแขนข้างหนึ่งของผมสัมผัสกับนิ่มเนื้อ
เคล้าเคลีย    [V] snuggle, See also: cuddle, nestle, embrace, nuzzle, Syn. เคลียคลอ, คลอเคลีย, Ant. ละเลย, เพิกเฉย, Example: แมวส่วนใหญ่จะมีนิสัยชอบเคล้าเคลียเจ้าของอยู่ตลอดเวลา, Thai definition: เคล้าคู่กัน เคียงเคล้ากัน
เคลียเคล้า    [V] snuggle, See also: cuddle, nestle, embrace, nuzzle, Syn. เคลียคลอ, คลอเคลีย, อิงแอบ, Ant. ละเลย, เพิกเฉย, ไม่ใส่ใจ, Example: พอถึงปูนหกสิบกามวิสัยดำเนินไปได้ก็แต่เพียงเคลียเคล้า ถกไถ และดอมดม
พันแข้งพันขา    [V] snuggle up to one's legs, Example: ไม่ว่าเขาจะไปทำอะไรที่ไหน ลูกหมาก็วิ่งกรูตามไปพันแข้งพันขาจนเดินเหินลำบาก, Thai definition: คลุกคลีคลอเคลียอยู่ที่ขา, ไปไม่พ้นตัว
อิงอร    [V] snuggle up, See also: nestle, Syn. เคล้าเคลีย, คลอเคลีย
อิงแอบ    [V] snuggle up, See also: nestle, Syn. แนบชิด, แอบอิง, Example: น้องอิงแอบพ่อราวแม่เหล็กดึงดูด
แอบอิง [V] snuggle, See also: nestle, Syn. อิงแอบ, แนบชิด
แนบเนื้อ [V] snuggle, See also: be tight, Example: เธอมิได้ถามเฉยๆ แต่ยังแนบเนื้อเข้าไปชิดจนแขนข้างหนึ่งของผมสัมผัสกับเนื้อนิ่ม
ซบ    [V] nestle, See also: snuggle, cuddle, Syn. แนบ, Example: เขาซบที่ตักอุ่นๆ ของแม่ให้สมกับที่คิดถึง, Thai definition: เอาหน้าฟุบแนบลงไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบ[v.] (aēp) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
อิงแอบ[v.] (ing-aēp) EN: snuggle up ; nestle ; sit close against ; press together ; press up against ; cling together   
อิงอร[v.] (ing-øn) EN: snuggle up ; nestle   
เคล้าเคลีย[v.] (khaokhlīa) EN: snuggle ; cuddle ; nestle ; embrace ; nuzzle   
ขดตัว[v. exp.] (khot tūa) EN: curl oneself up ; snuggle up to someone ; huddle up   FR: se blottir ; se pelotonner
รัด[v.] (rat) EN: bind ; fasten ; tighten ; tie ; squeeze ; hug ; be tight ; be a snug   FR: serrer ; sangler
สบาย[v.] (sabāi) EN: feel comfortable ; be comfortable ; be healthy ; be all right ; be well ; be happy ; feel good ; be snug ; be cozy   FR: aller bien ; être en forme ; bien se porter ; être en bonne santé
สนิท[X] (sanit) EN: tight ; perfectly joined ; firm ; snug ; close fitting   FR: bien ajusté ; à fond

CMU English Pronouncing Dictionary
SNUG    S N AH1 G
SNUGGS    S N AH1 G Z
SNUGLY    S N AH1 G L IY0
SNUGGLE    S N AH1 G AH0 L
SNUGGING    S N AH1 G IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
snug    (n) (s n uh1 g)
snugs    (n) (s n uh1 g z)
snugly    (a) (s n uh1 g l ii)
snugger    (j) (s n uh1 g @ r)
snuggle    (v) (s n uh1 g l)
snuggery    (n) (s n uh1 g @ r ii)
snuggest    (j) (s n uh1 g i s t)
snuggled    (v) (s n uh1 g l d)
snuggles    (v) (s n uh1 g l z)
snugness    (n) (s n uh1 g n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Übergangspassung {f}snug fit; transition fit [Add to Longdo]
behaglich; gemütlich {adj} | behaglicher; molliger | am behaglichsten; am molligstensnug | snugger | snuggest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
すっぽり[, suppori] (adv,adv-to) (1) (on-mim) entirely; completely; (2) cleanly; snugly; (P) [Add to Longdo]
すぽっと[, supotto] (adv) (on-mim) snugly; tightly; firmly [Add to Longdo]
ちんまり[, chinmari] (adv-to,vs) (on-mim) snugly; cosily; compactly [Add to Longdo]
ぴちっと[, pichitto] (adv,vs) tightly; snugly [Add to Longdo]
ぴっちり[, picchiri] (adv,adv-to,vs) (on-mim) tightly; snugly [Add to Longdo]
ほんわか[, honwaka] (adv,adv-to) (on-mim) warm; snug [Add to Longdo]
ほんわかした;ほんわかとした[, honwakashita ; honwakatoshita] (adj-f) (uk) warm and snug; soft and comfortable [Add to Longdo]
アースバンド[, a-subando] (n) {comp} earth band; earth strap; strap snug [Add to Longdo]
温々;温温[ぬくぬく, nukunuku] (adv) comfortably; snugly; cosily; easy; carefree [Add to Longdo]
寄り添う;寄添う[よりそう, yorisou] (v5u,vi) to get close; to cuddle close together; to nestle close to; to snuggle up to [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アースバンド[あーすばんど, a-subando] earth band, earth strap, strap snug [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Snug \Snug\, n. (Mach.)
   Same as {Lug}, n., 3.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Snug \Snug\, v. i. [imp. & p. p. {Snugged}; p. pr. & vb. n.
   {Snugging}.]
   To lie close; to snuggle; to snudge; -- often with up, or
   together; as, a child snugs up to its mother.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Snug \Snug\, v. t.
   1. To place snugly. [R.] --Goldsmith.
    [1913 Webster]
 
   2. To rub, as twine or rope, so as to make it smooth and
    improve the finish.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Snug \Snug\, a. [Compar. {Snugger}; superl. {Snuggest}.] [Prov.
   E. snug tight, handsome; cf. Icel. sn["o]ggr smooth, ODan.
   sn["o]g neat, Sw. snugg.]
   1. Close and warm; as, an infant lies snug.
    [1913 Webster]
 
   2. Close; concealed; not exposed to notice.
    [1913 Webster]
 
       Lie snug, and hear what critics say. --Swift.
    [1913 Webster]
 
   3. Compact, convenient, and comfortable; as, a snug farm,
    house, or property.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 snug
   adj 1: offering safety; well protected or concealed; "a snug
       harbor"; "a snug hideout"
   2: fitting closely but comfortably; "a close fit" [syn: {close},
     {snug}, {close-fitting}]
   3: well and tightly constructed; "a snug house"; "a snug little
     sailboat"
   4: enjoying or affording comforting warmth and shelter
     especially in a small space; "a cozy nook near the fire";
     "snug in bed"; "a snug little apartment" [syn: {cozy},
     {cosy}, {snug}]
   n 1: a small secluded room [syn: {cubby}, {cubbyhole},
      {snuggery}, {snug}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top