ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

braze

   
48 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -braze-, *braze*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brazen[ADJ] หน้าไม่อาย, See also: หน้าด้าน
brazen it out[PHRV] เผชิญหน้าอย่างกล้าหาญ, See also: กล้าเผชิญ, Syn. bluff out, brave out

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
braze(เบรซ) {brazed,brazing,brazes} vt. ทำด้วยทองเหลือง,ปกคลุมหรือประดับด้วยทองเหลือง,ใช้ทองแดงหรือสังกะสีเชื่อม
brazen(เบร'เซิน) {brazened,brazening,brazens} adj. ทำด้วยทองเหลือง,หน้าด้าน,ไร้ความอาย vt. กระทำอย่างไร้ยางอาย, See also: brazenness n. ดูbrazen
brazen-faced(เบร'เซินเฟสทฺ) adj. หน้าด้าน,ไร้ยางอาย

English-Thai: Nontri Dictionary
brazen(adj) ทำด้วยทองเหลือง,หน้าด้าน,ทะลึ่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
braze metalโลหะประสาน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
braze weldingการเชื่อมประสาน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
brazed jointรอยต่อเชื่อมประสาน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
brazeDespite "No Smoking" signs, the boat operator was brazenly smoking all the time.
brazeHa-ha-ha-hah! No worry! I brazenly bluffed.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ก๋ากั่น[ADJ] brazen, See also: brash, Syn. อวดกล้า, Example: ผู้หญิงคนนี้ท่าทางก๋ากั่นเหมือนผู้ชาย
โจ่งครึ่ม[ADV] blatantly, See also: brazenly, conspicuously, Syn. โจ่งครุ่ม, เปิดเผย, โจ่งแจ้ง, Example: เมื่อก่อนถ้าเขาไม่ทำโจ่งครึ่มจนน่าเกลียด สื่อก็คงจะหยวนๆ กันไปกับการกระทำของเขา, Thai definition: ไม่เกรงกลัวใคร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัดกรีทองเหลือง[v. exp.] (batkrī thøngleūang) EN: braze   
โจ่งแจ้ง[adv.] (jōngjaēng) EN: obviously ; openly ; flagrantly ; blatantly ; glaringly ; conspicuously ; brazenly   FR: ouvertement ; manifestement

CMU English Pronouncing Dictionary
BRAZEE B R AE1 Z IY0
BRAZEL B R AE1 Z AH0 L
BRAZEN B R EY1 Z AH0 N
BRAZEAL B R AH0 Z IY1 L
BRAZEAU B R AH0 Z OW1
BRAZELL B R AE1 Z AH0 L
BRAZENLY B R EY1 Z AH0 N L IY0
BRAZELTON B R AH0 Z EH1 L T AH0 N
BRAZENNESS B R EY1 Z AH0 N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
braze (v) brˈɛɪz (b r ei1 z)
brazed (v) brˈɛɪzd (b r ei1 z d)
brazen (v) brˈɛɪzn (b r ei1 z n)
brazes (v) brˈɛɪzɪz (b r ei1 z i z)
brazens (v) brˈɛɪznz (b r ei1 z n z)
brazened (v) brˈɛɪznd (b r ei1 z n d)
brazening (v) brˈɛɪznɪŋ (b r ei1 z n i ng)
brazen-faced (j) brˈɛɪzn-fɛɪst (b r ei1 z n - f ei s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大胆[dà dǎn, ㄉㄚˋ ㄉㄢˇ, / ] brazen; audacious; outrageous; bold; daring; fearless, #4,375 [Add to Longdo]
厚脸皮[hòu liǎn pí, ㄏㄡˋ ㄌㄧㄢˇ ㄆㄧˊ, / ] brazen; shameless; impudent; cheek; thick-skinned, #43,432 [Add to Longdo]
死皮赖脸[sǐ pí lài liǎn, ㄙˇ ㄆㄧˊ ㄌㄞˋ ㄌㄧㄢˇ, / ] brazen faced (成语 saw); shameless, #47,305 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いけしゃあしゃ[, ikeshaasha] (adv) shamelessly; brazenly [Add to Longdo]
いけしゃあしゃあ[, ikeshaashaa] (adv,adv-to) brazenly [Add to Longdo]
おめおめ[, omeome] (adv-to) (1) (on-mim) shamelessly; acting brazenly unaffected; (2) being resigned to (disgrace) [Add to Longdo]
しらを切る;白を切る[しらをきる, shirawokiru] (exp,v5r) to feign ignorance; to pretend to be ignorant of; to play innocent; to brazen it out [Add to Longdo]
厚かましい[あつかましい, atsukamashii] (adj-i) impudent; shameless; brazen; (P) [Add to Longdo]
厚顔無恥[こうがんむち, kouganmuchi] (adj-na,n) shameless; brazen and unscrupulous [Add to Longdo]
擦れっ枯らし;擦れっ枯し[すれっからし, surekkarashi] (n) shameless person; sophisticated person; brazen hussy [Add to Longdo]
心臓に毛が生えた[しんぞうにけがはえた, shinzounikegahaeta] (exp) brazen-faced; completely impudent [Add to Longdo]
心臓に毛が生えている[しんぞうにけがはえている, shinzounikegahaeteiru] (exp) brazen-faced; completely impudent [Add to Longdo]
生意気[なまいき, namaiki] (adj-na,n) impertinent; saucy; cheeky; conceit; audacious; brazen; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Braze \Braze\, v. i. [imp. & p. p. {Brazed}; p. pr. & vb. n.
   {Brazing}.] [F. braser to solder, fr. Icel. brasa to harden
   by fire. Cf. {Brass}.]
   1. To solder with hard solder, esp. with an alloy of copper
    and zinc; as, to braze the seams of a copper pipe.
    [1913 Webster]
 
   2. To harden. "Now I am brazes to it." --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Braze \Braze\, v. t. [AS. br[ae]sian, fr. br[ae]s brass. See
   {Brass}.]
   To cover or ornament with brass. --Chapman.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 braze
   v 1: solder together by using hard solder with a high melting
      point

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top