ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

brazen-faced

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -brazen-faced-, *brazen-faced*, brazen-fac, brazen-face
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brazen-faced(เบร'เซินเฟสทฺ) adj. หน้าด้าน,ไร้ยางอาย

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
brazen-faced    (j) brˈɛɪzn-fɛɪst (b r ei1 z n - f ei s t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
心臓に毛が生えた[しんぞうにけがはえた, shinzounikegahaeta] (exp) brazen-faced; completely impudent [Add to Longdo]
心臓に毛が生えている[しんぞうにけがはえている, shinzounikegahaeteiru] (exp) brazen-faced; completely impudent [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brazenfaced \Bra"zen*faced`\, a.
   Impudent; shameless.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 brazen-faced
   adj 1: unrestrained by convention or propriety; "an audacious
       trick to pull"; "a barefaced hypocrite"; "the most
       bodacious display of tourism this side of Anaheim"- Los
       Angeles Times; "bald-faced lies"; "brazen arrogance";
       "the modern world with its quick material successes and
       insolent belief in the boundless possibilities of
       progress"- Bertrand Russell [syn: {audacious},
       {barefaced}, {bodacious}, {bald-faced}, {brassy},
       {brazen}, {brazen-faced}, {insolent}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top