ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

色斑

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -色斑-, *色斑*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
色斑[sè bān, ㄙㄜˋ ㄅㄢ, ] stain; colored patch; freckle; lentigo [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
色斑[いろむら, iromura] (n) color spotting; color irregularity; color spots [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Dusky dolphin, often in pods two hundred strong work together to reap the harvest.[CN] 200条暗色斑纹海豚聚集在一起 紧密合作,尽情收获 The Shallow Seas (2006)
It's got blue spots.[CN] 衣服上怎么还有蓝色斑迹 {\3cH202020}It's got blue spots. Go (2006)
That's me over there, black Chevelle, white stripe.[CN] 那是我 那里,黑色的 Chevelle,白色斑纹。 Life of Crime (2013)
Let's have a look at the green patches.[CN] 让我们看一下黑色斑 The Andromeda Strain (1971)
And what do you wanna get her on? The liver spots?[CN] 你想用什么吸引她,你这一身色斑和皱纹? Men in Hope (2011)
And we waited and waited, and sure enough, those little black specks started scurrying everywhere, just working hard to build their home back.[CN] 而我们等待,等待, 果然, 那些小的黑色斑点 开始到处乱窜, 只是努力 建立自己的家了。 Hope Floats (1998)
The coast of South America is home to thousands and thousands of acrobatic dusky dolphins.[CN] 因为离南美较近 这里是成千上万的暗色斑纹海豚的乐园 Dolphins (2000)
But look at this. The staining on the fracturing.[CN] 但是看看这个 伤口上的色斑 El Carnicero en el Coche (2013)
Buy yourself a sorrel horse... and paint some white spots on him as far as I'm concerned.[CN] 然后在马身上涂上白色斑点不就得了 Dead Man (1995)
Which means the infection is spread by a mere fraction of the green.[CN] 这意味着病菌是通过 这些绿色斑点传播 The Andromeda Strain (1971)
That little white speck is chicken shit too.[CN] 而那小小的白色斑点 也是鸡屎 Pure Country (1992)
Mywholebody is covered with red spots...[CN] 我全身 覆盖着红色斑点. Kill Me Please (2010)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top