Search result for

rumble

(64 entries)
(0.0179 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rumble-, *rumble*
English-Thai: Longdo Dictionary
rumble strip(n) เส้นจราจรที่ตีขวางบนถนนเป็นแถบๆ ใช้สำหรับเตือนคนขับรถถึงลักษณะสภาพถนนที่เปลี่ยนไป หรือให้ระวัง (เช่น เตือนเมื่อถึงทางเลี้ยว, เตือนเมื่อถึงทางลาด) เส้นนี้ทำงานโดยอาศัยแรงกระแทกของล้อรถกับเส้นจารจรที่ตีไว้บนถนน ทำให้เกิดเสียงเมื่อรถวิ่งผ่านและการสั่นสะเทือนบนตัวรถ
tummy rumble, tummy rumbling(n) เสียงท้องร้อง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rumble[VI] ส่งเสียงครางยาว, Syn. groan, whir
rumble[VI] เคลื่อนที่เสียงดัง, Syn. move noisily
rumble[N] เสียงครางยาว, Syn. hum, whir
rumble[N] เสียงพึมพำไม่พอใจ, Syn. grumble, brone

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rumble(รัม'เบิล) vi.,vt.,n. (ทำให้,เสียง) ดังก้อง,ดังฟ้าร้อง,แล่นเสียงดังก้อง,กระหึ่ม, See also: rumbler n. rumblingly adv., Syn. drum,boom,roll
crumble(ครัม'เบิล) {crumbled,crumbling,crumbles} vt. ทำให้เป็นเศษเล็กเศษน้อย vi. แตกเป็นเศษเล็กเศษน้อย,สลายตัวหรือเน่าเปื่อยเป็นเศษเล็กเศษน้อย
grumble(กรัม'เบิล) vi.,vt.,n. (การ) บ่น,คำราม,ครวญ., See also: grumbler n. grumblingly adv. grumbly adv., Syn. repine,complain,whine

English-Thai: Nontri Dictionary
rumble(n) เสียงกระหึ่ม,เสียงฟ้าร้อง,ที่นั่งตอนท้าย
rumble(vi) ร้อง(ฟ้า),ส่งเสียงดังก้อง
crumble(vi) ร่วน,ละลาย,สลายตัว,แตกเป็นเสี่ยง
crumble(vt) ทำให้เป็นเศษเล็กๆ
grumble(n) การพร่ำบ่น,การบ่น,การโอดครวญ
grumble(vi) พร่ำบ่น,บ่น,ครวญ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
THUNDER RUMBLESTHUNDER RUMBLELe Morte d'Arthur (2008)
We're gonna get blown to bits! We're in big trouble... (THUNDER RUMBLES)(เรากำลังจะถูกเป่าเป็นชิ้นๆ เราเจอปัญหาใหญ่แล้ว) Up (2009)
Ladies and gentlemen let's get ready to rumble!เตรียมตัวมันส์กันได้เลย 2012 (2009)
This may be our last chance. [explosion rumbles] If this bombardment continues,นี่อาจจะเป็น โอกาส สุดท้าย ถ้าการทิ้งระเบิด ลงมาตรงนี้ Air: Part 1 (2009)
Come on, come on. [explosion rumbles] [stargate dialing] [Riley]:เร็วซิ เร็วซิ รหัสที่ 1 เข้าที่ Air: Part 1 (2009)
Can't be worse than here, can it? [explosions rumble] Nobody move!มันจะแย่กว่านี้ ตอนนี้ อีกเหรอ? รอคำสั่งสนับสนุน Air: Part 1 (2009)
Go. Go! [explosions rumble louder, closer]ไป ผมจะเข้าก่อน Air: Part 1 (2009)
[ball rumbles down lane] [pins clatter] [keys clacking][เสียง โยนลูกบอล] [เสียง พิณล้ม] [เสียงพิมพ์ดีด] Night of Desirable Objects (2009)
Ripped and ready to rumble.สุกเต็มที่พร้อมใช้งาน Exit Wounds (2010)
If we break into smaller groups! [thunder rumbles] That's good enough!ถ้าพวกเราแยกกันเป็นกลุ่มเล็กๆ นั่นดีพอแล้ว Intervention (2010)
It was this or the barrel of a gun, and you know it. [thunder rumbles] James!มันอาจจะเป็นสิ่งนี้หรืออาจจะเป็นลำกล้องปืนก็ได้ และนายก็รู้นิ เจมส์ ! Intervention (2010)
Then let's rumble.งั้นลั่นกรองกันเลย Practically Perfect (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rumbleMy stomach rumbles.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คะนอง[V] thunder, See also: rumble, roll, boom, Example: ฝนยังคงเทกระหน่ำ ฟ้ายังคะนองและสว่างวูบวาบ, Thai definition: เรียกอาการของฟ้าที่มีเสียงลั่นเปรี้ยงๆ ว่า ฟ้าคะนอง
ลั่น[V] clap (or cry) loudly, See also: rumble, be loud, be thunderous, Example: ชายชรายืนปรบมือให้กับตัวเอง และลั่นเสียงหัวเราะตามเด็กไปด้วย, Thai definition: มีหรือทำให้มีเสียงดัง
ลั่น[V] clap (or cry) loudly, See also: rumble, be loud, be thunderous, Example: ชายชรายืนปรบมือให้กับตัวเอง และลั่นเสียงหัวเราะตามเด็กไปด้วย, Thai definition: มีหรือทำให้มีเสียงดัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ่น[n.] (bon) EN: mutter ; grumble ; murmur ; complain   FR: grogner ; ronchonner ; marmonner ; se plaindre
จู้จี้[v.] (jūjī) EN: grumble ; complain ; be fussy ; be fastidious about ; fuss ; fret   
การว่า[n.] (kān wā) EN: grumble   
คำราม[v.] (khamrām) EN: growl ; roar ; snarl ; grumble ; bellow ; bluster   FR: grogner ; gronder
ลั่น[v.] (lan) EN: clap loudly ; rumble ; be loud ; be thunderous ; crack   FR: claquer
งึมงำ[v.] (ngeum-ngam) EN: murmur ; mutter ; grumble   FR: murmurer ; marmonner ; ronchonner
โอดครวญ[v.] (ōtkhrūan) EN: complain ; grumble ; moan ; cry ; lament ; bemoan ; wail   FR: gémir ; se lamenter
พังทลาย[v.] (phangthalāi) EN: collapse ; crumble ; fall apart ; go to pieces ; tumble down ; cave in   FR: s'effondrer ; s'écrouler ; s'ébouler
พึมพำ[v.] (pheumpham) EN: mumble ; mutter ; murmur ; grumble ; complain   FR: marmonner ; ronchonner
พ้อ[v.] (phø) EN: complain ; blame ; grumble   

