Search result for

เคลื่อนที่

(65 entries)
(0.1956 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เคลื่อนที่-, *เคลื่อนที่*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ไปเคลื่อนที่ไปข้างหน้า

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เคลื่อนที่[V] move, See also: shift, transfer, remove, Syn. เคลื่อน, เขยื้อน, Ant. อยู่กับที่, Example: ขอทานยังคงนั่งอยู่ที่เดิม ไม่เคลื่อนที่ไปไหน, Thai definition: ไม่อยู่กับที่, ไม่ประจำที่ เช่น ห้องสมุดเคลื่อนที่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เคลื่อนที่ว. ไม่อยู่กับที่, ไม่ประจำที่, เช่น ห้องสมุดเคลื่อนที่.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
motileเคลื่อนที่ได้ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bidirectionalเคลื่อนที่ไปในสองทิศทาง [การแพทย์]
Circulating Poolเคลื่อนที่เป็นอิสระในกระแสโลหิต [การแพทย์]
Delocalizedเคลื่อนที่ได้,เคลื่อนย้าย [การแพทย์]
Fixedเคลื่อนที่ไม่ได้,ติดตรึง,ติดตาย,อยู่กับที่,คงที่,เฉพาะที่,ติดแน่น [การแพทย์]
Mobileเคลื่อนที่ไปมา, ภาพกล, เคลื่อนที่, สิ่งแขวน [การแพทย์]
Motileเคลื่อนที่ได้ [การแพทย์]
Movableเคลื่อนที่ได้, ขยับไปมาได้ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The only equipment we have is a sonogram and a portable x-ray.เครื่องมือชนิดเดียวที่เรามี คือโซโนแกรม และเครื่องเอ็กซ์เรย์แบบเคลื่อนที่ไ้ด้ The Itch (2008)
It's probably ten times as sterile as any mobile operating theater you'd find in a battlefield.มันอาจต้องใช้เวลา 10 ครั้งในการสเตอริไลย์ เหมือนห้องผ่าตัดเคลื่อนที่ ที่เราพบในสนามรบ The Itch (2008)
So we can use the portable X-ray.เราสามารถใช้ เครื่องเอ็กซ์เรย์แบบเคลื่อนที่ The Itch (2008)
Burnt Sienna, you're gonna be stuck in a mobile oncology truck in Pewaukee, Wisconsin.เบอร์น เซียน่า นายจะตกหลุมรักอยู่ในรถบ้านเคลื่อนที่ ใน มิลว็อกกี้ วิสคอนซิน Dying Changes Everything (2008)
Hey, gimme your cell phoneเดี๋ยวก่อน gimme โทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ Gas Pills (2008)
Precisely with the rest of the footage.เคลื่อนที่พร้อมกับอย่างอื่นในภาพเป๊ะๆ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Please join us at the moving library.โปรดร่วมกับพวกเราเรื่องห้องสมุดเคลื่อนที่ Heartbreak Library (2008)
What is she, a walking wildlife encyclopedia?คุณเป็น... สารานุกรมเคลื่อนที่รึ Babylon A.D. (2008)
Call the transit authority, school board, prisons.เรียกหน่วยเคลื่อนที่ กรรมการโรงเรียน เรือนจำ The Dark Knight (2008)
And my favorite book is A Moveab/e Feast.แล้วหนังสือที่น้องชอบคือ "งานฉลองเคลื่อนที่ได้ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
We are an easy target and our world as we know it is a lot simpler to put to an end than you might think.เรากลายเป็นเป้าเคลื่อนที่ ชีวิตที่เราดำเนินอยู่นี้ มันเปราะบาง เกินกว่าที่เราคิดไว้มาก Body of Lies (2008)
Strike team dispatch.** ทีมเคลื่อนที่เร็วกำลังจะถึง ** WarGames: The Dead Code (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เคลื่อนที่[v. exp.] (khleūoenthī) EN: change the position ; move ; displace ; shift; transfer ; remove   FR: déplacer ; bouger
เคลื่อนที่[adj.] (khleūoenthī) EN: mobile ; moving ; portable ; travelling ; walking   FR: mobile ; portable ; itinérant

