ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

globe

G L OW1 B   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -globe-, *globe*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
Golden Globe Award(n) รางวัลลูกโลกทองคำ เช่น The Golden Globe Awards, honoring excellence in film and television, are presented by the Hollywood Foreign Press Association.
Image:

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
globe(n) แผนที่โลก
globe(n) โลก, Syn. earth, blue planet
globefish(n) ปลาปักเป้า
globefish(n) ปักเป้า
globetrot(vi) เดินทางรอบโลก
globetrotter(n) ผู้เดินทางรอบโลก (คำไม่เป็นทางการ), See also: นักเดินทางรอบโลก, Syn. voyager, tourist

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
globe(โกลบ) n. โลก, รูปทรงกลม, ลูกโลก v. ทำให้หรือกลายเป็นโลก, Syn. orb, sphere
globe-trottern. ผู้เดินทางรอบโลกบ่อยครั้ง., See also: globe-trotting n., adj.
conglobe(คอนโกลบ) { conglobed, conglobing, conglobes } vi., vt. จับหรือเกาะเป็นลูกหรือก้อนกลม

English-Thai: Nontri Dictionary
globe(n) โลก, ลูกโลก, โคม, ชามกลม, โป๊ะตะเกียง, ดาวนพเคราะห์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Globeลูกโลก [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Globesลูกตา [การแพทย์]
Globes, Enlargedลูกตาโต [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Not only Americans but people all around the globe are now guests in the nations we once called The Third World.ไม่เพียงชาวอเมริกัน... ...แต่ผู้คนทั่วโลกได้กลายเป็นผู้มาเยือนใน... ... ประเทศที่เราเรียกว่า โลกที่3 The Day After Tomorrow (2004)
If we're to believe Fogg's calculations, he will have circled the globe and returned to England in a fortnight.ถ้าเราเชื่อการคำนวณของฟ็อกก์ เขาจะเดินทางรอบโลก และกลับอังกฤษได้ใน 14 วัน Around the World in 80 Days (2004)
The Priory's members span our very globe itself.เหล่าผู้พิทักษ์? The Da Vinci Code (2006)
"If you had a big globe with a coat of varnish on it,"ถ้าคุณมีลูกโลกที่เคลือบด้วยน้ำมันวานิช" An Inconvenient Truth (2006)
Ordinary people across the globe discover they have extraordinary abilities.คนธรรมดา\ทั่วโลก สิ่งที่พวกเขามี\ความสามารถพิเศษ Chapter Seven 'Nothing to Hide' (2006)
Ordinary people across the globe discover they have extraordinary abilities.ผู้คนธรรมดาจาก คนละซีกโลกค้นพบว่า พวกเขามีความสามารถพิเศษ Chapter Six 'Better Halves' (2006)
Ordinary people across the globe discovered extraordinary abilities.คนธรรมดาจากทั่วโลก ค้นพบความสามารถพิเศษ Chapter Nine 'Homecoming' (2006)
Ordinary people look across the globe discoverผู้คนธรรมดามมองไปทั่วโลกและพบว่า Chapter Eight 'Seven Minutes to Midnight' (2006)
the Humankind, Life, Globe and everything will be over some day anywayมนุษย์ ชีวิต โลก และทุกสิ่งทุกอย่างจะดับลงไม่ช้านาน Negative Happy Chainsaw Edge (2007)
I'm scouring the globe for the next big thing but that's another story.ฉันค้นหาทั้งโลกเพื่อนสิ่งที่ยิ่งใหญ่ แต่เรื่องมันอีกเรื่องหนึ่ง Surf's Up (2007)
Years of searching the globe when I should've been looking in my own backyard.หลายปีที่ค้นหา Return to House on Haunted Hill (2007)
