Search result for

planet

(98 entries)
(0.0259 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -planet-, *planet*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
planet[N] โลก, See also: ดาวเคราะห์ที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่, Syn. sphere, globe, earth
planetary[ADJ] เกี่ยวกับโลก, See also: ของโลก, ทางโลก, Syn. terrestrial
planetary[ADJ] เกี่ยวกับดาวเคราะห์
planetary[ADJ] พเนจร, See also: เคลื่อนที่, เร่ร่อน, ไม่แน่นอน, Syn. wandering
planetoid[N] วัตถุในอากาศ
planetarium[N] หอดูดาว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
planet(แพลน'นิท) n. ดาวนพเคราะห์,ดาวเคราะห์
planetarium(แพลนนิแท'เรียม) n. หอดูดาว,ท้องฟ้าจำลอง
planetary(แพลน'นิเทอรี) adj. เกี่ยวกับดาวนพเคราะห์,พเนจร,เคลื่อนที่,เร่ร่อน,เกี่ยวกับโลก
planetoid(แพลน'นิทอยดฺ) n. =asteroid (ดู)
interplanetary(อินเทอแพลน'นิเทอรี) adj. ระหว่างดาวนพเคราะห์,ระหว่างดาวนพเคราะห์กับดวงอาทิตย์

English-Thai: Nontri Dictionary
planet(n) ดาวเคราะห์
planetarium(n) หอดูดาว,ท้องฟ้าจำลอง
planetary(adj) เกี่ยวกับดวงดาว,ซึ่งเคลื่อนที่,พเนจร,ซึ่งท่องเที่ยวไป

