ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

brazen

B R EY1 Z AH0 N   
44 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -brazen-, *brazen*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brazen[ADJ] หน้าไม่อาย, See also: หน้าด้าน
brazen it out[PHRV] เผชิญหน้าอย่างกล้าหาญ, See also: กล้าเผชิญ, Syn. bluff out, brave out

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brazen(เบร'เซิน) {brazened,brazening,brazens} adj. ทำด้วยทองเหลือง,หน้าด้าน,ไร้ความอาย vt. กระทำอย่างไร้ยางอาย, See also: brazenness n. ดูbrazen
brazen-faced(เบร'เซินเฟสทฺ) adj. หน้าด้าน,ไร้ยางอาย

English-Thai: Nontri Dictionary
brazen(adj) ทำด้วยทองเหลือง,หน้าด้าน,ทะลึ่ง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
After your brazen escalation of our growing dispute, which we were willing to put to rest, we decided the only way to truly funkify you is to show you the one thing we know you can't do.ซึ่งเราอยากให้มันจบ ทางเดียว ที่จะเอาชนะพวกเธอ Funk (2010)
- That would be almost as brazen as attacking the Hand of the King in the streets of the capital.- นั่นหมายถึงพวกเขาไร้ยางอาย เช่นเดียวกับที่ทำร้ายมือขวา ของกษัตริย์ในถนนที่เมืองหลวง A Golden Crown (2011)
Channel Nine has learned no officers were hurt in the brazen attack.เพื่อโจมตีแผนกฆาตกรรมของสถานี และทางเราก็ได้รับรายงานว่า ไม่มีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ ในการโจมตีครั้งนี้ Talk to the Hand (2011)
He's known for a brazen attitude and a take-no-prisoners leadership style, and Nolcorp and Ross continue to push the boundaries of cellular technology.เขามีวิสัยทัศน์ดีเยี่ยม และมีความเป็นผู้นำแบบ "แรง ไม่แคร์สื่อ" และตอนนี้เขาได้วางแผน Trust (2011)
While he is never going to be a model citizen, he's also not the brazen thief that he was six years ago when I went after him for that Raphael.ขณะที่เขาไม่เคยทำตัวเป็น พลเมืองตัวอย่าง แต่เขากลับเป็นพวกหัวขโมยหน้าไม่อาย แต่นั่นมันก็6ปีมาแล้ว พอฉันไล่ตามเขา หลังจากเลิกกับราฟาเอล Stealing Home (2012)
Fake I.D., bricks of cash, brazen abduction...บัตรปลอม เงินสด ลักพาตัวแบบหน้าด้าน ๆ... Til Death Do Us Part (2012)
Police in Portland are trying to locate the shooter in a gang slaying that took the lives of three men in a brazen evening attack last night.ตำรวจในปอร์ตแลนด์กำลังพยายาม จะค้นหาตัวมือปืน ในการไล่สังหารกันของพวกแกงค์ ซึ่งคร่าชีวิตผู้คนไป3คน ในเหตุโจมตีที่เกิดขึ้นอย่างโจ่งแจ้ง เมื่อคืนนี้ A Stitch in Time (2012)
Mr. Barnett's visit comes less than 24 hours after the brazen escape of Yussef Khalid.บาร์เนตมาเยี่ยมไม่ถึง 24 ชม. หลังจากการหลบหนีของยูสเซฟ คาลิด Catch You Later (2015)
Brazen escape of Yussef Khalid, an American citizen wanted...การหลบหนีของยูสเซฟ คาลิด ที่ชาวอเมริกันต้องการ... Meet the Rosenbergs (2015)
I would liken it to Muhammad's brazen ultimatum that Prithviraj either apostatize or fight.ฉันอยากเปรียบเทียบ ที่โมฮัมหมัดยื่นคำขาด ให้พริธวิราชเลือกว่าจะสละหรือจะสู้ Split (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
brazenDespite "No Smoking" signs, the boat operator was brazenly smoking all the time.
brazenHa-ha-ha-hah! No worry! I brazenly bluffed.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ก๋ากั่น[ADJ] brazen, See also: brash, Syn. อวดกล้า, Example: ผู้หญิงคนนี้ท่าทางก๋ากั่นเหมือนผู้ชาย
โจ่งครึ่ม[ADV] blatantly, See also: brazenly, conspicuously, Syn. โจ่งครุ่ม, เปิดเผย, โจ่งแจ้ง, Example: เมื่อก่อนถ้าเขาไม่ทำโจ่งครึ่มจนน่าเกลียด สื่อก็คงจะหยวนๆ กันไปกับการกระทำของเขา, Thai definition: ไม่เกรงกลัวใคร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โจ่งแจ้ง[adv.] (jōngjaēng) EN: obviously ; openly ; flagrantly ; blatantly ; glaringly ; conspicuously ; brazenly   FR: ouvertement ; manifestement

