Search result for

ยิก ๆ

(8 entries)
(0.173 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ยิก ๆ-, *ยิก ๆ*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ยิก ๆ มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ยิก ๆ*)
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ยิก, ยิก ๆว. เร็ว ๆ ถี่ ๆ เช่น ท้ายิกเลย เกาหัวยิก ๆ ชวนยิก ๆ, ขยิก ก็ใช้.
ขยิก(ขะหฺยิก) ว. เร็ว ๆ ถี่ ๆ เช่น เกาขยิก ๆ.
ยักยี่ยักยันว. ขะยิก ๆ, เขยก ๆ, ทำท่าขยับบ่อย ๆ.
หย็อกหย็อยว. มีลักษณะเป็นเส้นหยิก ๆ งอ ๆ อย่างผมเด็กเล็ก ๆ.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยิก ๆ[adv.] (yik yik) EN: repeatedly ; over and over again   FR: à répétition ; encore et encore

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
crinkum-crankum(คริง'คัม แครง'คัม) n. สิ่งที่หยิก ๆ งอ ๆ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top