Weather center also reporting unique climate changes all over the globe and we have a theory that explains this activity.ศูนย์พยากรณ์อากาศก็ได้รายงานถึงสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิง กับโลก และเรามีทฤษฎีที่จะอธิบายถึงสาเหตุนี้ 2012 Doomsday (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
globeGoods are the great travelers over the earth's surface, far more than humans, which means that hardly an inhabited spot on the globe is untouched by trade.
globeHe traveled all over the globe.
globeHe was poisoned by the globefish he ate.
globeI travel to all parts of the globe.
globeMoving money and technology from one side of the globe to the other is not enough.
globeShe has traveled all over the globe.
globeThe earth is not a perfect globe.
globeThe equator divides the globe into two hemispheres.
globeThe new jet circles the globe in twenty-four hours.
globeThe summit talks are to be broadcast around the globe.
globeWe export various kinds of computers all over the globe.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปักเป้า(n) globefish, See also: blowfish, puffer, Syn. ปลาปักเป้า, Example: ปลาปักเป้าจะทำการพองตัวขึ้นเมื่อมีศัตรูเข้ามาทำร้าย โดยจะใช้หนามแหลมคมรอบตัวเป็นอาวุธ, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ชื่อปลาทะเลทุกชนิดในวงศ์ Tetraodontidae, Diodontidae และ Triodontidae ลำตัวป้อมหรือกลมมากน้อยแล้วแต่ชนิด สามารถพองตัวได้ ผิวหนังมีหนาม ฟันมีลักษณะเป็นกระดูกแข็ง ไม่มีครีบท้อง
พิภพ(n) world, See also: globe, Syn. โลก, พื้นพิภพ, ปฐพี, Example: ้ชื่อเสียงความเก่งกาจในการรบของเขาก้องไปทั่วพิภพ
ทรงกลม(n) sphere, See also: globe, round shape, Example: บอลลูนประกอบด้วยภาชนะก๊าซที่เป็นทรงกลม ทำด้วยวัสดุเบาเป็นพิเศษ
บานไม่รู้โรย(n) Globe amaranth, See also: Gomphrena globosa Linn., Syn. ดอกบานไม่รู้โรย, Example: การทำพานดอกไม้นิยมเอาบานไม่รู้โรยมาจัดเพราะอยู่ทนกว่าดอกไม้อื่นๆ, Count Unit: ต้น, ดอก, Thai Definition: ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Gomphrena globosa Linn.ในวงศ์ Amaranthaceae ลำต้นค่อนข้างแข็งแตกแขนงเป็นพุ่มเล็กๆ ใบเดี่ยวออกตรงข้ามกัน ดอกกลมๆ สีขาว ชมพู หรือม่วงแดง ดอกทนอยู่ได้นาน
ธรณีมณฑล(n) globe, Syn. ลูกโลก, Count Unit: ใย, Notes: (สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บานไม่รู้โรย[bānmairūrōi] (n) EN: Globe amaranth ; Pearly everlasting ; Bachelor's button ; Button agaga  FR: immortelle [ f ]
ดวง[dūang] (n) EN: disc = disk (Am.) ; sphere ; orb ; circle ; dot ; spot ; speckle ; stain  FR: disque [ m ] ; sphère [ f ] ; globe [ m ] ; cercle [ m ] ; point [ m ]
โลก[lōk] (n) EN: world ; Earth ; globe  FR: monde [ m ] ; Terre [ f ]
ลูกโลก[lūklōk] (n) EN: globe ; terrestrial globe ; globe model  FR: globe terrestre [ m ] ; sphère terrestre [ f ]
ลูกนัยน์ตา[lūk nai tā] (n) EN: eyeball  FR: globe oculaire [ m ]
ลูกตา[lūktā] (n) EN: eyeball ; eye  FR: globe oculaire [ m ]
พิภพ[phiphop] (n) EN: world ; globe  FR: monde [ m ] ; univers [ m ]
พิภพ[phiphop] (n) EN: world ; globe
รวมเข้าด้วยกัน[rūam khao dūaykan] (v, exp) EN: merge ; amalgamate ; combine  FR: aditionner ; annexer ; fusionner ; combiner ; embrasser ; englober ; incorporer ; grouper ; joindre ; conjuger ; regrouper ; réunir
สารทิศ[sārathit] (n) EN: all directions ; every direction ; all corners of the globe

