Search result for

playful

(45 entries)
(0.0056 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -playful-, *playful*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
playful[ADJ] ชอบเล่น, See also: ขี้เล่น, สนุกสนาน, ซน, ร่าเริง, Syn. frisky
playful[ADJ] ซึ่งเป็นการหยอก, See also: เล่น, ซึ่งล้อเล่น, Syn. jesting
playfully[ADV] อย่างสนุกสนาน, See also: อย่างมีความสุข, อย่างร่าเริงแจ่มใส, Syn. cheerfully, happily, humorously, Ant. seriously

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
playful(เพล'ฟูล) adj. ขี้เล่น,ซน,สนุกสนาน,หยอกเล่น., See also: playfulness n., Syn. frolicsome

English-Thai: Nontri Dictionary
playful(adj) สนุกสนาน,ครึกครื้น,ซุกซน,ขี้เล่น

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Like the animated film, it conjures up playfulness and humor.ก็เหมือนหนังการ์ตูน มันทั้งสนุกสนานแล้วก็ตลก Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
Very playful.ดูสนุกสนานมากเลย Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
That brilliant, playful, disrespectful young bastard.มีลูกเล่นแพรวพราว ไม่รู้จักมีความเคารพ The Tourist (2010)
It's playful, fun and jazzy.เพลงนี้น่ารัก สนุก สดใสมีชีวิตชีวานะ Nodame Cantabile: The Movie II (2010)
You remember the short track Ono case? Then, one playful elementary school kid here sent an e-mail to the president of USA, you see.นายจำคดีที่เด็กประถมส่งอีเมล์ให้ประธานาธิบดีสหรัฐได้ไหม ข้างในมันเขียนว่า The Man from Nowhere (2010)
Just an idea, but maybe you could do something more playful.แค่เสนอความคิดนะ คุณน่าจะเอาแบบที่มันสนุกสนานหน่อย A Humiliating Business (2010)
And Doug is eh.. just a wonderful, playful, three-legged dog.แล้วดั้กก็เป็นเอ่อ.. หมาสามขาที่ขี้เล่นร่าเริงสุดๆ The Switch (2010)
Playful secrets.ความลับที่เราหยอกเล่นกัน Your Highness (2011)
In that tradition, I have mixed us a playful showbiz cocktail of what was left in my dads' liquor cabinet.ดังนั้นแล้ว ฉันจึงผสม คอกเทลมาด้วย โดยใช้ของที่เหลือ จากตู้เก็บเหล้าของพ่อฉัน Blame It on the Alcohol (2011)
the term "kidnap" is being used playfully.คำว่า 'ลักพาตัว' ใช้เพื่อความสนุก The Toast Derivation (2011)
I-I nibbled. I was being playful.ฉันล้อเล่น The Infestation Hypothesis (2011)
You are striking just the right tone of literate and serious yet playful and accessible.น้ำเสียงคุณฟังดูมีภูมิและจริงจัง แต่ก็ยังเหมือนหยอกและเข้าถึงได้ Despicable B (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
playfulSuch playfulness is characteristic of Mr Baker.
playfulThe dolphin is an intelligent and playful creature.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขี้เล่น[ADJ] playful, See also: mischievous, frisky, frolicsome, sportive, Syn. มีอารมณ์ขัน, สนุก, สนุกสนาน, Example: ในบทบาทของคุณพ่อ เขาเป็นคนใจดี ร่าเริง อ่อนโยน ขี้เล่น, Thai definition: ชอบเล่น, ชอบเย้าแหย่คนอื่น
เป็นเล่น[ADV] playfully, See also: triflingly, Ant. จริงจัง, Example: งานครั้งนี้ชี้ชะตาพวกเราทุกคน อย่าทำเป็นเล่นไปนะ, Thai definition: อย่างไม่เอาจริง
ย็อกแย็ก[ADV] playfully, See also: merrily, gaily, thoughtlessly, Syn. ย็อกแย็กๆ, Example: คนงานใหม่ทำงานย็อกแย็ก ดูไม่ตั้งใจ, Thai definition: ทำท่าเล่นๆ ไม่เอาจริงเอาจัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขี้เล่น[adj.] (khīlen) EN: playful ; mischievous ; frisky ; frolicsome   FR: joueur [m] ; jouette [f] (Belg.)
เล่น[adv.] (len) EN: for fun ; for joy ; for pleasure ; for amusement ; playfully   FR: pour le plaisir ; pour l'amusement
ทำเล่น ๆ[v. exp.] (tham len-len) EN: dabble ; be flippant ; be playful ; manifest insincerity   FR: faire quelque chose pour le plaisir ; essayer par curiosité

CMU English Pronouncing Dictionary
PLAYFUL    P L EY1 F AH0 L
PLAYFULLY    P L EY1 F AH0 L IY0
PLAYFULNESS    P L EY1 F AH0 L N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
playful    (j) (p l ei1 f @ l)
playfully    (a) (p l ei1 f @ l ii)
playfulness    (n) (p l ei1 f @ l n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お茶目[おちゃめ, ochame] (adj-na,n) (See 茶目) playfulness; mischief; urchin; wag [Add to Longdo]
とち狂う[とちぐるう;とちくるう, tochiguruu ; tochikuruu] (v5u,vi) to be playful; to gambol; to be amused (with something); to play; to sport; to frolic; to joke [Add to Longdo]
どち狂う[どちぐるう, dochiguruu] (v5u,vi) (See とち狂う) to be playful; to gambol; to be amused (with something); to play; to sport; to frolic; to joke [Add to Longdo]
戯る[たわむる, tawamuru] (v5r,vi) (arch) (See 戯れる) to be playful; to gambol; to be amused (with something); to play; to sport; to frolic; to joke [Add to Longdo]
戯れる[たわむれる(P);ざれる;じゃれる, tawamureru (P); zareru ; jareru] (v1,vi) (1) to be playful; to gambol; to be amused (with something); to play; to sport; to frolic; to joke; (2) to flirt with; (P) [Add to Longdo]
戯笑[ぎしょう, gishou] (n) playful laughter [Add to Longdo]
雑俳[ざっぱい, zappai] (n) playful literature originating from haiku [Add to Longdo]
檀林;談林[だんりん, danrin] (n) (1) {Buddh} (abbreviation of 栴檀林) (See 栴檀・1) Buddhist center for study and meditation; monastery; temple; (2) (abbr) (See 俳諧,談林風,談林派) Danrin style of haikai poetry (playful and oriented to the common person); Danrin school (of haikai poetry) [Add to Longdo]
談林風;檀林風[だんりんふう, danrinfuu] (n) (See 談林派,俳諧) playful style of haikai poetry popularized in the mid-seventeenth century [Add to Longdo]
茶目[ちゃめ, chame] (adj-na,n) playfulness; mischief; urchin; wag; brown eyes [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
爱游玩[ài yóu wán, ㄞˋ ㄧㄡˊ ㄨㄢˊ, / ] playful [Add to Longdo]
玩话[wán huà, ㄨㄢˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] playful talk; joking [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Playful \Play"ful\, a.
   Sportive; gamboling; frolicsome; indulging a sportive fancy;
   humorous; merry; as, a playful child; a playful writer. --
   {Play"ful*ly}, adv. -- {Play"ful*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 playful
   adj 1: full of fun and high spirits; "playful children just let
       loose from school" [ant: {serious}, {sober}, {unplayful}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top