CMU English Pronouncing Dictionary
RUMBLE    R AH1 M B AH0 L
RUMBLED    R AH1 M B AH0 L D
RUMBLES    R AH1 M B AH0 L Z
RUMBLEY    R AH1 M B L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rumble    (v) (r uh1 m b l)
rumbled    (v) (r uh1 m b l d)
rumbles    (v) (r uh1 m b l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ごねる[, goneru] (v1,vi) to grumble; to make difficulties [Add to Longdo]
ごろつく[, gorotsuku] (v5k,vi) (1) (See ごろごろ) to rumble; to thunder; to roll about (people, large objects); (2) to wander about without a fixed workplace, home, etc.; to hang around; to loiter [Add to Longdo]
ぶつぶつ[, butsubutsu] (n,adv,adv-to) (1) (on-mim) grunt; grumble; complaint; mutter; (2) pimples; spots; eruption; rash; (3) cutting into small pieces; (4) simmering; (P) [Add to Longdo]
ほざく[, hozaku] (v5k,vt) (vulg) to say; to spatter; to prate; to prattle; to babble; to grumble; to murmur; to brawl [Add to Longdo]
ぼやく[, boyaku] (v5k,vi) to grumble; to complain [Add to Longdo]
ゴトゴト;ごとごと[, gotogoto ; gotogoto] (adv,adv-to) (1) clop clop; rumble rumble; (2) sound of something being boiled [Add to Longdo]
ランブルシート[, ranburushi-to] (n) rumble seat [Add to Longdo]
巻繊;巻煎[けんちん;けんちゃん;けんちぇん, kenchin ; kenchan ; kenchien] (n) (1) fried finely minced daikon, great burdock, carrot and shiitake mushrooms wrapped with crumbled tofu in dried beancurd and deep-fried; (2) (abbr) (See 巻繊汁) Japanese tofu and vegetable chowder; (3) (arch) (orig. meaning) black soybean sprouts fried in sesame seed oil wrapped in dried beancurd and stewed [Add to Longdo]
管を巻く[くだをまく, kudawomaku] (exp,v5k) to grumble over one's wine cups [Add to Longdo]
愚図る[ぐずる, guzuru] (v5r) to grumble; to be unsettled; to pick a quarrel [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
噪音[zào yīn, ㄗㄠˋ , ] rumble; noise; static [Add to Longdo]
隆隆[lóng lóng, ㄌㄨㄥˊ ㄌㄨㄥˊ, ] rumble [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rumble \Rum"ble\, v. t.
   To cause to pass through a rumble, or shaking machine. See
   {Rumble}, n., 4.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rumble \Rum"ble\, v. i. [OE. romblen, akin to D. rommelen, G.
   rumpeln, Dan. rumle; cf. Icel. rymja to roar.]
   1. To make a low, heavy, continued sound; as, the thunder
    rumbles at a distance.
    [1913 Webster]
 
       In the mean while the skies 'gan rumble sore.
                          --Surrey.
    [1913 Webster]
 
       The people cried and rombled up and down. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. To murmur; to ripple.
    [1913 Webster]
 
       To rumble gently down with murmur soft. --Spenser.
    [1913 Webster]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rumble \Rum"ble\, n.
   1. A noisy report; rumor. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Delighting ever in rumble that is new. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. A low, heavy, continuous sound like that made by heavy
    wagons or the reverberation of thunder; a confused noise;
    as, the rumble of a railroad train.
    [1913 Webster]
 
       Clamor and rumble, and ringing and clatter.
                          --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
       Merged in the rumble of awakening day. --H. James.
    [1913 Webster]
 
   3. A seat for servants, behind the body of a carriage.
    [1913 Webster]
 
       Kit, well wrapped, . . . was in the rumble behind.
                          --Dickens.
    [1913 Webster]
 
   4. A rotating cask or box in which small articles are
    smoothed or polished by friction against each other.
    [1913 Webster]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rumble
   n 1: a loud low dull continuous noise; "they heard the rumbling
      of thunder" [syn: {rumble}, {rumbling}, {grumble},
      {grumbling}]
   2: a servant's seat (or luggage compartment) in the rear of a
     carriage
   3: a fight between rival gangs of adolescents [syn: {rumble},
     {gang fight}]
   v 1: make a low noise; "rumbling thunder" [syn: {rumble},
      {grumble}]
   2: to utter or emit low dull rumbling sounds; "he grumbled a
     rude response"; "Stones grumbled down the cliff" [syn:
     {grumble}, {growl}, {rumble}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top