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
GLOBE G L OW1 B
GLOBES G L OW1 B Z
GLOBEX G L OW1 B AH0 K S
GLOBE'S G L OW1 B Z
GLOBETROTTER G L OW1 B T R AO0 T ER0
GLOBETROTTERS G L OW1 B T R AO0 T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
globe (n) glˈoub (g l ou1 b)
globes (n) glˈoubz (g l ou1 b z)
globetrot (v) glˈoubtrɒt (g l ou1 b t r o t)
globetrots (v) glˈoubtrɒts (g l ou1 b t r o t s)
globetrotted (v) glˈoubtrɒtɪd (g l ou1 b t r o t i d)
globetrotter (n) glˈoubtrɒtər (g l ou1 b t r o t @ r)
globetrotters (n) glˈoubtrɒtəz (g l ou1 b t r o t @ z)
globetrotting (v) glˈoubtrɒtɪŋ (g l ou1 b t r o t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
地球仪[dì qiú yí, ㄉㄧˋ ㄑㄧㄡˊ ㄧˊ, / ] globe, #55,884 [Add to Longdo]
球状物[qiú zhuàng wù, ㄑㄧㄡˊ ㄓㄨㄤˋ ㄨˋ, / ] globe [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Globetrotter { m }; Globetrotterin { f }; Weltenbummler { m }; Weltenbummlerin { f }globe-trotter [Add to Longdo]
Globetrotten { n }globe-trotting [Add to Longdo]
Globus { m }; Erdball { m } | Globen { pl }globe | globes [Add to Longdo]
Kugel { f } | Kugeln { pl }globe | globes [Add to Longdo]
globetrottend { adj }globe-trotting [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
グローブ[guro-bu] (n) (1) (See グラブ・1) glove (esp. sports); (2) globe; (P) [Add to Longdo]
ゴールデングローブ賞[ゴールデングローブしょう, go-rudenguro-bu shou] (n) Golden Globe Award; Golden Globe Awards [Add to Longdo]
ビッグローブ[bigguro-bu] (n) { comp } BIGLOBE [Add to Longdo]
河豚;鰒[ふぐ;ふく(河豚)(ok);ふくべ(河豚)(ok);かとん(河豚);フグ, fugu ; fuku ( fugu )(ok); fukube ( fugu )(ok); katon ( fugu ); fugu] (n) (uk) puffer fish; blow fish; fugu; globefish; swellfish [Add to Longdo]
球状[きゅうじょう, kyuujou] (n) (1) shape of a globe; globe shape; (adj-no) (2) spherical [Add to Longdo]
球体[きゅうたい, kyuutai] (n) sphere; globe; orb [Add to Longdo]
玉(P);球;珠;弾[たま, tama] (n) (1) ball; sphere; globe; orb; (2) bead (of sweat, dew, etc.); drop; droplet; (3) (esp. 球) ball (in sports); (4) pile (of noodles, etc.); (5) (esp. 弾; also written as 弾丸) bullet; (6) (esp. 球) bulb (i.e. a light bulb); (7) lens (of glasses, etc.); (8) (esp. 玉, 珠) bead (of an abacus); (9) (sl) (abbr) (esp. 玉) (See 金玉・きんたま) ball (i.e. a testicle); (10) (esp. 玉, 珠; also written as 璧) gem; jewel (esp. spherical; sometimes used figuratively); pearl; (11) female entertainer (e.g. a geisha); (12) (derog) person (when commenting on their nature); character; (13) item, funds or person used as part of a plot; (n, n-suf) (14) (See 玉子・2) egg; (n-suf) (15) (usu. だま) coin; (16) precious; beautiful; excellent; (P) [Add to Longdo]
金梅[きんばい;キンバイ, kinbai ; kinbai] (n) (1) (uk) (See 黄梅) winter jasmine (Jasminum nudiflorum); (2) (abbr) (uk) (See 金梅草) Trollius hondoensis (species of globeflower) [Add to Longdo]
金梅草[きんばいそう;キンバイソウ, kinbaisou ; kinbaisou] (n) (uk) Trollius hondoensis (species of globeflower) [Add to Longdo]
月球儀[げっきゅうぎ, gekkyuugi] (n) (See 地球儀) moon globe [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ビッグローブ[びっぐろーぶ, bigguro-bu] BIGLOBE [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Globe \Globe\ (gl[=o]b), n. [L. globus, perh. akin to L. glomus
   a ball of yarn, and E. clump, golf: cf. F. globe.]
   1. A round or spherical body, solid or hollow; a body whose
    surface is in every part equidistant from the center; a
    ball; a sphere.
    [1913 Webster]
 
