Search result for

groan

(65 entries)
(0.0128 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -groan-, *groan*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
groan[N] เสียงคราง, See also: เสียงครวญคราง, การคร่ำครวญ, Syn. moan, whine
groan[VI] คราง, See also: ครวญคราง, ร้องคราง, Syn. lament, whine
groan with[PHRV] คร่ำครวญออกมาด้วย, See also: ครวญครางด้วย
groan with[PHRV] ทำให้หนักมากด้วยการบรรทุก (อาหาร)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
groan(โกรน) n.,v. (ส่ง) เสียงครวญคราง,เสียงพึมพำแสดงความไม่พอใจหรืออื่น ๆ ,ปรารถนา,ถูกบีบคั้น,รับน้ำหนักมากเกินไป, See also: groaner n. groaningly adv., Syn. lament,moan

English-Thai: Nontri Dictionary
groan(n) เสียงคร่ำครวญ,เสียงครวญ
groan(vi) ร้องครวญคราง,คร่ำครวญ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
(CARL GROANS)(CARL GROANS) Up (2009)
(DOGS GROANING)(เสียงคราง) Up (2009)
(grunting and groaning)Gasp (2009)
(grunting and groaning)Gasp (2009)
(squishing, Trish groans)Gasp (2009)
(grunting and groaning)Sigh (2009)
(screams, groans)Sigh (2009)
[whoosh of gate opening] [distant hisses and creaks] [gasps and groans]เอาล่ะ หลบไปก่อน หลบไปให้พ้นทางก่อน Air: Part 1 (2009)
How ridiculous. [ships groans and clanks] What was that?ตลกล่ะ เกิดอะไร ขี้นเนี่ย? Air: Part 1 (2009)
If you people can't stand up to the son of a bitch, i-- [power groans and winds down]ถ้าคุณไม่กล้าต่อหน้าไอ้บ้านั้น ผม... .. Darkness (2009)
(grunting and groaning) Hey, come on, come on.เฮ้ พอก่อน... Sectionals (2009)
- i gotta get home now. - [grunting and groaning] - arthur, i just got a call and i think i have to- [sharp breath] [winces]ผมต้องกลับบ้านแล้ว อาร์เธอ ผมเพิ่งได้รับโทรศัพย์ และผมคิดว่า ผมต้อง โจน่า เกิดอะไรขึ้น Hungry Man (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
groanAn old oak is groaning in the storm.
groanGroaning strangely she is hurling her overflowing passion onto the canvas!
groanThe loaded desk groaned again.
groanThe man groaned in pain.
groanThe old chair groaned under her weight.
groanThe people groaned under the burden of heavy taxation.
groanThe roof of the hut groaned under the weight of the snow.
groanThe soldier groaned with pain.
groanThe table groaned with food.
groanThe table was groaning with food.
groanWe could hear the groans of the injured man.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โหยหวน[V] moan, See also: groan, lament, bemoan, bewail, deplore, Syn. คร่ำครวญ, โหยไห้, Example: แมวดำโหยหวนอย่างน่ารำคาญ, Thai definition: ร้องคร่ำครวญไม่รู้จักหยุด
อ๋อย[ADV] groaningly, Thai definition: คำใช้ขยายกริยา คราง ในคำว่า ครางอ๋อย
โอดโอย[V] groan, See also: moan, Example: ชายหนุ่มบิดตัวร้องโอดโอยอยู่ลั่นๆ, Thai definition: ร้อง เพราะความเจ็บปวด
ครวญ[V] groan, See also: lament, mourn, bemoan, cry over, complain, Syn. รำพัน, รำพึงรำพัน, รำพึง, โอดครวญ, คร่ำครวญ, Example: พ่อค้าท้องถิ่นต่างก็ครวญว่ากิจการของเขารอวันตาย
ครวญคราง[V] groan, See also: lament, moan, mourn, wail, bewail, Syn. ร่ำไห้, ครวญ, ร้องครวญ, Example: ผู้เคราะห์ร้ายครวญครางด้วยความเจ็บปวด
คราง[V] groan, See also: moan, Syn. ครวญ, ร้อง, ครวญคราง, Example: คนไข้ครางด้วยความเจ็บปวดเมื่อพยาบาลทำแผล, Thai definition: ร้องเบาๆ เรื่อยๆ ด้วยความเจ็บปวด หรือร้องลากยาวๆ
เทวศ[N] groan, See also: moan, cry, bemoan, lament, bewail, deplore, grumble, complain, murmur, Syn. เทวษ, Thai definition: การคร่ำครวญ
เทวษ[N] moan, See also: groan, cry, bemoan, lament, Syn. การคร่ำครวญ, Example: นางวันทองมีความอาดูรพูนเทวษเมื่อต้องพรากจากขุนแผน, Notes: (สันสกฤต)
รำพึง[V] groan, See also: lament, mourn, bemoan, cry over, complain, Syn. รำพัน, รำพึงรำพัน, โอดครวญ, คร่ำครวญ, Example: พ่อค้าท้องถิ่นต่างก็รำพึงเป็นเสียงเดียวกันว่ากิจการของเขารอวันตาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คร่ำครวญ[v.] (khramkhrūan) EN: lament ; moan and groan ; grieve   FR: gémir ; se lamenter
คราง[v.] (khrāng) EN: groan ; moan   FR: se plaindre ; gémir
ครวญ[v.] (khrūan) EN: groan ; lament ; mourn ; bemoan ; cry over ; complain   FR: s'épancher ; s'abandonner

