ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gambol

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gambol-, *gambol*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gambol[VI] กระโดดโลดเต้น, Syn. jump, leap, bound

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gambol(แกม'เบิล) vi. กระโดดโลดเต้น,เล่นซน,การเล่นซน, Syn. skip about

English-Thai: Nontri Dictionary
gambol(vi) กระโดดโลดเต้น,เต้นรำ,ร่าเริง,ยินดี,เล่นซน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If we don't deal with this now soon little Gambol here won't be able to get a nickel for his grandma.ถ้าเราไม่จัดการมันซะตอนนี้ เร็ว ๆนี้ แกมโบน้อย ๆ ก็จะไม่มีตังค์ ไปซื้อของให้คุณย่าอีกแล้วนะจ๊ะ The Dark Knight (2008)
Yo, Gambol, somebody here for you. They say they've just killed the Joker.แกมโบ มีคนมาหา บอกว่าฆ่าโจ๊กเกอร์ได้ The Dark Knight (2008)
What do you do, you just go out there and gambol about like a bunny?ชั้นก็แค่ออกไปวิ่งๆ The Cruciferous Vegetable Amplification (2010)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gambol    (v) gˈæmbl (g a1 m b l)
gambols    (v) gˈæmblz (g a1 m b l z)
gambolled    (v) gˈæmbld (g a1 m b l d)
gambolling    (v) gˈæmblɪŋ (g a1 m b l i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
とち狂う[とちぐるう;とちくるう, tochiguruu ; tochikuruu] (v5u,vi) to be playful; to gambol; to be amused (with something); to play; to sport; to frolic; to joke [Add to Longdo]
どち狂う[どちぐるう, dochiguruu] (v5u,vi) (See とち狂う) to be playful; to gambol; to be amused (with something); to play; to sport; to frolic; to joke [Add to Longdo]
戯る[たわむる, tawamuru] (v5r,vi) (arch) (See 戯れる) to be playful; to gambol; to be amused (with something); to play; to sport; to frolic; to joke [Add to Longdo]
戯れる[たわむれる(P);ざれる;じゃれる, tawamureru (P); zareru ; jareru] (v1,vi) (1) to be playful; to gambol; to be amused (with something); to play; to sport; to frolic; to joke; (2) to flirt with; (P) [Add to Longdo]
巫山戯る(ateji)[ふざける, fuzakeru] (v1) (uk) to romp; to gambol; to frolic; to joke; to make fun of; to flirt; to mess around; to screw around; to josh; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gambol \Gam"bol\, n. [OE. gambolde, gambaulde, F. gambade,
   gambol, fr. It. gambata kick, fr. L. gamba leg, akin to F.
   jambe, OF. also, gambe, fr. L. gamba, hoof or perh. joint:
   cf. Gr. ? a binding, winding, W., Ir. & Gael. cam crooked;
   perhaps akin to E. chamber: cf.F. gambiller to kick about.
   Cf. {Jamb}, n., {Gammon} ham, {Gambadoes}.]
   A skipping or leaping about in frolic; a hop; a sportive
   prank. --Dryden.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gambol \Gam"bol\ v. i. [imp. & p. p. {Gamboled}, or {Gambolled};
   p. pr. & vb. n. {Gamboling} or {Gambolling}.]
   To dance and skip about in sport; to frisk; to skip; to play
   in frolic, like boys or lambs.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gambol
   n 1: gay or light-hearted recreational activity for diversion or
      amusement; "it was all done in play"; "their frolic in the
      surf threatened to become ugly" [syn: {play}, {frolic},
      {romp}, {gambol}, {caper}]
   v 1: play boisterously; "The children frolicked in the garden";
      "the gamboling lambs in the meadows"; "The toddlers romped
      in the playroom" [syn: {frolic}, {lark}, {rollick},
      {skylark}, {disport}, {sport}, {cavort}, {gambol}, {frisk},
      {romp}, {run around}, {lark about}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top