English-Thai: Longdo Dictionary
gurney(n) เตียงเคลื่อนที่ (ใช้สำหรับเคลื่อนย้ายคนไข้), S. knock-down patient bed
Image:
CDMA(abbrev ) CDMA (Code division multiple access) คือ เทคโนโลยี ที่ใช้ในการส่งข้อมูลไม่ว่าจะเป็น DATA หรือ VOICE จากผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่คนนึง ไปยังอีกคนนึง โดยข้อมูลที่ส่งไปจะถูกเข้ารหัสต่างๆกันใน channel เดียวกัน ทำให้สามารถที่จะส่งข้อมูลจากหลายๆผู้ใช้งานใน channel เดียวกันได้
big data(n ) ข้อมูลขนาดใหญ่, ข้อมูลหลากหลายปริมาณมหาศาลที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เช่น ข้อมูลดัชนีการค้นคืนของเว็บ ข้อมูลการสื่อสารทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ ข้อมูลในเครือข่ายสังคม ข้อมูลการพยากรณ์อากาศ ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
angle[VI] หักมุม, See also: เคลื่อนที่ทำมุม
arc[VI] เคลื่อนที่เป็นแนวโค้ง
arise[VI] ขึ้นสูง, See also: เคลื่อนที่ขึ้น, Syn. ascend
ascend[VT] เคลื่อนที่ไปยัง
breeze[VI] เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว
careen[VI] เคลื่อนที่อย่างเอียงไปเอียงมาและควบคุมไม่ได้, Syn. hurtle, sway
circulate[VI] เคลื่อนไหวอย่างอิสระ, See also: เคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งโดยอิสระ
coast[VI] เคลื่อนที่ด้วยแรงดึงดูด (โดยไม่ใช้พลังงานขับเคลื่อน), Syn. glide, slide
coordinate[VI] ทำงานไปพร้อมกัน, See also: เคลื่อนที่ไปพร้อมกัน, ทำงานไปด้วยกัน
corkscrew[VI] เคลื่อนที่หมุนรอบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
air mobile(แอร์โม' บิล) adj. ซึ่งเคลื่อนที่ในอากาศ
allegro(อะเล' โกร) adj., n. (pl. -gros) สั้นและเร็ว (จังหวะดนตรี) -n. การเคลื่อนที่ที่สั้นและเร็ว (จังหวะ)
ambulance(แอม' บิวเลิน') n. รถพยาบาล, เรือหรือเครื่องบิน, โรงพยาบาลเคลื่อนที่
ambulate(แอม' บิวเลท) vi. เดินไปเดินมา, เคลื่อนที่, เคลื่อนย้าย. -ambulation n.
amoebocyte(อะมี' โบไซทฺ) n. เซลล์เคลื่อนที่ชนิดหนึ่งที่คล้ายตัวอะมีบา พบในสัตว์ไร้กระดูกสันหลังหลายชนิด, Syn. amebocyte
amoeboid(อะมี' บอยด์) คล้ายหรือเกี่ยวกับอะมีบา -amoeboidism adj. การเคลื่อนที่ของเม็ดเลือดขาวที่คล้ายการเคลื่อนที่ของอมีบา
anacoustic(แอนนะคุศ' ทิค) adj. เกี่ยวกับบริเวณเหนือบรรยากาศโลกขึ้นไป ที่ซึ่งคลื่นเสียงไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ เนื่องจากสื่อที่จะเป็นตัวนำ
anaphase(แอน' นะเฟส) n.เป็นระยะที่สี่ของการแบ่งตัวแบบ miptosis เป็นระยะที่ chromatid ถูกดึงแยกออกจากกันเป็นสองส่วนแล้วเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงข้ามและไปหยุดที่ขั้วทั้งสองของเซลล์ ทำให้ spindle fibre ที่อยู่ระหว่างโครมาติดยาวมากขึ้น chromatid ที่แยกออกจากกันนี้แล้ว จะเป็นโครโมโซมที่สมบูรณ์
armyworm(อาร์'มีเวอม) n. ตัวดักแด้ของผีเสื้อกลางคืนจำพวก Pseudaletia unipuncta มันมักเคลื่อนที่เป็นกลุ่มใหญ่และทำลายพืชผัก
axis(แอค' ซิส) n., (pl. axes) แกน, เพลา, เส้นศูนย์กลาง, สัมพันธมิตร, แนวหลักในการพัฒ-นาหรือเคลื่อนที่, กระดูกสันหลังที่คอ (ชิ้นที่ 2) , อักษะ (เยอรมัน ญี่ปุ่นและอิตาลีในสงครามโลกครั้งที่ 2) , ชื่อกวางในอินเดียและลังกา, Syn. coalition