CMU English Pronouncing Dictionary
GROAN    G R OW1 N
GROANS    G R OW1 N Z
GROANED    G R OW1 N D
GROANING    G R OW1 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
groan    (v) (g r ou1 n)
groans    (v) (g r ou1 n z)
groaned    (v) (g r ou1 n d)
groaning    (v) (g r ou1 n i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shēn, ㄕㄣ, ] groan, #79,826 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ううん[, uun] (int) (1) no; (2) er, well, ...; (3) groan; (P) [Add to Longdo]
うなり声;唸り声[うなりごえ, unarigoe] (n) (1) roar; growl; (2) groan; moan [Add to Longdo]
ウンウン;うんうん[, un'un ; un'un] (int) uh-huh; sound indicating agreement; grunting or groaning sound [Add to Longdo]
ケニアンクロミス[, keniankuromisu] (n) Kenyan chromis (Chromis nigroanalis) [Add to Longdo]
ミシミシ;みしみし[, mishimishi ; mishimishi] (adv,adv-to,vs) creaking; groaning (e.g. of something under physical stress) [Add to Longdo]
苦しむ[くるしむ, kurushimu] (v5m,vi) to suffer; to groan; to be worried; (P) [Add to Longdo]
沈吟[ちんぎん, chingin] (n,vs) hum; meditation; painstaking elaboration on one's poem; groaning in distress [Add to Longdo]
鳴咽;嗚咽[おえつ, oetsu] (n,vs) sobbing; weeping; groaning; fit of crying [Add to Longdo]
呻き声;うめき声[うめきごえ, umekigoe] (n) groan; moan; moaning [Add to Longdo]
呻く[うめく, umeku] (v5k,vi) (uk) to moan; to groan [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Groan \Groan\, v. t.
   To affect by groans.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Groan \Groan\, n.
   A low, moaning sound; usually, a deep, mournful sound uttered
   in pain or great distress; sometimes, an expression of strong
   disapprobation; as, the remark was received with groans.
   [1913 Webster]
 
      Such groans of roaring wind and rain.  --Shak.
   [1913 Webster]
 
      The wretched animal heaved forth such groans. --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 groan \groan\ (gr[=o]n), v. i. [imp. & p. p. {Groaned}
   (gr[=o]nd); p. pr. & vb. n. {Groaning}.] [OE. gronen, granen,
   granien, AS. gr[=a]nian, fr. the root of grennian to grin.
   [root]35. See {2d Grin}, and cf. {Grunt}.]
   1. To give forth a low, moaning sound in breathing; to utter
    a groan, as in pain, in sorrow, or in derision; to moan.
    [1913 Webster]
 
       For we . . . do groan, being burdened. --2 Cor. v.
                          4.
    [1913 Webster]
 
       He heard the groaning of the oak.   --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   2. To strive after earnestly, as with groans.
    [1913 Webster]
 
       Nothing but holy, pure, and clear,
       Or that which groaneth to be so.   --Herbert.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 groan
   n 1: an utterance expressing pain or disapproval [syn: {groan},
      {moan}]
   v 1: indicate pain, discomfort, or displeasure; "The students
      groaned when the professor got out the exam booklets"; "The
      ancient door soughed when opened" [syn: {groan}, {moan}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top