   2. Anything which is nearly spherical or globular in shape;
    as, the globe of the eye; the globe of a lamp.
    [1913 Webster]
 
   3. The earth; the terraqueous ball; -- usually preceded by
    the definite article. --Locke.
    [1913 Webster]
 
   4. A round model of the world; a spherical representation of
    the earth or heavens; as, a terrestrial or celestial
    globe; -- called also {artificial globe}.
    [1913 Webster]
 
   5. A body of troops, or of men or animals, drawn up in a
    circle; -- a military formation used by the Romans,
    answering to the modern infantry square.
    [1913 Webster]
 
       Him round
       A globe of fiery seraphim inclosed.  --Milton.
    [1913 Webster]
 
   {Globe amaranth} (Bot.), a plant of the genus {Gomphrena}
    ({G. globosa}), bearing round heads of variously colored
    flowers, which long retain color when gathered.
 
   {Globe animalcule}, a small, globular, locomotive organism
    ({Volvox globator}), once throught to be an animal,
    afterward supposed to be a colony of microscopic alg[ae].
    
 
   {Globe of compression} (Mil.), a kind of mine producing a
    wide crater; -- called also {overcharged mine}.
 
   {Globe daisy} (Bot.), a plant or flower of the genus
    {Globularing}, common in Europe. The flowers are minute
    and form globular heads.
 
   {Globe sight}, a form of front sight placed on target rifles.
    
 
   {Globe slater} (Zool.), an isopod crustacean of the genus
    {Spheroma}.
 
   {Globe thistle} (Bot.), a thistlelike plant with the flowers
    in large globular heads ({Cynara Scolymus}); also, certain
    species of the related genus {Echinops}.
 
   {Globe valve}.
    (a) A ball valve.
    (b) A valve inclosed in a globular chamber. --Knight.
      [1913 Webster]
 
   Syn: {Globe}, {Sphere}, {Orb}, {Ball}.
 
   Usage: Globe denotes a round, and usually a solid body;
      sphere is the term applied in astronomy to such a
      body, or to the concentric spheres or orbs of the old
      astronomers; orb is used, especially in poetry, for
      globe or sphere, and also for the pathway of a
      heavenly body; ball is applied to the heavenly bodies
      concieved of as impelled through space.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Globe \Globe\, v. t. [imp. & p. p. {Globed}; p. pr. & vb. n.
   {Globing}.]
   To gather or form into a globe.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mound \Mound\ (mound), n. [F. monde the world, L. mundus. See
   {Mundane}.]
   A ball or globe forming part of the regalia of an emperor or
   other sovereign. It is encircled with bands, enriched with
   precious stones, and surmounted with a cross; -- called also
   {globe}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 globe
   n 1: the 3rd planet from the sun; the planet we live on; "the
      Earth moves around the sun"; "he sailed around the world"
      [syn: {Earth}, {earth}, {world}, {globe}]
   2: an object with a spherical shape; "a ball of fire" [syn:
     {ball}, {globe}, {orb}]
   3: a sphere on which a map (especially of the earth) is
     represented

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 globe /glɔb/ 
  ball; ball-bearing; globe

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 globe /xlobə/
  globe; worldglobe

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top