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
planet carrierชิ้นรองรับชุดเฟืองแพลเนต [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
planet gear; planet pinionเฟืองแพลเนต [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
planet pinion; planet gearเฟืองแพลเนต [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
planetary gear trainขบวนเฟืองแพลเนต [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
planetsดาวเคราะห์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
planetดาวเคราะห์, ดาวที่เป็นบริวารของดวงอาทิตย์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Planetariumท้องฟ้าจำลอง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Planetariumsท้องฟ้าจำลอง [TU Subject Heading]
Planetary ringวงแหวน (ดาราศาสตร์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Planetsดาวเคราะห์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You should go back to the Daily Planet,เอาหล่ะ, พ่อคนเก่ง, นายจะทำยังไงต่อ? Committed (2008)
She left me a voice mail, and then she never made it back to the planet.- คลาร์ก มันเรื่องอะไรกัน? - โลอีสน่ะ. ฉันไม่เจอเขาเลย. Committed (2008)
You hold the future of the entire planet in your hands.นายกุมอนาคตของโลกนี่ไว้กับมือ Odyssey (2008)
You're looking at the newest recruit to the Daily Planet.คุณกำลังมองมาที่นักหนังสือพิมพ์คนใหม่ ของเดลี่แพลนเนต Odyssey (2008)
This planet is ripe with unusual seismic activity.เปลือกของดาวดวงนี้เคลื่อนไหวตลอดเวลา Dead Space: Downfall (2008)
Planet security handling it.หน่วยรักษาความปลอดภัยกำลังจัดการอยู่ Dead Space: Downfall (2008)
We've got a timeline and a planet to crack.เรามีงานและเราจะต้องเจาะดาวอีกน่ะ Dead Space: Downfall (2008)
This rash of unusual cases coming from the planet puzzles me.เรื่องแปลกเหล่านี้มันทำให้ผมงงไปหมด Dead Space: Downfall (2008)
The magnetic field of the planet is bleeding out.สนามแม่เหล็กของดาวนี้กำลังลด Dead Space: Downfall (2008)
That's a dead planet and we're the only people out here.ดาวดวงนี้ตายแล้ว เราเป็นสิ่งมีชีวิตอย่างเดียว Dead Space: Downfall (2008)
It could just be excess magnetic feedback from the planet crack.อาจจะเป็นสัญญาณตอบกลับ จากรอยแยกของดาวก็เป็นได้ Dead Space: Downfall (2008)
- The planet is pushing back.แง่งงงงงงงงงงง ดาวมันตอบโต้ อะไรนะ? Dead Space: Downfall (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
planetA fund was set up with a view to preserving our endured planet.
planetAnimals and plants live on this planet.
planetAs far as we know, the earth is the only planet to have oceans.
planetAstronomy deals with the stars and planets.
planetFor world peace, therefore, we must develop the consciousness that we all are people of the planet Earth by means of a continual international exchange of culture and economy.
planetGravity binds the planets to the sun.
planetHe is always writing about journey to other planets.
planetI can't imagine life on another planet.
planetIf there's a world-wide all-out nuclear war it's said that there will be a "nuclear winter" all over the planet for several months.
planetIs there intelligent life on other planets?
planetIs there life on other planets?
planetI wonder if life exists on other planets.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พระเคราะห์[N] planet, See also: star, Syn. ดาวนพเคราะห์, ดาวพระเคราะห์, Ant. ดาวฤกษ์, Example: โหรจะทำนายทายทักโชคชะตาราศีโดยใช้วิถีการโคจรของพระเคราะห์เป็นหลัก, Count unit: ดวง, Thai definition: ดาวพระเคราะห์ทั้ง 9 คือ อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ เสาร์ พฤหัสบดี ราหู ศุกร์ เกตุ, Notes: (โหราศาสตร์)
ดาวเคราะห์[N] planet, Syn. ดาวพระเคราะห์, ดาวนพเคราะห์, Example: ดาวเคราะห์ทุกดวงเคลื่อนที่ไปตามวงรี, Thai definition: ดาวที่ไม่มีแสงสว่างในตัวเอง ต้องได้รับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ และเป็นบริวารโคจรรอบดวงอาทิตย์ มี 9 ดวง คือ พุธ (Mercury) ศุกร์ (Venus) โลก (Earth) อังคาร (Mars) พฤหัสบดี (Jupiter) เสาร์ (Saturn) มฤตยู (Uranus) สมุทร (Neptune) ยม (Pluto)
ดาวนพเคราะห์[N] planet, Syn. ดาวพระเคราะห์, ดาวเคราะห์, Example: มีการส่งยานอวกาศไปสำรวจดาวนพเคราะห์ต่างๆ, Count unit: ดวง
ดาวพระเคราะห์[N] planet, Syn. ดาวเคราะห์, ดาวนพเคราะห์, Example: นักดาราศาสตร์โบราณได้ให้ชื่อชั่วโมงของวันตามดาวพระเคราะห์ 7 ดวง
นพเคราะห์[N] planet, See also: nine celestial bodies, Syn. นวเคราะห์, Count unit: ดวง, Thai definition: ดาวพระเคราะห์ทั้ง 9 คือ อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ เสาร์ พฤหัสบดี ราหู ศุกร์ เกตุ, Notes: (โหราศาสตร์)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดาวแคระ[n.] (dāo khrae) EN: dwarf   FR: planète naine [f] ; naine [f]
ดาวเคราะห์[n.] (dāokhrǿ) EN: planet   FR: planète [f]
ดาวเคราะห์ชั้นใน [n. exp.] (dāokhrǿ channai) EN: inner planet   FR: planète intérieure [f]
ดาวเคราะห์ชั้นนอก[n. exp.] (dāokhrǿ channøk) EN: outer planet   FR: planète extérieure [f]
ดาวเคราะห์หิน[n. exp.] (dāokhrǿ hin) FR: planète rocheuse [f]
ดาวเคราะก๊าซ[n. exp.] (dāokhrǿ kāt) EN: gas planet   FR: planète gazeuse [f]
ดาวเคราะห์แคระ[n. exp.] (dāokhrǿ khrae) EN: dwarf planet   FR: planète naine [f]
ดาวเคราะห์ในแถบไคเปอร์[n. exp.] (dāokhrǿ nai thaēp Khaipoē) EN: Kuiper belt planet   FR: planète de le ceinture de Kuiper [f]
ดาวเคราะห์น้อย[n. exp.] (dāokhrǿ nøi) EN: asteroid ; minor planet   FR: astéroïde [m]
ดาวเคราะห์ย่อย[n. exp.] (dāokhrǿ yøi) EN: minor planet   

CMU English Pronouncing Dictionary
PLANET    P L AE1 N AH0 T
PLANETS    P L AE1 N AH0 T S
PLANET'S    P L AE1 N AH0 T S
PLANETARY    P L AE1 N AH0 T EH2 R IY0
PLANETARIUM    P L AE2 N AH0 T EH1 R IY0 AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
planet    (n) (p l a1 n i t)
planets    (n) (p l a1 n i t s)
planetary    (j) (p l a1 n i t r ii)
planetarium    (n) (p l a2 n i t e@1 r i@ m)
planetariums    (n) (p l a2 n i t e@1 r i@ m z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Planet(n) |der, pl. Planeten| ดาวเคราะห์