English-Thai: Nontri Dictionary
bookmobile(n) ห้องสมุดเคลื่อนที่
budge(vt) เคลื่อนที่,ขยับเขยื้อน,กระดุกกระดิก,เปลี่ยนที่
dislocate(vt) ทำให้คลาดเคลื่อน,แยกจากกัน,ทำให้เคลื่อนที่
dislocation(n) ความคลาดเคลื่อน,การแยกจากกัน,การเคลื่อนที่
displace(vt) ย้ายที่,กำจัด,ไล่,ปลด,ทำให้เคลื่อนที่,เข้าแทนที่
dormant(adj) ไม่เคลื่อนที่,นอนอยู่,คงที่,อยู่เฉยๆ,สงบเงียบ
dynamic(adj) มีพลัง,คล่องแคล่ว,เปลี่ยนแปลงเสมอ,เกี่ยวกับพลังงาน,เกี่ยวกับการเคลื่อนที่
going(adj) ซึ่งกำลังจากไป,ซึ่งเคลื่อนที่,มีชีวิต,ปัจจุบัน,ตามปกติ
immovable(adj) เคลื่อนที่ไม่ได้,คงที่,ติดแน่น,ยืนกระต่ายขาเดียว
locomotion(n) การเคลื่อนที่,การเคลื่อนไหว

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
通過[つうか, tsuuka] (n) เคลื่อนที่ผ่าน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
動く[うごく, ugoku] Thai: เคลื่อนที่ English: to move

German-Thai: Longdo Dictionary
Handy(n) |das, pl. Handys/Handies| โทรศัพท์มือถือ, โทรศัพท์เคลื่อนที่, See also: Related: Telefon
steuern(vt) |steuerte, hat gesteuert| ควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ของพาหนะ เช่น ein Schiff steuern บังคับเรือหรือเดินเรือ
Zugzwang(n) |der, nur Sg.| เป็นคำศัพท์จากหมากรุกสากล ซึ่งมีความหมายว่า โดนบังคับให้เดินเสียเปรียบ (ไม่มีตาดีให้เดิน) คำว่า Zug นั้นแปลว่าการเคลื่อนที่หรือการเดินหรือการดึง ส่วนคำว่า Zwang แปลว่าการบังคับ ผู้ที่อยู่ในจังหวะ Zugzwang นั้นก็คือผู้ที่เสียเปรียบ หมายเหตุ: ทางที่ดีที่สุดนั้นก็คือไม่เดินนั่นเอง
zu(prep) |+ D| ไปสู่, ยังที่, ไปยัง (ใช้บอกเป้าหมายของการเดินทางหรือการเคลื่อนที่) เช่น zur Post gehen, zur Arbeit fahren, zu einem Konzert
Fortbewegung(n) |die, pl. Fortbewegungen| การเคลื่อนที่(ของสิ่งมีชีวิตหรือยานพาหนะ), การขับเคลื่อน เช่น Liegeverhalten und Fortbewegung von Sau und Ferkeln., Obwohl die Stadt flach ist sind Inline-Skates eindeutig nicht für die Fortbewegung in Adelaide geeignet.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top