ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-requital-

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: requital, *requital*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
requital[N] การตอบสนอง, See also: การโต้ตอบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
requital(รีไคว'เทิล) n. การชดเชย,การตอบแทน,การตอบสนอง,การโต้ตอบ,การแก้แค้น,สิ่งที่ชดเชย,สิ่งตอบแทน,รางวัล,การทำโทษ

English-Thai: Nontri Dictionary
requital(n) การแก้แค้น,การชดเชย,การตอบสนอง,รางวัล,ค่าตอบแทน

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
requital    (n) rˈɪkwˈaɪtl (r i1 k w ai1 t l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vergeltung {f} | Vergeltungen {pl}requital | requitals [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Requital \Re*quit"al\ (-al), n. [From {Requite}.]
   The act of requiting; also, that which requites; return, good
   or bad, for anything done; in a good sense, compensation;
   recompense; as, the requital of services; in a bad sense,
   retaliation, or punishment; as, the requital of evil deeds.
   [1913 Webster]
 
      No merit their aversion can remove,
      Nor ill requital can efface their love. --Waller.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Compensation; recompense; remuneration; reward;
     satisfaction; payment; retribution; retaliation;
     reprisal; punishment.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 requital
   n 1: a justly deserved penalty [syn: {retribution}, {requital}]
   2: an act of requiting; returning in kind [syn: {requital},
     {payment}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top