ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tatter

T AE1 T ER0   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tatter-, *tatter*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tatter[N] ผ้าขี้ริ้ว, See also: ผ้าที่ขาดรุ่งริ่ง, เศษผ้าหรือกระดาษที่ขาด, Syn. rag, shred
tattered[ADJ] ซึ่งขาดรุ่งริ่ง, See also: กะรุ่งกะริ่ง, ฉีกขาดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย, Syn. old, ragged
tatterdemalion[N] คนที่ใส่ชุดผ้าขี้ริ้ว, See also: ผู้ที่แต่งกายขาดรุ่งริ่ง, คนแต่งตัวปอนๆ, Syn. slob

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tatter(แทท'เทอะ) n. ผ้าขี้ริ้ว,ผ้าที่ขาดรุ่งริ่ง,เศษผ้าหรือกระดาษที่ขาด
tatterdemalion(แททเทอะดีเมล'เยิน) n. ผู้อยู่ในชุดผ้าขี้ริ้ว,ผู้ที่แต่งกายขาดรุ่งริ่ง
tattersn. ผ้าขี้ริ้ว. vt. ฉีกเป็นผ้าขี้ริ้ว,ฉีกขาดรุ่งริ่ง vi. กลายเป็นผ้าขี้ริ้ว

English-Thai: Nontri Dictionary
tatter(n) ผ้าขี้ริ้ว,เศษผ้า
tatter(vt) ฉีกขาด,ฉีกเป็นผ้าขี้ริ้ว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The decor is in tatters and the staff surly.เครื่องเรือนตอนนี้โดนเผาไม่เหลือชิ้นดีแล้ว และพวกพนักงานโรงแรมก็คงกำลังกราดเกรี้ยว 1408 (2007)
Natural fibers like cotton would have decomposed to dust or tatters in say, I don't know, four months.เส้นใยตามธรรมชาติ อย่างผ้าฝ้ายคงจะย่อยสลาย กลายเป็นฝุ่นหรือผ้าขี้ริ้วไปแล้ว น่าสักจะ ไม่แน่ใจนัก ราว 4 เดือนได้ The Bones That Weren't (2010)
♪ I'm in tatters ♪ชันนั้นฉีกขาดเป็นชิ้นๆ Supply and Demand (2011)
[Horn honking] ♪ I'm in tatters ♪ชันฉีกเป้นชิ้นๆ Supply and Demand (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tatterA tattered flag which continues to flutter in the wind.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รุ่งริ่ง[ADJ] ragged, See also: tattered, shabby, Example: หล่อนสวมเสื้อเชิ้ตมีชายครุยรุ่งริ่งแบบโคบาลแถวอกเสื้อ
กะรุ่งกะริ่ง[ADJ] ragged, See also: tattered, shabby, Syn. รุ่งริ่ง, Example: เขาสวมเสื้อผ้าขาดกะรุ่งกะริ่ง, Thai definition: ขาดออกเป็นริ้วๆ, เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หลุดลุ่ย[v.] (lutlui) EN: be tattered ; be worn - out ; be ragged   FR: être débraillé

CMU English Pronouncing Dictionary
TATTER T AE1 T ER0
TATTERS T AE1 T ER0 Z
TATTERED T AE1 T ER0 D
TATTERSALL T AE1 T ER0 S AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tatter (n) tˈætər (t a1 t @ r)
tatters (n) tˈætəz (t a1 t @ z)
tattered (j) tˈætəd (t a1 t @ d)
tatterdemalion (n) tˌætədəmˈɛɪlɪəʳn (t a2 t @ d @ m ei1 l i@ n)
tatterdemalions (n) tˌætədəmˈɛɪlɪəʳnz (t a2 t @ d @ m ei1 l i@ n z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Bestatter(n) |der, pl.Bestatter| สัปเหร่อ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tattergreis {m} [ugs.]doddery old man; dodderer [Add to Longdo]
Tattergreisin {f} [ugs.]doddery old woman [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おんぼろ[, onboro] (adj-na,adj-no) worn-out; shabby; tattered; dilapidated [Add to Longdo]
ぼろぼろ(P);ボロボロ[, boroboro (P); boroboro] (adj-na,adv,n,vs,adj-no) (1) (on-mim) worn-out; torn; crumbling; tattered; (2) tears or grain of rice falling; (P) [Add to Longdo]
襤褸;藍褸[ぼろ;らんる(襤褸), boro ; ranru ( boro )] (n,pref) rag; scrap; tattered clothes; fault (esp. in a pretense, pretence); defect; run-down or junky [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tatter \Tat"ter\, n.
   One who makes tatting. --Caulfield & S. (Doct. of
   Needlework).
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tatter \Tat"ter\, n. [Icel. t["o]tur, t["o]ttur, pl. t["o]trar,
   ?["o]ttrar; cf. Norw. totra, pl. totror, LG. taltern tatters.
   [root]240.]
   A rag, or a part torn and hanging; -- chiefly used in the
   plural.
   [1913 Webster]
 
      Tear a passion to tatters, to very rags. --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tatter \Tat"ter\, v. t. [p. p. {Tattered}.]
   To rend or tear into rags; -- used chiefly in the past
   participle as an adjective.
   [1913 Webster]
 
      Where waved the tattered ensigns of Ragfair. --Pope.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tatter
   n 1: a small piece of cloth or paper [syn: {rag}, {shred},
      {tag}, {tag end}, {tatter}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top