CMU English Pronouncing Dictionary
BRAZEN B R EY1 Z AH0 N
BRAZENLY B R EY1 Z AH0 N L IY0
BRAZENNESS B R EY1 Z AH0 N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
brazen (v) brˈɛɪzn (b r ei1 z n)
brazens (v) brˈɛɪznz (b r ei1 z n z)
brazened (v) brˈɛɪznd (b r ei1 z n d)
brazening (v) brˈɛɪznɪŋ (b r ei1 z n i ng)
brazen-faced (j) brˈɛɪzn-fɛɪst (b r ei1 z n - f ei s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大胆[dà dǎn, ㄉㄚˋ ㄉㄢˇ, / ] brazen; audacious; outrageous; bold; daring; fearless, #4,375 [Add to Longdo]
厚脸皮[hòu liǎn pí, ㄏㄡˋ ㄌㄧㄢˇ ㄆㄧˊ, / ] brazen; shameless; impudent; cheek; thick-skinned, #43,432 [Add to Longdo]
死皮赖脸[sǐ pí lài liǎn, ㄙˇ ㄆㄧˊ ㄌㄞˋ ㄌㄧㄢˇ, / ] brazen faced (成语 saw); shameless, #47,305 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いけしゃあしゃ[, ikeshaasha] (adv) shamelessly; brazenly [Add to Longdo]
いけしゃあしゃあ[, ikeshaashaa] (adv,adv-to) brazenly [Add to Longdo]
おめおめ[, omeome] (adv-to) (1) (on-mim) shamelessly; acting brazenly unaffected; (2) being resigned to (disgrace) [Add to Longdo]
しらを切る;白を切る[しらをきる, shirawokiru] (exp,v5r) to feign ignorance; to pretend to be ignorant of; to play innocent; to brazen it out [Add to Longdo]
厚かましい[あつかましい, atsukamashii] (adj-i) impudent; shameless; brazen; (P) [Add to Longdo]
厚顔無恥[こうがんむち, kouganmuchi] (adj-na,n) shameless; brazen and unscrupulous [Add to Longdo]
擦れっ枯らし;擦れっ枯し[すれっからし, surekkarashi] (n) shameless person; sophisticated person; brazen hussy [Add to Longdo]
心臓に毛が生えた[しんぞうにけがはえた, shinzounikegahaeta] (exp) brazen-faced; completely impudent [Add to Longdo]
心臓に毛が生えている[しんぞうにけがはえている, shinzounikegahaeteiru] (exp) brazen-faced; completely impudent [Add to Longdo]
生意気[なまいき, namaiki] (adj-na,n) impertinent; saucy; cheeky; conceit; audacious; brazen; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brazen \Bra"zen\, v. t. [imp. & p. p. {Brazened}; p. pr. & vb.
   n. {Brazening}.]
   To carry through impudently or shamelessly; as, to brazen the
   matter through.
   [1913 Webster]
 
      Sabina brazened it out before Mrs. Wygram, but inwardly
      she was resolved to be a good deal more circumspect.
                          --W. Black.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brazen \Bra"zen\, a.[OE. brasen, AS. br[ae]sen. See {Brass}.]
   1. Pertaining to, made of, or resembling, brass.
    [1913 Webster]
 
   2. Sounding harsh and loud, like resounding brass.
    [1913 Webster]
 
   3. Impudent; immodest; shameless; having a front like brass;
    as, a brazen countenance.
    [1913 Webster]
 
   {Brazen age}.
    (a) (Myth.) The age of war and lawlessness which succeeded
      the silver age.
    (b) (Arch[ae]ol.) See under {Bronze}.
 
   {Brazen sea} (Jewish Antiq.), a large laver of brass, placed
    in Solomon's temple for the use of the priests.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 brazen
   adj 1: unrestrained by convention or propriety; "an audacious
       trick to pull"; "a barefaced hypocrite"; "the most
       bodacious display of tourism this side of Anaheim"- Los
       Angeles Times; "bald-faced lies"; "brazen arrogance";
       "the modern world with its quick material successes and
       insolent belief in the boundless possibilities of
       progress"- Bertrand Russell [syn: {audacious},
       {barefaced}, {bodacious}, {bald-faced}, {brassy},
       {brazen}, {brazen-faced}, {insolent}]
   2: made of or resembling brass (as in color or hardness)
   v 1: face with defiance or impudence; "brazen it out"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top