ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

data processing

   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -data processing-, *data processing*, data process
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
data processing[N] การประมวลผลข้อมูล (ทางคอมพิวเตอร์), See also: การใช้คอมพิวเตอร์จัดการข้อมูล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
data processingn. กระบวนการหรือเทคนิคการป้อนข้อมูล ใช้ตัวย่อว่า DP (อ่านว่า ดีพี) หมายถึง การนำข้อมูลดิบ (raw data) มาดำเนินการบางประการ เช่น จัดจำแนก คัดแยก คำนวณ บันทึก เปรียบเทียบ เพื่อให้เกิดผลตามที่ต้องการ หรือ ผลที่จะนำไปใช้ต่อไป โดยปกติจะใช้คำเต็ม ๆ ว่า electronic data processing หรือ EDP ซึ่งหมายเฉพาะถึง การประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ เท่านั้น
automatic data processingขบวนการป้อนข้อมูลโดยคอมพิวเตอร์ ใช้อักษรย่อว่า ADP

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
data processingการประมวลผลข้อมูล, การจัดกระบวนข้อมูล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
data processing (DP)การประมวลผล, การประมวลผลข้อมูล (ดีพี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
data processing (DP)การประมวลผล, การประมวลผลข้อมูล (ดีพี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Data processingการประมวลผลข้อมูล
กรรมวิธีในการเก็บข้อมูลจากที่เกิด นำข้อมูลมาบันทึกไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ นำข้อมูลที่เก็บไว้มาจัดทำเป็นรายงานเสนอผู้ใช้ เช่น การใช้คอมพิวเตอร์บันทึกประวัติของนักเรียน ตรวจข้อสอบ ให้คะแนนสอบ แล้วบันทึกคะแนนสอบลงในประวัติของนักเรียน สุดท้ายจึงใช้คอมพิวเตอร์คิดระดับคะแนน และจัดทำรายงานคะแนนสอบ การประมวลผลข้อมูลเป็นการประยุกต์คอมพิวเตอร์แบบพื้นฐานที่มีประโยชน์ต่อการทำงานของหน่วยงานและบริษัทต่างๆ นอกจากงานข้างต้นแล้ว ก็ยังมีตัวอย่างอื่นอีกมาก เช่น โรงแรมใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผลทำบัญชีคิดเงินลูกค้า ห้างสรรพสินค้าใช้คอมพิวเตอร์อ่านฉลากสินค้าแล้วคิดเงิน ต่อจากนั้นก็บันทึกเก็บข้อมูลการขายไว้จัดทำบัญชีต่อไป ฯลฯ [คอมพิวเตอร์]
Data processingการประมวลผลข้อมูล [TU Subject Heading]
Data Processingการประมวลข้อมูล [การแพทย์]
Data Processing Unitsหน่วยงานเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The IBM 7090 Data Processing System,ไอบีเอ็ม 7090 ระบบการ ประมวลผลข้อมูล Hidden Figures (2016)
NASA has confirmed that the IBM 790 data processing system has been utilized to confirm all of the mission's long and recovery system calculations.นาซ่าได้รับการยืนยันว่าการ ประมวลผล ไอบีเอม 790 ข้อมูล ระบบได้ถูกนำมาใช้เพื่อยืนยัน ทั้งหมดของภารกิจของการคำนวณระบบยาวและการกู้คืน Hidden Figures (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การประมวลผล[N] data processing, Example: มนุษย์ได้นำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการประมวลผลเป็นเวลาเกือบครึ่งศตวรรษแล้ว, Thai definition: การรวบรวมผลที่ได้ให้เป็นระเบียบและหมวดหมู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อีดีพี[abv.] (Ī.Dī.Phī.) EN: EDP (Electronic Data Processing)   
การประมวลผลข้อมูล[n. exp.] (kān pramūanphon khømūn) EN: data processing   FR: traitement des données [m]
การประมวลผลข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์[n. exp.] (kān pramūanphon khømūn thāng ilekthrønik) EN: Electronic Data Processing (EDP)   

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rechenzentrum {n}data processing center [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オンラインデータ処理[オンラインデータしょり, onrainde-ta shori] (n) {comp} on-line data processing [Add to Longdo]
データプロセシング[, de-tapuroseshingu] (n) {comp} data processing [Add to Longdo]
データ処理[データしょり, de-ta shori] (n) {comp} data processing; data handling [Add to Longdo]
データ処理システム[データしょりシステム, de-ta shori shisutemu] (n) {comp} data processing system; computer system; computing system [Add to Longdo]
データ処理システムの安全保護[データしょりシステムのあんぜんほご, de-ta shori shisutemu noanzenhogo] (n) {comp} data processing system security; computer system security [Add to Longdo]
データ処理ステーション[データしょりステーション, de-ta shori sute-shon] (n) {comp} data processing station [Add to Longdo]
データ処理センター[データしょりセンター, de-ta shori senta-] (n) {comp} Data Processing Center; DPC [Add to Longdo]
データ処理ノード[データしょりノード, de-ta shori no-do] (n) {comp} data processing node [Add to Longdo]
データ処理機械[データしょりきかい, de-ta shorikikai] (n) {comp} data processing machine [Add to Longdo]
遠隔アクセスデータ処理[えんかくアクセスデータしょり, enkaku akusesude-ta shori] (n) {comp} remote-access data processing [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データプロセシング[でーたぷろせしんぐ, de-tapuroseshingu] data processing [Add to Longdo]
データ処理[データしょり, de-ta shori] data processing, data handling [Add to Longdo]
データ処理システム[データしょりシステム, de-ta shori shisutemu] data processing system, computer system, computing system [Add to Longdo]
データ処理システムの安全保護[データしょりシステムのあんぜんほご, de-ta shori shisutemu noanzenhogo] data processing system security, computer system security [Add to Longdo]
データ処理ステーション[データしょりステーション, de-ta shori sute-shon] data processing station [Add to Longdo]
データ処理センター[データしょりセンター, de-ta shori senta-] Data Processing Center, DPC [Add to Longdo]
データ処理ノード[データしょりノード, de-ta shori no-do] data processing node [Add to Longdo]
データ処理機械[データしょりきかい, de-ta shorikikai] data processing machine [Add to Longdo]
遠隔アクセスデータ処理[えんかくアクセスデータしょり, enkaku akusesude-ta shori] remote-access data processing [Add to Longdo]
計算機システム[けいさんきシステム, keisanki shisutemu] data processing system, computer system, computing system [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 data processing
   n 1: (computer science) a series of operations on data by a
      computer in order to retrieve or transform or classify
      information

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top