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Planet {m} | Planeten {pl}planet | planets [Add to Longdo]
Planetarium {n}planetarium [Add to Longdo]
Planetengetriebe {n} [techn.]planetary gear [Add to Longdo]
Planetenrad {n} [techn.]planetary wheel [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エリス[, erisu] (n) (1) (See 準惑星) Eris (dwarf planet); (2) Eris (Greek goddess of strife) [Add to Longdo]
ガス状惑星[ガスじょうわくせい, gasu jouwakusei] (n) gas giant (e.g. Jupiter, Saturn); gas planet [Add to Longdo]
ケレス;セレス[, keresu ; seresu] (n) (1) (See 準惑星) Ceres (dwarf planet); (2) Ceres (Roman goddess of agriculture) [Add to Longdo]
プラネタリウム[, puranetariumu] (n) planetarium; (P) [Add to Longdo]
プラネット[, puranetto] (n) planet [Add to Longdo]
ロシュ限界;ロッシュ限界[ロシュげんかい(ロシュ限界);ロッシュげんかい(ロッシュ限界), roshu genkai ( roshu genkai ); rosshu genkai ( rosshu genkai )] (n) Roche limit; Roche's limit (closest that a natural satellite can come to the center of a planet without disintegrating due to tidal forces) [Add to Longdo]
異星人[いせいじん, iseijin] (n) alien (from another planet) [Add to Longdo]
火星[かせい, kasei] (n,adj-no) Mars (planet); (P) [Add to Longdo]
海王星[かいおうせい, kaiousei] (n) Neptune (planet) [Add to Longdo]
外惑星[がいわくせい, gaiwakusei] (n) outer planet [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qián, ㄑㄧㄢˊ, ] planet Venus in the morning [Add to Longdo]
惑星[huò xīng, ㄏㄨㄛˋ ㄒㄧㄥ, ] planet [Add to Longdo]
[tūn, ㄊㄨㄣ, ] planet Jupiter; vomit [Add to Longdo]
行星[xíng xīng, ㄒㄧㄥˊ ㄒㄧㄥ, ] planet [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
惑星[わくせい, wakusei] Planet [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Planet \Plan"et\, n. [OE. planete, F. plan[`e]te, L. planeta,
   fr. Gr. ?, and ? a planet; prop. wandering, fr. ? to wander,
   fr. ? a wandering.]
   1. (Astron.) A celestial body which revolves about the sun in
    an orbit of a moderate degree of eccentricity. It is
    distinguished from a comet by the absence of a coma, and
    by having a less eccentric orbit. See {Solar system}.
    [1913 Webster]
 
   Note: The term planet was first used to distinguish those
      stars which have an apparent motion through the
      constellations from the fixed stars, which retain their
      relative places unchanged. The inferior planets are
      Mercury and Venus, which are nearer to the sun than is
      the earth; the superior planets are Mars, the
      asteroids, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune, which
      are farther from the sun than is the earth. Primary
      planets are those which revolve about the sun;
      secondary planets, or moons, are those which revolve
      around the primary planets as satellites, and at the
      same time revolve with them about the sun.
      [1913 Webster]
 
   2. A star, as influencing the fate of a men.
    [1913 Webster]
 
       There's some ill planet reigns.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Planet gear}. (Mach.) See {Epicyclic train}, under
    {Epicyclic}.
 
   {Planet wheel}, a gear wheel which revolves around the wheel
    with which it meshes, in an epicyclic train.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 planet
   n 1: (astronomy) any of the nine large celestial bodies in the
      solar system that revolve around the sun and shine by
      reflected light; Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter,
      Saturn, Uranus, Neptune, and Pluto in order of their
      proximity to the sun; viewed from the constellation
      Hercules, all the planets rotate around the sun in a
      counterclockwise direction [syn: {planet}, {major planet}]
   2: a person who follows or serves another [syn: {satellite},
     {planet}]
   3: any celestial body (other than comets or satellites) that
     revolves around a star

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 planet
   planet
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 planet
   planet
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Planet [planeːt] (n) , s.(m )
   planet
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top